Zásady používania súborov cookie

 

Túto webovú stránku prevádzkuje Intersport Austria GmbH (FN 101648h, so sídlom: 4600 Wels, Flugplatzstrasse 10, Rakúsko), ďalej len: „my“, „k nám“ a „Intersport“. Ako správca podľa článku 4, bod 7 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len: GDPR) Vás informujeme, aké cookies používame na našich domovských stránkach a na aký účel. K tomu však dôjde až po Vašom prechádzajúcom súhlase podľa článku 6, odsek (1), bod a) GDPR. Váš súhlas nie je nutný, pokiaľ sú Vaše osobné údaje používané na základe našich oprávnených záujmov.

Ďalej by sme Vás chceli informovať o objeme a účele používania cookies. Žiadame Vás preto, prečítajte si starostlivo tieto informácie o cookies a o ochrane osobných údajov pred udelením súhlasu k ďalšiemu používaniu našej domovskej stránky, poprípade k správcovstvu alebo používaniu cookies.

V každom prípade Vás prosíme o prečítanie tej časti informácií o ochrane osobných údajov, v ktorej Vás informujeme o právach súvisiacich so spravovaním Vašich osobných údajov!

 1. Používanie cookies – druhy cookies

Pri používaní našich stránok sa Vám na Vaše zariadenie nainštalujú tzv. „cookies“. Sú to textové súbory malých rozmerov, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača, priradené k Vášmu vyhľadávaču, a pomocou ktorých prevádzkovateľ cookies (v danom prípade my) získava určité informácie. Cookies sú potrebné jednak pre Vašu identifikáciu ako používateľa domovskej stránky, jednak pre sledovanie Vašich objednávok zadaných využitím našich služieb cez „Košík“.

 1. Druhy cookies: V zásade rozlišujeme „Vlastné cookies“, „Cookies od tretej strany“ a „Dopyty od tretej strany“.

 

 • Vlastné cookies

Vlastné cookies sú nami, respektíve našou webovou stránkou ukladané na Váš prehliadač, aby sme poskytli čo možno najlepší používateľský zážitok. Patria sem hlavne funkcionálne cookies, ako napr. cookies spojené s funkciou „Košík“.

 

 • Cookies tretích strán

Cookies tretích strán sú ukladané na Váš prehliadač treťou stranou. Patria sem väčšinou sledovacie a marketingové prostriedky, ktoré jednak hodnotia Vaše používateľské správanie, jednak zaisťujú tretej strane možnosť Vás opäť identifikovať na iných, už predtým navštívených webových stránkach. Remarketing sa zakladá na fungovaní týchto cookies.

 

 • Dopyty tretích strán

Dopyt tretej strany je taký dopyt, pri ktorom sa Vy ako používateľ webovej stránky obraciate na tretiu stranu prostredníctvom našich webových stránok – napr. keď pracujete s rozšírením sociálnych sietí, alebo používate platenú inzertnú ponuku. Hoci v tomto prípade Váš prehliadač neukladá cookies, nie je možné vylúčiť odovzdanie osobných údajov tretiemu poskytovateľovi pomocou interakcie. Preto Vás v informáciách o ochrane osobných údajov budeme podrobne informovať o nami používaných prostriedkoch a aplikáciách.

 

 • Cookies vyhľadávacieho procesu

Cookies vyhľadávacieho procesu sa automaticky vymažú po uzavretí Vášho prehliadača. Patria sem najmä cookies pracovných postupov, v ktorých je uložený takzvaný identifikátor pracovného postupu, ktorý môže rôzne vyhľadávanie prehliadača priradiť k spoločnému pracovnému postupu. Pomocou toho je možné Váš počítač opäť rozpoznať pri návrate na naše webové stránky. Tieto cookies pracovných postupov sa vymažú pri odhlásení, alebo vypnutí prehliadača.

 

 • Stále cookies

Stále cookies sa automaticky vymažú po uplynutí stanovenej doby, ktorá sa môže meniť podľa druhu cookies. Aj Vy môžete kedykoľvek vymazať cookies z Vášho prehliadača.

 

 1. Pokiaľ našu webovú stránku navštívite iba pre orientáciu, takže nevyužijete žiadnu z našich služieb, alebo nám neposkytujete informácie iným spôsobom, zhromažďujeme iba Vaše osobné údaje zaslané Vaším prehliadačom na náš server. Ak teda chcete navštíviť naše webové stránky, zhromažďujeme iba dáta, ktoré sú technicky potrebné na prezentáciu webových stránok a na zabezpečenie ich stability a bezpečnosti podľa článku 6, ods. (1), bod f) GDPR. Takto zhromažďované dáta sú:

 

