ÚVOD

Webová stránka www.intersport.sk bola založená za účelom prevádzkovania internetového obchodu; udržanie kontaktu s našimi zákazníkmi; informovanie zákazníkov, klientov o novinkách, ponukách a všeobecných informáciách týkajúcich sa firmy. Pomocou tohto rozhrania môžu tiež naši zákazníci aj ďalšie osoby s nami nadviazať spojenie.

Cieľom týchto informácií o spracovaní osobných údajov je predstaviť internetový obchod prevádzkovaný na webe www.intersport.sk a činnosť spracovania osobných údajov spojenú s udržaním kontaktov.

  

I. ČASŤ

SPRÁVCI, SPRACOVATELIA A ĎALŠÍ ADRESÁTI

1.      SPRÁVCI

1.1   Správca: správcom sa rozumie taká firma, ktorá sama, alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Intersport Digital Business GmbH a Intersport Austria GmbH sa klasifikujú ako spoloční správcovia v súvislosti so všetkými spracovateľskými cieľmi vo vzťahu k internetovému obchodu („Správcovia“, alebo „my“).

1.2   Údaje o správcoch

1.2.1     Názov správcu:           Intersport Austria GmbH

                               Sídlo:                           4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Rakúsko

                               Poštová adresa:          4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Rakúsko

                               E-mailová adresa:       [email protected]

                               Webová stránka:         www.intersport.at

1.2.2     Názov správcu:           Intersport Digital Business GmbH

                Sídlo:                          4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Rakúsko

                               Poštová adresa:         4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Rakúsko

                               E-mailová adresa:      [email protected]

                               Webová stránka:        www.intersport.at

 

 

2.      SPRACOVATELIA

2.1   Spracovateľ: spracovatelia sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje pre správcov.

2.2   Prevádzkovanie internetového obchodu prebieha prostredníctvom nižšie uvedených spracovateľov:

2.2.1         Názov spracovateľa: IIC-INTERSPORT International Corp.

2.2.2         Názov spracovateľa: INTERSPORT SK s.r.o.
 

 

3.      ĎALŠÍ ADRESÁTI

 

3.1   Okrem Správcov a spracovateľov konajúcich podľa ich pokynov môžu pri spracovaní osobných údajov spolupracovať aj iné firmy. Kvôli prehľadnosti je v prílohe č. 1 podľa cieľov uvedené, na aký spracovateľský účel, ktoré firmy a v akej funkcii spolupracujú.

 

 

II. ČASŤ

 

PREZENTÁCIA ČINNOSTI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA SPRACOVATELSKÉHO ZÁMERU

 

Internetový obchod Vám poskytne možnosť nakupovať produkty z nášho výberu a zo skladových zásob Intersport, ktoré Vám vzápätí doručíme.

 

Naše webové stránky môžete používať v podstate aj bez zadania osobných údajov. Využitie určitých služieb však nie je uskutočniteľné bez spracovania osobných údajov. Najmä vtedy je nutné nám oznámiť niektoré osobné údaje z uvedených cieľov, pokiaľ ste u nás registrovaný/á a/alebo by ste chceli v našom internetovom obchode nakupovať, príp. dostávať oznámenia o akciách.

 

My – ak odhliadneme od cookies popísaných podrobne v Prehľade Cookies – zhromažďujeme iba tie údaje, ktoré Vy zadáte v našich vstupných políčkach, alebo pokiaľ s nami nadviažete spojenie iným spôsobom cez našu webovú stránku.

 

Podrobná charakteristika spracovateľskej činnosti v spojení s internetovým obchodom je uvedená v prílohe Č. 1. Žiadame Vás o dôkladné preštudovanie tejto prílohy, aby Vám bolo do detailov jasné všetko, čo sa týka jednotlivých spracovateľských zámerov.

 

 

III. ČASŤ

 

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Následne Vám predstavíme tie práva, ktoré Vám podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 („Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“, GDPR) v súvislosti s ochranou osobných údajov prináležia, a tiež odporúčaný spôsob výkonu týchto práv.

