Všeobecné obchodné podmienky

 

Spoločnosť INTERSPORT Digital Business GmbH so sídlom Flugplatzstrasse 10, 4600 Wels, Rakúska republika, identifikačné číslo: 337855, daňové identifikačné číslo: SK4020287601 (ďalej len „predávajúci“) zverejňuje najmä s odvolaním sa na § 52 nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“), na zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a na zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) nasledovné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“).

 

 1. Úvodné ustanovenia, oznámenie pred uzavretím zmluvy

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti a/alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“), prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“) a ďalej tiež postup pri nezáväznej rezervácii tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://www.intersport.sk/ (ďalej len „internetový obchod“).
 2. Internetový obchod obsahuje najmä zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, označenie a hlavné charakteristiky (vlastnosti) tovaru a ceny jednotlivého ponúkaného tovaru. Údaje ohľadom dostupnosti ponúkaného tovaru uverejnené v internetovom obchode sú aktualizované 1x (jedenkrát) za 24 hodín.
 3. Všetky ponuky tovaru vrátane jeho cien umiestnené v internetovom obchode sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru za uverejnených podmienok.
 4. Ceny za ponúkaný tovar sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. K cene za ponúkaný tovar nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky za balenie s výnimkou nákladov na dodanie tovaru podľa bodu 3.2 týchto obchodných podmienok týkajúceho sa dopravného a poplatku za dobierku. Ceny za ponúkaný tovar zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v internetovom obchode. Cena za ponúkaný tovar, resp. kúpna cena za tovar, je hradená kupujúcim spôsobom podľa voľby kupujúceho uskutočnenej v objednávke v súlade s bodom 4.3 týchto obchodných podmienok.
 5. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku. Vykonaním objednávky, prípadne rezervácie, kupujúci uznáva obsah týchto obchodných podmienok a prehlasuje, že sa s nimi zoznámil.
 6. Dojednania odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. V prípade kúpnej zmluvy nejde o zmluvu, ktorej predmetom je opakované plnenie, ani o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú.
 7. Práva kupujúceho z chybného plnenia, ako aj práva zo záruky za akosť súvisiacu s kúpnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Tieto práva kupujúceho sú bližšie špecifikované v článku 6. týchto obchodných podmienok.
 8. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 (štrnástich) dní od prevzatia tovaru. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Právo kupujúceho (spotrebiteľa) na odstúpenie od kúpnej zmluvy je bližšie špecifikované v článku 5. týchto obchodných podmienok. V prípade odstúpenia kupujúceho (spotrebiteľa) od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci (spotrebiteľ) náklady spojené s vrátením tovaru. Súčasťou týchto obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

 1. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (t. j. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod. závisia od podmienok operátora (cien dodávateľa), ktorého služby kupujúci využíva; predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky).
 2. Na základe týchto obchodných podmienok nie je kupujúcemu poskytované plnenie digitálneho obsahu (v prípade kúpnej zmluvy nejde o zmluvu o dodaní digitálneho obsahu podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. l) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.
 3. Predávajúci je oprávnený znenie obchodných podmienok kedykoľvek meniť či dopĺňať. Obchodné podmienky platia vždy v znení uvedenom v internetovom obchode v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 4. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania, uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo sa s ním inak dohodne.
 5. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.
 6. Mimosúdne vybavovanie sťažností kupujúcich (spotrebiteľov) zabezpečuje predávajúci prostredníctvom adresy elektronickej pošty: [email protected]. Informáciu ohľadom vybavenia, resp. posúdenia sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na adresu elektronickej pošty, z ktorej bola sťažnosť predávajúcemu odoslaná. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov upravuje tiež článok 9. týchto obchodných podmienok.
 7. Živnostenskú kontrolu vo vzťahu k podnikaniu predávajúceho vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonávajú najmä dozorné úrady pre oblasť ochrany osobných údajov v Slovenskej republike a v Rakúskej republike (Úrad pre ochranu osobných údajov a Österreichische Datenschutzbehörde). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

2.      Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1    Prostredníctvom internetového obchodu je kupujúcemu umožnené realizovať voči predávajúcemu 2 rozdielne druhy oznámenia: 

a.    záväznú elektronickú objednávku, ktorá je návrhom kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“), alebo 

b.   nezáväznú rezerváciu, ktorá nie je návrhom kúpnej zmluvy (ďalej len „rezervácia“).