 • IP adresa
 • Dátum a čas vyhľadávania
 • Odchýlka časovej zóny od západoeurópskej (od GMT)
 • Obsah žiadosti
 • Prístupový štatút / stavový kód http
 • Okamžitý objem prenesených dát
 • Webová stránka, z ktorej žiadosť pochádza
 • Použitý prehliadač
 • Operačný systém a jeho rozhranie

 

Z radov funkcionálnych cookies používame nasledovné vlastné cookies

Názov

Doba platnosti

Funkcia

dwanonymous_*

180 dní

Cookie obsahuje špeciálny identifikátor na rozlíšenie jednotlivých návštevníkov. Tento identifikátor umožňuje webovej stránke zapamätať si preferencie a nastavenia návštevníka a zaisťuje aj funkčnosť „Košíka“. Znak * v názve cookies je jedinečná hodnota spojená s webovou stránkou.

DW_cokies_accepted

do konca pracovného postupu

Obsahuje súhlas kupujúceho s používaním cookies na stránke. Slúži na určenie, či návštevník súhlasil s používaním cookies.

dw

po dobu trvania relácie prehliadača

Ukladá sa spoločne s cookie dw_cookies_accepted

cquid

po dobu trvania relácie prehliadača

Hash identifikátor známeho návštevníka.

_cqact

po dobu trvania relácie prehliadača

Udržuje rad prehliadacích úkonov do ich odosielania. Po odoslaní sa vymaže.

_cqsviews

po dobu trvania relácie prehliadača

Pokiaľ je sessionStorage nedostupný, ukladá posledné produkty zo zoznamu vyhľadávania do okamihu ich odoslania.

Dw_TLSWarning

„Pravdivý“ 15 minút

„Nepravdivý“ 30 minút

Zisťuje, či prehliadač zákazníka podporuje iba starú verziu TLS. „Pravdivý“ stav nastane, keď prehliadač neprejde testom kompatibility, alebo kontrolu nemožno vykonať.

_cqsviews

po dobu trvania relácie prehliadača

Pokiaľ je sessionStorage nedostupný, ukladá naposledy prezerané odporúčania do okamihu ich odoslania.

_cq_anchor

po dobu trvania relácie prehliadača

Pokiaľ je sessionStorage nedostupný, ukladá produkty upútaviek na jednu stranu, ako odporúčanie.

cq

po dobu trvania relácie prehliadača

(Prvok ukladajúci pracovný postup). Kontroluje dostupnosť sessionStorage-u.

cq.anchor

po dobu trvania relácie prehliadača

(Prvok ukladajúci pracovný postup). Ukladá identifikátory upútaviek.

Cq.viewReco

po dobu trvania relácie prehliadača

(Prvok ukladajúci pracovný postup). Ukladá naposledy navštívené odporúčania.

Cq.viewSearch

po dobu trvania relácie prehliadača

(Prvok ukladajúci pracovný postup). Ukladá produkty z výsledkov posledných vyhľadávaní

cq.viewCategory

po dobu trvania relácie prehliadača

(Prvok ukladajúci pracovný postup). Ukladá produkty naposledy navštívenej stránky kategórií.

 

 1. Máte možnosť zmeniť nastavenie Vášho prehliadača tak, aby ste mohli napríklad odmietnuť príjem cookies tretej strany, alebo ľubovoľných cookies. Musíme vás ale upozorniť, že v tomto prípade sa môže stať, že nebudete môcť využiť všetky funkcie našich webových stránok.
 2. Používame aj také cookies, pomocou ktorých Vás môžeme identifikovať pri Vašich ďalších návštevách, pokiaľ máte u nás používateľský účet – inak sa musíte prihlásiť pri každej návšteve.
 3. Následne Vám vysvetlíme typy cookies používaných na našich webových stránkach, ich funkcie a činnosť.

 

 1. Použitie „Sales Force Commerce Cloud“
 2. Účel softvéru

Táto webová stránka je založená na softvérovom riešení „Salesforce Commerce Cloud“. Aby sme umožnili činnosť platformy, používame cookies. Cookies používame aj na zdokonaľovanie produktovej ponuky vyhovujúcej preferenciám našich používateľov.

 1. Použité cookies

Nižšie je uvedený zoznam cookies používaných pri návšteve a používaní intersport.sk na základe aplikácie softvérového riešenia „Salesforce Commerce Cloud“. Pokiaľ nie je uvedené inak, ide o naše vlastné cookies.