 


 

 

1.      PRÍSTUPOVÉ PRÁVO

1.1.  Správcovia Vaše osobné údaje spravujú v záujme cieľov stanovených v prílohe 1. Ak by ste po udelení súhlasu chceli získať informácie o okruhu nami spravovaných údajov, ktoré sa Vás týkajú, o spôsobe správy, ako aj o podrobnostiach, môžete svoje prístupové právo uplatniť písomne.

1.2.  Napríklad keby ste sa chceli presvedčiť o osobných údajoch spravovaných pri zriaďovaní používateľského účtu a obrátite sa na nás so žiadosťou, my Vám po preskúmaní odovzdáme alebo zašleme kópiu spracovávaných osobných údajov na vytvorenie používateľského účtu, a to Vaše celé meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu , poštovú adresu, oslovenie a heslo.

1.3.  Kópiu osobných údajov spracovávaných správcami prvýkrát dostanete zadarmo. V prípade ďalšej kópie môžeme požadovať poplatok za kopírovanie.

1.4.  V prípade elektronickej žiadosti o prístup k Vašim údajom – pokiaľ nepožiadate o opak – vyhovieme Vašej žiadosti elektronicky.

1.5.  Pokiaľ nás požiadate o ústnu (telefonickú) informáciu, aj to je možné. Ale aj v takom prípade bude potrebné overiť Vašu totožnosť.

 

2.      PRÁVO NA OPRAVU

2.1. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje, ktoré spravujeme, nepresné (napríklad zle nahrané), alebo neúplné, alebo v nich došlo k zmenám (e-mail, telefón), môžete žiadať o ich doplnenie.

2.2. V prípade žiadosti o opravu nepresný, zastaraný údaj/údaje vymažeme, a správny nahráme.

 

3.      PRÁVO NA VÝMAZ

3.1.  O výmaz svojich osobných údajov môžete požiadať písomne.

3.2.  Výnimku z povinnosti výmazu údajov tvorí úzky okruh dôvodov, napríklad pokiaľ je uchovanie údajov zákonom predpísané (napríklad, keď je Vaše meno uchované ako súčasť faktúry, čo je povinné).

 

 

4.      PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA

 

4.1.  Môžete požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov, pokiaľ sú podľa Vás nepresné, alebo keď už ich nepotrebujeme pre daný spracovateľský zámer, ale Vy ich potrebujete na predloženie, uplatnenie, obhajobu právnych nárokov. O obmedzenie môžete požiadať aj v prípade, že je spracovanie protiprávne, ale vy si neželáte výmaz údajov, iba ich použitie v obmedzenej miere.

 

4.2.  V prípade obmedzenia smieme Vaše osobné údaje podľa hlavného pravidla iba uchovávať, pokiaľ nerozhodnete inak.


 

 

5.      PRÁVO NA ODOVZDANIE ÚDAJOV

 

5.1.  Údaje, ktoré ste nám odovzdali na účel špecifikovaný v prílohe 1, spravujeme digitálne. Máte právo, aby sme Vám takto nahrané údaje – ak o to žiadate – odovzdali v takej podobe, aby ste ich mohli ďalej používať (ako napríklad vo formáte ľahko spracovateľnom počítačom, nezaheslované).

 

5.2.  Môžete nás tiež požiadať, aby sme Vaše údaje odovzdali inému správcovi.

 

6.      PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

 

6.1.  Pokiaľ Vaše údaje spravujeme na základe Vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. V tomto prípade ukončíme spracovanie osobných údajov založené na súhlase so spracovaním.

 

7.      SPÔSOB A DOBA VYBAVOVANIA DORUČENEJ ŽIADOSTI

 

7.1 Vašu oprávnene predloženú žiadosť podľa bodov 1-6 prijímame e-mailom alebo poštou. Vo veci uplatnenia svojich práv, prosíme, kontaktujte správcu na nasledovných adresách:

 

7.1.1.        Svoje elektronické listy zasielajte na adresu eshop@intersport.sk,

 

7.1.2.        listy poštou adresujte na adresu Panenská 18, Bratislava 811 03. Na zásielke prosíme uveďte heslo „Webshop“.