Predmetom kúpnej zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v objednávke (ďalej len „tovar“).

Objednávka

2.2    Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár internetového obchodu (ďalej len „formulár“). Formulár obsahuje najmä údaje o objednávanom tovare, o kúpnej cene, určení spôsobu dodania tovaru (určenie prevádzky pre osobné prevzatie tovaru kupujúcim alebo doručením tovaru na adresu uvedenú kupujúcim) a kontaktné údaje kupujúceho.

2.3    Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré kupujúci do formulára vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do formulára. Podmienkou platnosti objednávky je riadne a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí predpísaných formulárom. Po odoslaní objednávky už údaje uvedené v objednávke nie je možné meniť. Predávajúci nie je schopný ani oprávnený overovať správnosť údajov uvedených kupujúcim v objednávke. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

2.4    Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami platnými v deň odoslania objednávky a vyslovuje tak s ich obsahom svoj súhlas.

2.5    Odoslaním objednávky kupujúci zároveň vyjadruje svoj súhlas s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.6    Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie objednávky kupujúcemu potvrdí prostredníctvom elektronickej pošty, a to zaslaním oznámenia na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „oznámenie o prijatí objednávky“). Toto oznámenie o prijatí objednávky je automatické a nepovažuje sa za uzavretie kúpnej zmluvy. Prílohou oznámenia o prijatí objednávky sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho.

2.7    Predávajúci je v závislosti od charakteru objednávky, ktorá nie je obvyklá (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho, zjavné chyby v písaní a pod.), oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie či spresnenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky). Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom potvrdiť či doplniť, k objednávke sa neprihliada.

2.8    Potvrdenie obsahu objednávky zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke, a to najneskôr do 24 (dvadsiatich štyroch) hodín od okamihu odoslania oznámenia o prijatí objednávky (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Lehota podľa predchádzajúcej vety môže byť zo strany predávajúceho predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou, alebo inými okolnosťami nezavinenými zo strany predávajúceho; o tejto skutočnosti bude kupujúci vyrozumený. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku neprijať a potvrdenie objednávky kupujúcemu nezaslať – o tom bude kupujúci v lehote podľa tohto bodu vyrozumený prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke; v takom prípade sa na objednávku neprihliada.

2.9    Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá v momente doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu.

2.10  Ak nebude kupujúcim objednávaný tovar dostupný, bude kupujúci v lehote podľa bodu 2.8 týchto obchodných podmienok o tejto skutočnosti informovaný (ďalej len „oznámenie o nedostupnosti tovaru“), príp. mu budú zaslané doplňujúce informácie, kedy bude daný tovar opätovne dostupný, v akej prevádzke je tovar dostupný, príp. informácie o možnosti objednania iného, porovnateľného tovaru a pod. (ďalej len „dodatočná informácia“).

2.11  Momentom doručenia oznámenia o nedostupnosti tovaru sa objednávka kupujúceho stáva neúčinnou.

2.12  V prípade záujmu o kúpu tovaru za podmienok uvedených v dodatočnej informácii, urobí kupujúci novú objednávku postupom podľa bodu 2.2 a nasl. týchto obchodných podmienok.

Rezervácia

2.13  Odoslanie rezervácie nepredstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ale nezáväzný dopyt po dopytovanom tovare. Na základe rezervácie potvrdenej predávajúcim umožní predávajúci záujemcovi v priebehu nasledujúcich 24 (dvadsiatich štyroch) hodín od potvrdenia rezervácie vo zvolenej prevádzke nezáväznú osobnú prehliadku dopytovaného tovaru a jeho prípadné zakúpenie priamo v prevádzke; v takom prípade sa na kúpu tovaru zakúpeného priamo v prevádzke ustanovenia o kúpe tovaru podľa týchto obchodných podmienok neuplatnia (nejde o kúpu tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ale o kúpu priamo v prevádzke, kedy predávajúcim dopytovaného tovaru je prevádzkovateľ prevádzky, nie predávajúci v zmysle týchto obchodných podmienok). Odoslaním rezervácie nevzniká záujemcovi voči predávajúcemu žiadny nárok, a to ani nárok na náhradu škody.

2.14  Vykonanie rezervácie nezakladá medzi predávajúcim a kupujúcim žiadne vzájomné práva ani povinnosti.

2.15  Body 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 a 2.11 týchto obchodných podmienok sa použijú primerane aj pre rezerváciu.