 

NÁZOV

DOBA PLATNOSTI

FUNKCIA

sid

po dobu trvania relácie prehliadača

Identifikuje daný prehliadací proces. Používa ho iba nastavenie.

dwsourcecode_*

premenlivý medzi 0 a 999 dní

Obsahuje zdrojový kód sledovania kampaní a spolupracujúcich strán. Doba platnosti sa určí v Business Manageri. Znak * v názve cookies je jedinečná hodnota spojená s webovou stránkou.

dwsid

po dobu trvania relácie prehliadača

Identifikuje daný proces prezerania.

dwsecurtoken_*

po dobu trvania relácie prehliadača

Používa sa spoločne s dwsid na zabezpečenie pracovného postupu prostredníctvom HTTPS. Znak * v názve cookies je jedinečná hodnota spojená s webovou stránkou.

dwpersonalization_*

180 dní

Sleduje účasť v testovacích skupinách A/B za účelom ich analýzy. Pokiaľ sa zákazník zúčastní testu, hodnota sa vymaže, len čo zákazník odíde. Znak * v názve cookies je jedinečná hodnota spojená s webovou stránkou.

dwcustomer_*

180 dní

Rozpozná registrovaného zákazníka. Používa sa iba vtedy, keď zákazník označí funkciu „Zapamätať“. Znak * v názve cookies je jedinečná hodnota spojená s webovou stránkou.

dwac_*

po dobu trvania relácie prehliadača

Ukladá nasledovné dáta za účelom ich analýzy: identifikátor procesu, názov balíka správ, identifikátor zákazníka, identifikačný zdrojový (zakódovaný) kód skupiny, pripomienka platobných prostriedkov, časová zóna. Znak * v názve cookies je jedinečná hodnota spojená s webovou stránkou.

dw_dnt*

po dobu trvania relácie prehliadača

Kontroluje Javascript na strane zákazníka pre sledovacie FUNKCIA Commerce Cloudu (Analytics, Einstein, ActiveData). Umiestňuje ho Commerce Cloud v odpovedi pre každú stranu, na základe hodnoty nadväzujúceho ukazovateľa procesu TrackingAllowed.

dw_TLSWarning

„Pravdivý“ 15 minút

„Nepravdivý“30 minút

Zisťuje, či prehliadač zákazníka podporuje iba starú verziu TLS. „Pravdivý“ stav nastane, keď prehliadač neprejde testom kompatibility, alebo kontrolu nemožno vykonať.

cqcid

po dobu trvania relácie prehliadača

Hash identifikátor neregistrovaného zákazníka.

_cq_uuid

13 mesiacov

Vlastná verzia cookies, pôvodne uuid cookies tretej strany. Obsahuje náhodne vytvorený používateľský identifikátor. Používa sa na zber informácií o činnosti zákazníka na vlastných stránkach obchodníka.

_cqviews

po dobu trvania relácie prehliadača

Pokiaľ je sessionStorage nedostupný, ukladá naposledy prezerané odporúčania do okamihu ich odoslania.

_cqviews

po dobu trvania relácie prehliadača

Pokiaľ je sessionStorage nedostupný, ukladá posledné produkty zo zoznamu vyhľadávania do okamihu ich odoslania

_cqviews

po dobu trvania relácie prehliadača

Pokiaľ je sessionStorage nedostupný, ukladá produkty z poslednej prehliadanej kategórie do okamihu ich odoslania.

weird_get_top_level_domain

po dobu trvania relácie prehliadača

Rozpozná zdrojovú doménu na webovej stránke.

_cq_bc

30 dní

 

Vlastná cookie verzia bc cookies. Obsahuje históriu činnosti, ako napríklad posledných 10 produktov prehliadaných zákazníkom.

_cq_seg

30 dní

Ukladá odvodené ukazovatele ochoty nakupovať a ďalšie ukazovatele segmentov. 

Verzia vlastných cookies.

_cq_dnt

10 rokov

Signalizuje, keď prehliadač nedovolí sledovať CC Einstein na stránke. Umiestňuje ho Commerce Cloud v odpovedi pre každú stranu, na základe hodnoty nadväzujúceho ukazovateľa procesu TrackingAllowed.

_cq_seg

30 dní

Ukladá odvodené ukazovatele ochoty nakupovať. Ide o cookies tretej strany, ktorý sa uloží na .cquotient.com.

uuid

13 mesiacov

Obsahuje náhodne vytvorený používateľský identifikátor. Ide o cookies tretej strany, ktorý sa uloží na .cquotient.com. Sleduje dáta za účelom ich analýzy, vrátane vlastných analýz Commerce Cloudu, ako je to obsiahnuté v Dokumente o dôvere a dodržiavaní predpisov.

bc

30 dní

Obsahuje históriu činnosti, ako napríklad posledných 10 produktov prehliadaných zákazníkom.

 

 

Je to cookies tretej strany, ktorý sa uloží na .cquotient.com.

_cfduid

po dobu trvania relácie prehliadača

Slúži na identifikáciu jednotlivých klientov na zdieľanej IP adrese, a aplikáciu bezpečnostných nastavení pre jednotlivých klientov.

 

 1. Používanie nástrojov Google 

Na našich webových stránkach používame rôzne analytické a marketingové nástroje Google.