 

7.2.  Vybavovanie žiadosti prebehne bezodkladne, najneskôr ale do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Po preskúmaní žiadosti Vás budeme informovať o uskutočnených opatreniach v súvislosti s Vašimi vyššie uvedenými právami. V prípade, že je posudzovaná otázka zložitá, alebo potrebujeme doplňujúce informácie, aby sme vyhoveli Vašej žiadosti, je možné predĺžiť túto dobu maximálne o dva mesiace. O tom vás budeme tiež informovať..

 

7.3.  Ak podáte svoju žiadosť elektronicky – ak nepožiadate o opak – odpoveď poskytneme tiež elektronickou cestou.

 

7.4.  Pokiaľ naša firma nebude môcť vyhovieť Vašej žiadosti o výmaz, pretože zákon predpisuje povinné spracovanie osobných údajov, pošleme Vám v rovnakej lehote vyrozumenie o zamietnutí plnenia na uvedený kontakt buď listom alebo elektronicky.

 

8.      MOŽNÉ SPÔSOBY PRÁVNEJ NÁPRAVY

 

8.1.  Pokiaľ sa na nás obrátite so žiadosťou a my Vašu žiadosť nevybavíme alebo vybavíme až po uplynutí stanovenej lehoty, máte právo obrátiť sa na príslušný úrad alebo súd.

 

8.2.  O začatie konania na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky („‘Úrad“) môžete požiadať aj v prípade, keď zaznamenáte porušenie povinnosti pri spracovávaní osobných údajov.


 

 

8.3.  Chceli by sme Vás v tejto súvislosti upozorniť, že v takýchto prípadoch navrhuje Úrad najskôr obrátiť sa na nás ako na správcu a pokúsiť sa vyriešiť spor zmierom. Preto Vás láskavo žiadame, ak by sa vyskytol akýkoľvek problém alebo ak budete mať akúkoľvek potrebu, obrátiť sa najskôr na nás, i keď vieme, že to nemôžeme od Vás požadovať ako povinnosť. S Vašimi podnetmi sa môžete na nás obrátiť na ktorejkoľvek adrese uvedenej v bode 7.1.

 

8.4.  Úrad môžete kontaktovať týmito spôsobmi: e-mailom na [email protected] , alebo písomne na Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Pf.:5. O vyšetrovaní sťažností v spojení s uplatnením dotknutých práv sa dočítate na adrese: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob a https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.

 

8.5.  V súdnom konaní máte právo požiadať o začatie konania podľa miesta bydliska. Príslušnosť súdu overíte na adrese: https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/prislusnost-sudov-sr/.

 

V Bratislava dňa 21. apríla 2022

 


 

PRÍLOHA Č. 1

SPRACOVATEĽSKÉ ZÁMERY SPOJENÉ S PREVÁDZKOVANÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A ICH CHARAKTERISTIKA

Spracovateľský zámer

Kategórie spravovaných osobných údajov

Účastníci spracovania osobných údajov

Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny a príslušné záruky

Termín spracovania osobných údajov

Zdroj údajov

Právny základ spracovania osobných údajov

Automatizované rozhodovanie

Vytvorenie zákazníckeho účtu na webe

-          Meno

-          Priezvisko

-          Adresa

-          Telefónne číslo

-          E-mail

-          Oslovenie pán/pani

-          Heslo

Spoloční správcovia:

-          INTERSPORT Digital Business GmbH

-          INTERSPORT Austria GmbH

 

Spracovateľ:

-          IIC-

INTERSPORT

International

Corporation

Vzhľadom na to, že spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v cloude, môže dôjsť k odovzdaniu údajov do tretej krajiny. V tomto prípade prijímajúca krajina má také záruky týkajúce sa spracovania údajov, ktoré odsek 1 článku 46 GDPR vyžaduje.

Do zrušenia účtu, ale najneskôr do 5 rokov od posledných aktivít na webe.

 

Zákazník spoločnosti Intersport

Súhlas klienta na základe článku 6, odsek (1), bod a) GDPR. Súhlas so spracovaním sa dá kedykoľvek odvolať, napríklad aj zrušením účtu.

Počas spracovania údajov k nemu pri tomto zámere nedochádza.