3.      Dodanie tovaru

3.1    Kupujúci je oprávnený zvoliť v objednávke jednu z nasledovných možností dodania tovaru:

         a.    doručenie tovaru na akúkoľvek platnú adresu na území Slovenskej republiky prostredníctvom dopravcu podľa ponuky predávajúceho; alebo

         b.   osobné prevzatie v akejkoľvek predajni Intersport v Slovenskej republike (ďalej len „zvolená prevádzka“); alebo

         c.    doručenie na odberné miesto zmluvného dopravcu, na vyzdvihnutie kupujúcim. Doručenie Tovaru na odberné miesto zmluvného dopravcu nemožno využiť pri nadrozmernom tovare. 

Miestom plnenia je miesto dodania či osobného prevzatia tovaru zvolené kupujúcim v objednávke.

3.2    Pokiaľ kupujúci v objednávke zvolil doručenie tovaru na ním zvolenú adresu, zabezpečí predávajúci doručenie tovaru prostredníctvom zmluvného dopravcu po celej Slovenskej republike. Náklady spojené s expedíciou a dodaním tovaru sa líšia podľa celkovej výšky objednávky a zvolených služieb nasledovne:

         a.    v prípade doručovania tovaru, ktorého kúpna cena nedosahuje sumu vo výške EUR 50,-, predstavuje dopravné sumu od EUR 3,99 do EUR 29,99 v závislosti od výberu dopravcu (ďalej len „dopravné“), a to popri kúpnej cene za tovar; 

                kupujúci je povinný uhradiť dopravné spoločne s úhradou kúpnej ceny za tovar jedným zo spôsobov uvedených v bode 4.3 týchto obchodných podmienok;

         c.    v prípade doručovania tovaru, ktorého kúpna cena predstavuje najmenej sumu vo výške EUR 50,-, zašle predávajúci kupujúcemu tovar zadarmo (kupujúci nie je povinný hradiť dopravné ani prípadný poplatok za dobierku).

3.3    V prípade, že kupujúci zvolil v objednávke osobné prevzatie tovaru vo zvolenej prevádzke, je kupujúci povinný vyzdvihnúť tovar, vo veci ktorého je kupujúcemu doručené potvrdenie objednávky, vo zvolenej prevádzke, a to v lehote na prevzatie tovaru. Pokiaľ nebolo medzi predávajúcim a kupujúcim písomne dohodnuté inak, je lehota na prevzatie tovaru 5 dní a začína plynúť od okamihu odoslania potvrdenia objednávky kupujúcemu, ktoré bolo zaslané predávajúcim na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „lehota pre prevzatie tovaru“); v prípade, že kúpna cena za tovar bola kupujúcim uhradená už pred prevzatím tovaru (t. j. bezhotovostne v rámci objednávky), je lehota na prevzatie tovaru 15 dní.

3.4    Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar vo zvolenej prevádzke v lehote na prevzatie tovaru, kúpna zmluva uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim sa od začiatku ruší, resp. predávajúci odstupuje od kúpnej zmluvy s účinkami k okamihu márneho uplynutia lehoty na prevzatie tovaru, s čím kupujúci vyjadruje svoj výslovný súhlas.

3.5    V prípade, že kupujúci zvolil v objednávke doručenie tovaru prostredníctvom dopravcu, odovzdá predávajúci tovar dopravcovi na zabezpečenie jeho dopravy na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný tovar od dopravcu pri dodaní prevziať.

3.6    Kupujúcemu sa odporúča tovar pri jeho prevzatí riadne a dôkladne prezrieť a skontrolovať, najmä skontrolovať, či tovar zodpovedá ním učinenej objednávke. V prípade, že kupujúci zistí na tovare chyba alebo zistí iný rozpor s kúpnou zmluvou, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu alebo dopravcovi.

3.7    Vybrané druhy tovaru môže kupujúci prevziať iba vo zvolenej prevádzke (predávajúci na takýto tovar neposkytuje službu doručenia tovaru prostredníctvom zmluvného dopravcu). O nutnosti osobného odberu tovaru vo zvolenej prevádzke je kupujúci informovaný v priebehu zadávania objednávky (tzn. voľba doručenia tovaru prostredníctvom zmluvného dopravcu nie je pri vyplnení formulára k dispozícii).