 

 

 

PRÍLOHA Č. 1

SPRACOVATEĽSKÉ ZÁMERY SPOJENÉ S PREVÁDZKOVANÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A ICH CHARAKTERISTIKA

Spracovateľský zámer

Kategórie spravovaných osobných údajov

Účastníci spracovania osobných údajov

Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny a príslušné záruky

Termín spracovania osobných údajov

Zdroj údajov

Právny základ pre správu osobných údajov

Automatizované rozhodovanie

Nakupovanie prostredníctvom webovej stránky

-          Meno

-          Priezvisko

-          Adresa

-          Telefón

-          E-mail

-          Údaje z kreditnej/ bankovej karty

-          Zakúpený produkt

-          Oslovenie pán/pani

 

 

Spoloční správcovia:

-          INTERSPORT Digital Business GmbH

-          INTERSPORT Austria GmbH

 

Spracovatelia:

-          IIC-

INTERSPORT

International

Corporation

-          INTERSPORT SK s.r.o.

Vzhľadom na to, že spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v cloude, môže dôjsť k odovzdaniu údajov do tretej krajiny. V tomto prípade prijímajúca krajina má také záruky týkajúce sa spracovania údajov, ktoré odsek 1 článku 46 GDPR vyžaduje.

 

7 rokov po nákupe

Zákazník spoločnosti Intersport

 

Spracovanie údajov je nevyhnutné na splnenie zmluvy, v ktorej je jedna zo strán subjektom údajov. Právny základ tvorí článok 6, ods. (1), bod b) GDPR. Ak by nám nebolo umožnené spravovať osobné údaje subjektu uvedené na tento účel, nákup by bol neuskutočniteľný a nedošlo by k splneniu zmluvy.

Počas spracovania údajov k nemu pri tomto zámere nedochádza.

 

PRÍLOHA Č. 1

SPRACOVATEĽSKÉ ZÁMERY SPOJENÉ S PREVÁDZKOVANÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A ICH CHARAKTERISTIKA

Spracovateľský zámer

Kategórie spravovaných osobných údajov

Účastníci spracovania osobných údajov

Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny a príslušné záruky

Termín spracovania osobných údajov

Zdroj údajov

Právny základ pre správu osobných údajov

Automatizované rozhodovanie

Využívanie zákazníckeho servisu[1]

-          Meno

-          E-mail a/nebo

-          Telefón

-          Dôvod kontaktovania

 

Spoloční správcovia:

-          INTERSPORT Digital Business GmbH

-          INTERSPORT Austria GmbH

 

Spracovatelia:

-          IIC-

INTERSPORT

International

Corporation

-          INTERSPORT SK s.r.o.

Vzhľadom na to, že spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v cloude, môže dôjsť k odovzdaniu údajov do tretej krajiny. V tomto prípade prijímajúca krajina má také záruky týkajúce sa spracovania údajov, ktoré odsek 1 článku 46 GDPR vyžaduje.

 

Do 90 dní od kontaktovania

Existujúci/budúci zákazník spoločnosti Intersport, ako aj iní záujemcovia

Súhlas klienta na základe článku 6, odsek (1), bod a) GDPR. Súhlas so spracovaním sa dá kedykoľvek odvolať, napríklad aj zrušením účtu.

Počas spracovania údajov k nemu pri tomto zámere nedochádza.

 

 

PRÍLOHA Č. 1

SPRACOVATEĽSKÉ ZÁMERY SPOJENÉ S PREVÁDZKOVANÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A ICH CHARAKTERISTIKA

Spracovateľský zámer

Kategórie spravovaných osobných údajov

Účastníci spracovania osobných údajov

Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny a príslušné záruky

Termín spracovania osobných údajov

Zdroj údajov

Právny základ pre správu osobných údajov

Automatizované rozhodovanie

Systémové hlásenie v spojení s nákupom

-          Meno

-          Priezvisko

-          Adresa

-          Telefón

-          E-mail

-          Zakúpený tovar

Spoloční správcovia:

-          INTERSPORT Digital Business GmbH

-          INTERSPORT Austria GmbH

 

Spracovatelia:

-          IIC-

INTERSPORT

International

Corporation

Vzhľadom na to, že spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v cloude, môže dôjsť k odovzdaniu údajov do tretej krajiny. V tomto prípade prijímajúca krajina má také záruky týkajúce sa spracovania údajov, ktoré odsek 1 článku 46 GDPR vyžaduje.

 

7 rokov po nákupe

Zákazník spoločnosti Intersport

Spracovanie údajov je nevyhnutné na splnenie zmluvy, v ktorej je jedna zo strán subjektom údajov. Právny základ tvorí článok 6, ods. (1), bod b) GDPR. Ak by nám nebolo umožnené spravovať osobné údaje subjektu uvedené na tento účel, nemohli by sme splniť zmluvné záväzky voči subjektu, že ho budeme informovať o stave nákupu prostredníctvom systémového hlásenia.

Počas spracovania údajov k nemu pri tomto zámere nedochádza.

 

PRÍLOHA Č. 1

SPRACOVATEĽSKÉ ZÁMERY SPOJENÉ S PREVÁDZKOVANÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A ICH CHARAKTERISTIKA

Spracovateľský zámer

Kategórie spravovaných osobných údajov

Účastníci spracovania osobných údajov

Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny a príslušné záruky

Termín spracovania osobných údajov

Zdroj údajov

Právny základ pre správu osobných údajov

Automatizované rozhodovanie

Doručenie tovaru

-          Meno

-          Priezvisko

-          Adresa

-          Telefón

-          E-mail

-          Meno príjemcu

-          Adresa príjemcu

-          Oslovenie príjemcu

 

Spoloční správcovia:

-          INTERSPORT Digital Business GmbH

-          INTERSPORT Austria GmbH

 

Spracovatelia:

-          IIC-

INTERSPORT

International

Corporation

-          INTERSPORT SK s.r.o.

 

Samostatní správcovia spolupracujúci pri doručení:

-          Österreichische Post AG

-          Slovak Parcel Service s.r.o.

-          ACL Advanced Commerce Labs

Vzhľadom na to, že spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v cloude, môže dôjsť k odovzdaniu údajov do tretej krajiny. V tomto prípade prijímajúca krajina má také záruky týkajúce sa spracovania údajov, ktoré odsek 1 článku 46 GDPR vyžaduje.

 

7 rokov po nákupe

Zákazník spoločnosti Intersport

V súvislosti so zákazníkom a jeho osobnými údajmi je spracovanie údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy, v ktorej je jedna zo strán subjektom údajov. Právny základ tvorí článok 6, ods. (1), bod b) GDPR. Ak by nám nebolo umožnené spravovať osobné údaje subjektu uvedené na tento účel, nemohli by sme tovar doručiť, teda by nedošlo k splneniu zmluvných záväzkov.

V prípade príjemcu je základom pre spracovanie údajov jeho súhlas. Získanie tohto súhlasu zodpovedajúcim spôsobom je úlohou zákazníka Interspportu, a je za ne zodpovedný.

Počas spracovania údajov k nemu pri tomto zámere nedochádza.

 

PRÍLOHA Č. 1

SPRACOVATEĽSKÉ ZÁMERY SPOJENÉ S PREVÁDZKOVANÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A ICH CHARAKTERISTIKA

Spracovateľský zámer

Kategórie spravovaných osobných údajov

Účastníci spracovania osobných údajov

Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny a príslušné záruky

Termín spracovania osobných údajov

Zdroj údajov

Právny základ pre správu osobných údajov

Automatizované rozhodovanie

Účtovníctvo a správa pohľadávok

-          Fakturačná adresa

-          Fakturovaná suma

-          Meno

-          Priezvisko

-          Adresa

-          Telefón

-          E-mail

-          Spôsob platby

 

Spoloční správcovia:

-          INTERSPORT Digital Business GmbH

-          INTERSPORT Austria GmbH

 

Spracovatelia:

-          IIC-

INTERSPORT

International

Corporation

 

Vzhľadom na to, že spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v cloude, môže dôjsť k odovzdaniu údajov do tretej krajiny. V tomto prípade prijímajúca krajina má také záruky týkajúce sa spracovania údajov, ktoré odsek 1 článku 46 GDPR vyžaduje.