3.8    Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že z dôvodu spôsobeného vyššou mocou alebo z dôvodu iných okolností nezavinených zo strany predávajúceho nie je dopravca schopný odovzdať kupujúcemu tovar spôsobom zvoleným kupujúcim v objednávke. O tom bude kupujúci bez zbytočného odkladu vyrozumený. V takom prípade povinnosť predávajúceho dodať tovar prostredníctvom zmluvného dopravcu zaniká a kupujúci nie je oprávnený požadovať od predávajúceho náhradu škody ani inú sankciu. Predávajúci je tiež za podmienok uvedených v tomto bode oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.      Kúpna cena a platobné podmienky

4.1           Ceny za ponúkaný tovar uvedené v internetovom obchode sú platné k okamihu odoslania objednávky. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu, akékoľvek poplatky či inú obdobnú platbu, s výnimkou dojednania podľa bodu 3.2 týchto obchodných podmienok týkajúceho sa dopravného a poplatku za dobierku a bodu 4.3 písm. a. a b. týchto obchodných podmienok týkajúceho sa bezhotovostných platieb. Potvrdením objednávky sa cena za ponúkaný tovar stáva kúpnou cenou za tovar.

4.2    Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim.

4.3    Kúpnu cenu za tovar podľa kúpnej zmluvy a prípadné dopravné a poplatok za dobierku uhradí kupujúci predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov:

         a.       bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom rozhrania internetového obchodu (platobná brána PayU); alebo

         b.       bezhotovostne bankovým prevodom prostredníctvom rozhrania internetového obchodu (platobná brána PayU); alebo

         c.       v hotovosti na dobierku pri prevzatí tovaru na mieste určenom kupujúcim v objednávke; alebo

         d.       bezhotovostne platobnou kartou pri prevzatí tovaru na mieste určenom kupujúcim v objednávke; alebo

4.4    O zaplatení kúpnej ceny dostane kupujúci doklad o zaplatení, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi (ďalej len „doklad o zaplatení“). Na žiadosť kupujúceho vydá, resp. poskytne, predávajúci znenie kúpnej zmluvy (t. j. znenie objednávky a potvrdenie objednávky) a znenie obchodných podmienok v textovej podobe.

4.5    Ak kupujúci pri prevzatí tovaru nedostane samostatný dokument o záruke na tovar, slúži doklad o zaplatení zároveň aj ako prípadný záručný list.

4.6    Prípadné zľavy z ceny za ponúkaný tovar, resp. z kúpnej ceny za tovar poskytnutý predávajúcim kupujúcemu, nemožno vzájomne kombinovať. Akékoľvek zľavy z ceny za ponúkaný tovar poskytnuté predávajúcim kupujúcemu platia iba do ich odvolania predávajúcim.

4.7    Ceny označené slovom „namiesto“ sú ceny, za ktoré bol predmetný tovar predávaný pôvodne (pred zľavou).

5.      Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že z dôvodu spôsobeného vyššou mocou alebo z dôvodu iných okolností nezavinených zo strany predávajúceho (ďalej len „okolnosť nezavinená predávajúcim“), nie je schopný odovzdať kupujúcemu tovar spôsobom zvoleným kupujúcim v objednávke. Ak nastane okolnosť nezavinená predávajúcim, zašle predávajúci kupujúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o okolnosti nezavinenej predávajúcim dozvedia.

5.2    Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä pri:

         a.    o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

         b.   o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

         c.    o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

         d.   o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky, pokiaľ kupujúci porušil ich pôvodný obal,

         e.   o dodávke novín, periodík alebo časopisov.

5.3           V prípade rezervácie, ktorá predstavuje nezáväzný dopyt voči predávajúcemu, má kupujúci možnosť zistiť dostupnosť dopytovaného tovaru a tovar si vo zvolenej prevádzke rezervovať pre možný budúci nákup. V tomto prípade nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, pretože kupujúci má možnosť si tovar vo zvolenej prevádzke prezrieť a prípadne následne zakúpiť za osobnej prítomnosti strán. V tomto prípade nevzniká kupujúcemu právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu podľa bodu 5.4 týchto obchodných podmienok.

5.4           Ak nejde o prípad uvedený v bode 5.2 a/alebo 5.3 týchto obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, je kupujúci (spotrebiteľ) v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku  oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj bez uvedenia dôvodu, do 14 (štrnástich) dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy kupujúci (spotrebiteľ) prevezme tovar. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

5.5           Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci (spotrebiteľ) o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho úkonu – oznámenia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (oznámenia) musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v bode 5.4 týchto obchodných podmienok prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu predávajúceho pre doručovanie alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty predávajúceho, ako sú tieto adresy uvedené v bode 10.12 týchto obchodných podmienok.