 

7 rokov od vystavenia faktúry

Zákazník spoločnosti Intersport

Splnenie zákonnej povinnosti. Právny základ na to tvorí článok 6, ods. (1), bod b) GDPR. Uchovávať faktúry je našou povinnosťou podľa rakúskeho práva, ktoré je pre zmluvu smerodajné. Ak by nám nebolo umožnené spravovať osobné údaje subjektu uvedené na tento účel, nemohli by sme splniť zmluvné záväzky voči subjektu.

Počas spracovania údajov k nemu pri tomto zámere nedochádza.

 

PRÍLOHA Č. 1

SPRACOVATEĽSKÉ ZÁMERY SPOJENÉ S PREVÁDZKOVANÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A ICH CHARAKTERISTIKA

Spracovateľský zámer

Kategórie spravovaných osobných údajov

Účastníci spracovania osobných údajov

Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny a príslušné záruky

Termín spracovania osobných údajov

Zdroj údajov

Právny základ pre správu osobných údajov

Automatizované rozhodovanie

Zasielanie newsletterov s ponukami

-          Meno

-          E-mail

 

Spoloční správcovia:

-          INTERSPORT Digital Business GmbH

-          INTERSPORT Austria GmbH

 

Spracovatelia:

-          IIC-

INTERSPORT

International

Corporation

-          INTERSPORT SK s.r.o.

 

Vzhľadom na to, že spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v cloude, môže dôjsť k odovzdaniu údajov do tretej krajiny. V tomto prípade prijímajúca krajina má také záruky týkajúce sa spracovania údajov, ktoré odsek 1 článku 46 GDPR vyžaduje.

 

Kým osoba prihlásená na odber newslettera neodvolá svoj súhlas

Osoba prihlásená na odber newslettera

Súhlas klienta na základe článku 6, odsek (1), bod a) GDPR. Súhlas so spracovaním sa dá kedykoľvek odvolať, napríklad aj zrušením účtu.

Interšport vykoná profilovanie prihlásených, aby určil, aké newslettre alebo ponuky by ich pravdepodobne zaujímali. Logickým vodidlom na vytváranie profilu je teda okruh záujmov prihláseného.

 

PRÍLOHA Č. 1

SPRACOVATEĽSKÉ ZÁMERY SPOJENÉ S PREVÁDZKOVANÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A ICH CHARAKTERISTIKA

Spracovateľský zámer

Kategórie spravovaných osobných údajov

Účastníci spracovania osobných údajov

Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny a príslušné záruky

Termín spracovania osobných údajov

Zdroj údajov

Právny základ pre správu osobných údajov

Automatizované rozhodovanie

Vybavovanie sťažnosti

-          Meno

-          Adresa

-          E-mail a/nebo

-          Telefón

-          Osobní údaje uvedené v sťažnosti (vrátane

-          spisov,

-          dokumentov a

-          dôkazov poskytnutých kupujúcim)

-          Individuálne identifikačné číslo sťažnosti

Spoloční správcovia:

-          INTERSPORT Digital Business GmbH

-          INTERSPORT Austria GmbH

 

Spracovatelia:

-          IIC-

INTERSPORT

International

Corporation

-          INTERSPORT SK s.r.o.

 

Vzhľadom na to, že spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v cloude, môže dôjsť k odovzdaniu údajov do tretej krajiny. V tomto prípade prijímajúca krajina má také záruky týkajúce sa spracovania údajov, ktoré odsek 1 článku 46 GDPR vyžaduje.

 

5 rokov od doručenia sťažnosti

Sťažovateľ

Splnenie zákonnej povinnosti. Právny základ na to tvorí článok 6, ods. (1), bod c) GDPR. Uchovávanie sťažností je našou povinnosťou podľa maďarského práva, podľa zákona CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľov.

Ak by nám nebolo umožnené spravovať osobné údaje subjektu uvedené na tento účel, nemohli by sme splniť svoje zmluvné záväzky.