5.6           Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci (spotrebiteľ) oprávnený, nie povinný, využiť vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim, ktorý je dostupný na adrese https://www.intersport.sk, t. j. je umiestnený v internetovom obchode (ďalej len „vzorový formulár na odstúpenie“). Ak využije kupujúci (spotrebiteľ) možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy elektronickým odoslaním vzorového formulára pre odstúpenie, potvrdí predávajúci kupujúcemu (spotrebiteľovi) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 (dvadsaťštyri) hodín od odoslania formulára kupujúcim (spotrebiteľom), prijatie oznámenia kupujúceho (spotrebiteľa) o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to zaslaním potvrdenia prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty kupujúceho (spotrebiteľa) uvedenú v oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy.

5.7           Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, postačí, aby kupujúci (spotrebiteľ) odoslal oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy pred uplynutím lehoty uvedenej v bode 5.4 týchto obchodných podmienok.

5.8           V prípade odstúpenia kupujúceho (spotrebiteľa) od kúpnej zmluvy podľa bodov 5.4 a 5.5 týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný predložiť predávajúcemu ku kontrole doklad o zaplatení alebo iným spôsobom preukázať zakúpenie tovaru u predávajúceho (ďalej len „iný doklad“) a vrátiť predávajúcemu tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy (t. j. k preukázateľnému odoslaniu oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúcemu podľa bodu 5.5 týchto obchodných podmienok). Kupujúci môže vrátiť tovar buď odovzdaním tovaru poverenému zamestnancovi v prevádzke za súčasného predloženia dokladu o zaplatení alebo iného dokladu alebo zaslaním tovaru, vrátane kópie dokladu o zaplatení alebo iného dokladu, prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu predávajúceho pre doručovanie uvedenú v bode 10.12 týchto obchodných podmienok. Ak zvolí kupujúci (spotrebiteľ) pre vrátenie tovaru služieb prevádzkovateľa poštových služieb, lehota podľa tohto bodu sa považuje za zachovanú, pokiaľ kupujúci (spotrebiteľ) zašle predávajúcemu tovar, vrátane kópie dokladu o zaplatení alebo iného dokladu, pred uplynutím danej lehoty. Tovar bude späť zaslaný formou tzv. obyčajnej zásielky. Dobierky nebudú predávajúcim prijímané!

5.9           Ak odstúpi kupujúci (spotrebiteľ) od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci (spotrebiteľ) náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

5.10         Predávajúci vráti kupujúcemu (spotrebiteľovi) kúpnu cenu za tovar najneskôr do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia kupujúceho (spotrebiteľa) od kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) kúpnu cenu za tovar skôr, než mu kupujúci (spotrebiteľ) odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Predávajúci vráti kupujúcemu (spotrebiteľovi) kúpnu cenu rovnakým spôsobom, akým kúpnu cenu od kupujúceho (spotrebiteľa) prijal (buď prevodom na účet, alebo v hotovosti v prevádzke predávajúceho). Predávajúci vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak ponúka predávajúci v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko variantov, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich.

5.11         Najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy predávajúci prevezme tovar od kupujúceho (spotrebiteľa), resp. mu bude doručená zásielka s tovarom, preskúma predávajúci stav tovaru, najmä za účelom zistenia, či nie je vrátený tovar poškodený. Kupujúci (spotrebiteľ) zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s tovarom inak, než je nutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti (ďalej len „náhrada za zníženie hodnoty tovaru“). Nárok na úhradu náhrady za zníženie hodnoty tovaru je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho (spotrebiteľa) na vrátenie kúpnej ceny za tovar.

 

6.             Práva z chybného plnenia, práva zo záruky za akosť

6.1           Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia a práv zo záruky za akosť sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 616 až § 627 Občianskeho zákonníka).

6.2           Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar nemá pri prevzatí chyby, najmä, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal,

a.             má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak takéto dojednania chýbajú, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru na základe reklamy nimi vykonávanej,

b.             sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

c.             tovar zodpovedá kvalite alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d.             tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a

e.             tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3           Ak sa prejavia chyby tovaru v priebehu 6 (šiestich) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí tovaru.

6.4           Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa neuplatní najmä pri opotrebovaní tovaru spôsobenom jeho obvyklým užívaním.