Počas spracovania údajov k nemu pri tomto zámere nedochádza

 

PRÍLOHA Č. 1

SPRACOVATEĽSKÉ ZÁMERY SPOJENÉ S PREVÁDZKOVANÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A ICH CHARAKTERISTIKA

Spracovateľský zámer

Kategórie spravovaných osobných údajov

Účastníci spracovania osobných údajov

Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny a príslušné záruky

Termín spracovania osobných údajov

Zdroj údajov

Právny základ pre správu osobných údajov

Automatizované rozhodovanie

Správa osobných údajov pri uplatňovaní záruky a práv zo záruky

-          Meno

-          E-mail a/nebo

-          Telefón

-          Zakúpený tovar

-           

Spoloční správcovia:

-          INTERSPORT Digital Business GmbH

-          INTERSPORT Austria GmbH

 

Spracovatelia:

-          IIC-

INTERSPORT

International

Corporation

-          INTERSPORT SK s.r.o.

-           

Vzhľadom na to, že spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v cloude, môže dôjsť k odovzdaniu údajov do tretej krajiny. V tomto prípade prijímajúca krajina má také záruky týkajúce sa spracovania údajov, ktoré odsek 1 článku 46 GDPR vyžaduje.

 

5 rokov po uplatnení záruky alebo práva zo záruky.

Kupujúci uplatňujúci záruku alebo právo zo záruky.

V súvislosti so zákazníkom a jeho osobnými údajmi je spracovanie údajov nevyhnutné na splnenie zmluvy, v ktorej je jedna zo strán subjektom údajov. Právny základ tvorí článok 6, ods. (1), bod b) GDPR. Uvedené údaje sú nevyhnutné pri uplatňovaní záruky, alebo práva zo záruky. Ak by nám nebolo umožnené spravovať osobné údaje subjektu uvedené na tento účel, nemohli by sme splniť svoje zmluvné záväzky.

Počas spracovania údajov k nemu pri tomto zámere nedochádza

 

PRÍLOHA Č. 1

SPRACOVATEĽSKÉ ZÁMERY SPOJENÉ S PREVÁDZKOVANÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU A ICH CHARAKTERISTIKA

Spracovateľský zámer

Kategórie spravovaných osobných údajov

Účastníci spracovania osobných údajov

Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny a príslušné záruky

Termín spracovania osobných údajov

Zdroj údajov

Právny základ pre správu osobných údajov

Automatizované rozhodovanie

Správa osobných údajov pri uplatňovaní práva na odstúpenie

-          Vyhlásenie o odstúpení

-          Pokiaľ zákazník použije vyhlásenie o odstúpení:

-          Meno zákazníka

-          Údaje o nákupe

-          Bankové údaje pre vrátenie kúpnej ceny

-          Podpis

Spoloční správcovia:

-          INTERSPORT Digital Business GmbH

-          INTERSPORT Austria GmbH

 

Spracovatelia:

-          IIC-

INTERSPORT

International

Corporation

-          INTERSPORT SK s.r.o.

 

Vzhľadom na to, že spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v cloude, môže dôjsť k odovzdaniu údajov do tretej krajiny. V tomto prípade prijímajúca krajina má také záruky týkajúce sa spracovania údajov, ktoré odsek 1 článku 46 GDPR vyžaduje.

 

5 rokov po podaní vyhlásenia o odstúpení

Kupujúci uplatňujúci právo na odstúpenie

V súvislosti so zákazníkom a jeho osobnými údajmi je spracovanie údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy, v ktorej je jedna zo strán subjektom údajov. Právny základ tvorí článok 6, ods. (1), bod b) GDPR. Uvedené údaje sú nevyhnutné pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak by nám nebolo umožnené spravovať osobné údaje subjektu uvedené na tento účel, nemohli by sme splniť svoje zmluvné záväzky.

Počas spracovania údajov k nemu pri tomto zámere nedochádza.

 


 


[1] Pokiaľ máte počas používania zákazníckeho servisu v úmysle doručiť nejaký odkaz slovenským obchodom, alebo firmám patriacim obchodnému reťazcu Intersport, my to patričnej firme vybavíme. Táto firma potom bude spravovať Vami poskytnuté osobné údaje podľa vlastných predpisov na spracovanie osobných údajov.