6.5           Ak nemá tovar vlastnosti uvedené v bode 6.2 týchto obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak je to možné, chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez chýb, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nedohodne nápravu v primeranom čase alebo že by dohoda nápravy kupujúcemu (spotrebiteľovi) pôsobila značné problémy.

6.6           Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

6.7           Práva z chybného plnenia a/alebo práva zo záruky za akosť je kupujúci oprávnený uplatniť buď prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adrese predávajúceho na doručovanie alebo v akejkoľvek predajni Intersport v Slovenskej republike.

6.8           Zobrazovacie zariadenia kupujúceho (napr. displej počítača, tabletu, mobilného telefónu a pod.) nemusia podávať verné farby tovaru zobrazovaného v internetovom obchode (zobrazované farby sa môžu oproti skutočným farbám tovaru líšiť). Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za skreslenie podania farieb tovaru zapríčinené zobrazovacím zariadením kupujúceho.

6.9           Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

7.             Spracovanie osobných údajov

7.1           Predávajúci, teda spoločnosť INTERSPORT Digital Business GmbH so sídlom Flugplatzstrasse 10, 4600 Wels, Rakúska republika, identifikačné číslo: 337855, daňové identifikačné číslo: SK4020287601, je súčasne správcom osobných údajov, ktoré mu boli odovzdané alebo ktoré sám zhromaždil pri prevádzkovaní internetového obchodu (ďalej len „správca“). Správca menoval poverencov pre ochranu osobných údajov, ktorého je možné kontaktovať poštou na adrese sídla správcu alebo e-mailom na adrese [email protected], a to vo všetkých veciach týkajúcich sa spracovania a ochrany osobných údajov.

7.2           Správca získava osobné údaje najmä pri on-line registrácii zákazníkov do internetového obchodu v rozsahu zodpovedajúceho registračného formulára.

Pre účely registrácie v internetovom obchode správca spracováva meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu elektronickej pošty (e-mail) a telefónne číslo kupujúceho; na účely vernostného programu INTERSPORT správca spracováva navyše aj číslo zákazníckej karty (všetky ďalej len „osobné údaje“).

7.3           Aby bolo možné uzavrieť kúpnu zmluvu a/alebo zabezpečovať plnenie vzájomných práv a povinnosti (t. j. plniť kúpnu zmluvu a prevádzkovať internetový obchod), je nutné spracovávať osobné údaje uvedené pri registrácii. Na takéto spracovanie osobných údajov nie je potrebný súhlas subjektu údajov, teda kupujúceho. Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov nie je možné uzavrieť a/alebo splniť kúpnu zmluvu či prevádzkovať zákaznícky účet v internetovom obchode. Záujemcovia o registráciu v internetovom obchode nemajú povinnosť svoje osobné údaje správcovi poskytnúť; v takom prípade je však správca oprávnený neregistrovať záujemcovi účet v internetovom obchode, resp. účet zrušiť. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje vždy správne, úplne a pravdivo a zároveň potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne.

7.4           Správca je aj bez súhlasu oprávnený spracovávať osobné údaje z titulu (i) plnenia kúpnej zmluvy, (ii) zabezpečenia riadneho fungovania internetového obchodu a plnenia práv a povinností správcu voči registrovaným zákazníkom a (iii) oprávnených záujmov správcu (ako napríklad spracovanie osobných údajov pre štatistické účely, informovanie zákazníkov o aktivitách správcu a podobne), a to najmenej po dobu trvania (i) práv a povinností z kúpnej zmluvy a/alebo (ii) registrácie v internetovom obchode. Správca je tiež oprávnený spracovávať osobné údaje za účelom splnenia povinností uložených správcovi verejnoprávnymi predpismi.

7.5           Kupujúcemu budú zasielané na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke, resp. na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v rezervácii, informácie týkajúce sa a/alebo súvisiace s tovarom ponúkaným predávajúcim v internetovom obchode, so službami či so závodom predávajúceho a/alebo obdobné obchodné oznámenia (marketingové ponuky) predávajúceho a/alebo iného subjektu z koncernu INTERSPORT (ďalej len „obchodné oznámenie“) iba, ak vysloví kupujúci pri registrácii do internetového obchodu, v objednávke alebo v rezervácii svoj súhlas so zasielaním týchto informácií a obchodných oznámení. Súhlas kupujúceho so zasielaním informácií a obchodných oznámení podľa predchádzajúcej vety tohto bodu nie je podmienkou, ktorá by podmieňovala alebo znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho zasielať kupujúcemu obchodné oznámenie z dôvodu jeho oprávneného záujmu.

7.6           Prijímanie elektronických obchodných oznámení je možné zrušiť prostredníctvom odkazu obsiahnutého v každom jednotlivom obchodnom oznámení.

7.7           Správca ako prevádzkovateľ internetového obchodu je ďalej oprávnený spracovávať osobné údaje na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to na účely vyjadrené v súhlase. Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje na základe súhlasu najmenej po dobu uvedenú v súhlase, najdlhšie však do jeho odvolania.

7.8           Správca môže osobné údaje odovzdávať tretím stranám (i) za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, (ii) za účelom plnenia kúpnej zmluvy, (iii) pokiaľ je odovzdanie nevyhnutné pre zaistenie riadneho fungovania internetového obchodu alebo (iv) ďalším osobám za podmienok udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

7.9           Na základe poverenia správcu môžu byť osobné údaje spracované spracovateľmi v Slovenskej republike aj v zahraničí; osobné údaje môžu byť odovzdané najmä poskytovateľom IT služieb, logistických služieb, marketingovým agentúram a poskytovateľom poštových a doručovacích služieb.

7.10         Každý, kto poskytol správcovi svoje osobné údaje, má právo 

a.             požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz a/alebo obmedzenie ich spracovania;

b.             na prenosnosť osobných údajov k inému správcovi, ak je to technicky uskutočniteľné;

c.             kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane práva na to, aby osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané alebo anonymizované, pokiaľ neexistuje žiadny iný právny dôvod na ich spracovanie; odvolať súhlas je možné elektronicky na webových

stránkach internetového obchodu, na e-mailovej adrese [email protected] alebo písomne na doručovacej adrese správcu;

d.             vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ osobné údaje nie sú spracovávané na základe udeleného súhlasu;

e.             vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (z titulu oprávnených záujmov správcu).

7.11         Práva podľa predchádzajúceho bodu môžu byť uplatnené 

a.             na kontaktných miestach správcu,

b.             na e-mailovej adrese [email protected] alebo

c.             v rámci užívateľského účtu v internetovom obchode.

7.12         Dozorným orgánom verejnej správy Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, pri ktorom je možné podať sťažnosť. Dozorným orgánom verejnej správy Rakúskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov je Österreichische Datenschutzbehörde so sídlom Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň, Rakúska republika, https://www.dsb.gv.at.

7.13         Kupujúci je oboznámený s tým, že internetový obchod využíva tzv. cookies – dáta malého rozsahu, ktoré server, na ktorom je internetový obchod prevádzkovaný, elektronicky zašle prehliadaču kupujúceho, ktorý ich uloží na počítač (či obdobné zariadenie) kupujúceho; pri každej ďalšej návšteve internetového obchodu potom prehliadač kupujúceho tieto dáta posiela späť serveru internetového obchodu. Cookies môžu rozšíriť možnosti kupujúceho pri prezeraní internetového obchodu tým, že si napr. zapamätajú preferencie kupujúceho alebo pri opakovaných návštevách uľahčí prihlasovanie kupujúceho do internetového obchodu. Cookies je možné deaktivovať alebo zo zariadenia kupujúceho úplne vymazať. Kupujúci je oboznámený s tým, že pokiaľ cookies odmietne alebo zablokuje, môžu mu byť niektoré služby internetového obchodu zneprístupnené či zablokované.

7.14         Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov sú dostupné na webových stránkach správcu www.intersport.sk.

8.             Doručovanie

8.1           Všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb podľa voľby odosielateľa, ak nie je v týchto obchodných podmienkach výslovne stanovené inak.

8.2           Kupujúcemu je doručované zásadne na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke, resp. na adresu elektronickej pošty uvedenú v rezervácii.

9.             Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

9.1           Mimosúdne vybavovanie sťažností kupujúcich (spotrebiteľov) zabezpečuje predávajúci prostredníctvom adresy elektronickej pošty: [email protected]. Informáciu ohľadom vybavenia, resp. posúdenie sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na adresu elektronickej pošty, z ktorej bola sťažnosť predávajúcemu odoslaná.

9.2           Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) vzniknuté z kúpnej zmluvy, ktoré sa nepodarilo urovnať medzi stranami priamo, je možné riešiť formou mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

9.3           Zákonom povereným subjektom pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. Bližšie informácie o Slovenskej obchodnej inšpekcii a mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie https://www.soi.sk/sk/SOI.soi.

9.4           Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh kupujúceho (spotrebiteľa), a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh na začatie riešenia spotrebiteľského sporu je kupujúci (spotrebiteľ) oprávnený podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy kupujúci (spotrebiteľ) uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

Návrh na začatie riešenia spotrebiteľského sporu obsahuje:

a.             meno a priezvisko kupujúceho ako spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak   ich má,

b.             presné označenie predávajúceho,

c.             úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d.             označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

e.             dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

f.              vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol    vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené          alternatívne riešenie sporu,
 g              dátum a podpis navrhovateľa.

 

K návrhu sa ďalej priloží doklad o skutočnosti, že sa navrhovateľovi nepodarilo spor vyriešiť s druhou stranou priamo, a ďalšie písomnosti dokladajúce tvrdené skutočnosti, ak sú k dispozícii. K návrhu sa priloží plná moc, ak je navrhovateľ zastúpený na základe plnej moci.

Návrh je možné podať písomne, ústne do protokolu alebo elektronicky prostredníctvom on-line formulára uvedeného na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie, podpísaný uznávaným elektronickým podpisom alebo zaslaný prostredníctvom dátovej schránky osoby, ktorá návrh podáva. Za podmienky, že je návrh do 10 dní potvrdený, prípadne doplnený jedným zo spôsobov uvedených v predchádzajúcej vete, je možné ho podať pomocou iných technických prostriedkov, najmä prostredníctvom telefaxu alebo verejnej dátovej siete bez použitia uznávaného elektronického podpisu. Spotrebiteľ má rovnako právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.           Záverečné ustanovenia

10.1         Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu.

10.2         Vzťah súvisiaci s užívaním internetového obchodu alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi slovenským právom.

10.3         V situáciách neupravených týmito obchodnými podmienkami sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

10.4         Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky internetového obchodu a/alebo v dôsledku použitia webovej stránky internetového obchodu kupujúcim alebo treťou osobou v rozpore s jej určením.

10.5         Ak niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane čiastočne alebo úplne neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť či účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok. Ak tieto obchodné podmienky obsahujú dojednania, ktoré sú zakázané, alebo ak sa odchyľujú dojednania týchto obchodných podmienok od zákonných ustanovení na ochranu kupujúceho (spotrebiteľa), od ktorých sa nemožno odchýliť, potom sa na tieto dojednania neprihliada. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia platí za dohodnuté také ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu týchto obchodných podmienok čo najviac približuje.

10.6         Zmeny či doplnenie kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu, resp. textovú podobu.

10.7         Aktuálne znenie obchodných podmienok je uverejnené v internetovom obchode a zároveň je dostupné ako v sídle predávajúceho, tak aj v prevádzkach predávajúceho.

10.8         Kúpna zmluva (t. j. objednávka a potvrdenie objednávky) vrátane obchodných podmienok je uchovávaná predávajúcim v elektronickej podobe, a to maximálne po dobu 10 rokov. Na vyžiadanie kupujúceho umožní predávajúci kupujúcemu prístup ku kúpnej zmluve vrátane vtedajšieho znenia obchodných podmienok.

10.9         Predávajúci používa na ochranu osobných údajov kupujúcich, vrátane kúpnych zmlúv, aktuálne technické opatrenia zodpovedajúce aktuálne používaným obvyklým technickým systémom a zabezpečeniam. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek požiadať predávajúceho o oznámenie aktuálne používaných technických opatrení. Predávajúci kupujúcemu oznámi informácie o aktuálne používaných technických opatreniach v rozsahu dostatočnom pre riadnu informovanosť kupujúceho o ochrane a zabezpečení osobných údajov a zároveň v rozsahu neohrozujúcom ochranu a zabezpečenie osobných údajov kupujúcich a/alebo obchodné tajomstvo a iné dôverné informácie predávajúceho.

10.10       Kontaktné údaje predávajúceho sú nasledovné:

Adresa pre doručovanie:

INTERSPORT Digital Business GmbH

Flugplatzstrasse 10

4600 Wels, Rakúska republika

Adresa elektronickej pošty: [email protected]       Telefón: +421 905 348 555 

 

10.11       Prílohu týchto obchodných podmienok tvorí „Vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy“.

10.12       Tieto obchodné podmienky sú účinné od 10.5.2022