 1. Nástroje Google používané na stránkach intersport.sk

Google Analytics

Na našich webových stránkach používame analytické a marketingové nástroje Google. Google Analytics je službou Google Inc. -1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – na analýzu webových stránok. Cookies, ktoré sa pri nej používajú, vytvárajú informácie súvisiace s používaním našich stránok a spravidla ich preposielajú na server Google.

Google tieto informácie využíva v našom záujme, analyzuje používanie webových stránok na zostavenie hlásení o používateľskej činnosti na webe, respektíve na poskytnutie doplňujúcich služieb pre prevádzkovateľov webu v súvislosti s používaním domovskej stránky a internetu. Pre ďalšie informácie o typoch, objeme a účele dát získaných zhromažďovaním Google pozri súvisiace informácie o ochrane osobných údajov.

Google Ads

Používame aj služby Google Ads, aby sme pomocou reklám upozornili na svojich externých webových stránkach na naše lákavé ponuky a produkty. Pomocou tohto nástroja dokážeme presne určiť úspešnosť jednotlivých reklamných opatrení konkrétnych kampaní. Máme záujem, aby sme Vám dodali reklamu šitú na mieru, zodpovedajúcu Vašim záujmom, a aby sme v tejto súvislosti dokázali presne vyčísliť výdavky na reklamu.

Google vám poskytuje reklamy pomocou takzvaného „Ad servera“. Na tento účel používame „Ad Server“ cookies, pomocou ktorých je možné sledovať niekoľko parametrov ako meradiel úspešnosti, ako je zverejnenie inzercií, alebo klikanie používateľov. Funguje to tak, že keď vstúpite cez Google reklamu na naše webové stránky, Google Ads uloží na Vašom prehliadači cookie, spravidla s dobou platnosti 30 dní. Tento súbor nemá za úlohu identifikovať Vašu osobu, ale ukladá na analýzu identifikátor jednotlivých cookies, počet umiestnení reklamných efektov, posledný dojem (podstatné kvôli konverzii po zhliadnutí) a opt-out-informácie.

V rámci aplikácie Google Ads nespravujeme a ani nezhromažďujeme žiadne osobné údaje, dostávame iba štatistické vyhodnotenie od Google, podľa ktorého môžeme určiť, ktoré z našich reklamných kampaní sú skutočne účinné.

Okrem vyššie uvedených opatrení, môžete účasť v takýchto sledovacích procesoch zakázať vypnutím cookies sledujúcich konverzie. Dosiahnete to nastavením Vášho prehliadača tak, aby blokoval cookies prichádzajúce z domény „www.googleadservices.com“, alebo ich trvalo vypnete v odkaze http://www.google.com/settings/ads/plugin pre prehliadače Firefox, Internet Explorer, alebo Google Chrome.

 

Google Remarketing

Ako doplnok používame aplikáciu Google Remarketing, pomocou ktorej by sme Vás chceli osloviť aj vtedy, keď ste opäť opustili našu webovú stránku. Pomocou tejto aplikácie sa Vám môžu objaviť reklamy po návšteve našich stránok aj vtedy, keď ďalej surfujete po internete. To sa deje vďaka cookies uloženým na Vašom prehliadači, ktoré Google používa na vyhodnotenie Vášho používateľského správania pri návšteve rôznych webových stránok.

Google tak dokáže určiť vaše predchádzajúce návštevy na našich stránkach, ale počas remarketingu pri spracovaní osobných údajov sa podľa Google používajú ich pseudonymy. Premenované osobné údaje sa už nepovažujú za osobné údaje, nemožno Vás z nich spätne identifikovať. Preto počas remarketingu Google nespravuje osobné údaje.

 

Double Click

Okrem toho táto stránka používa aj marketingový nástroj „Doubleclick“. Ten využíva cookies, aby prezentoval inzeráty relevantné pre používateľov, vylepšoval hlásenia o plnení kampaní, alebo sa vyhol tomu, aby používateľ videl rovnaký inzerát niekoľkokrát. Pomocou identifikátora cookies Google vníma, ktoré inzeráty sa zobrazia v jednotlivých prehliadačoch, tým môže zabrániť tomu, aby sa zobrazili viackrát. Navyše „Doubleclick“ dokáže pomocou identifikátorov cookies nahrať takzvané konverzie, ktoré sú spojené s dopytmi na inzerciu. Stane sa to vtedy, keď si používateľ prezrie inzerciu „Doubleclick“ a neskôr s rovnakým prehliadačom navštívi web inzerenta, kde si niečo zakúpi. Podľa Google neobsahujú „Doubleclick“ cookies osobné informácie.

Okrem vyššie uvedených opatrení, môžete účasť v takýchto sledovacích procesoch zakázať vypnutím cookies sledujúcich konverzie. Dosiahnete to nastavením svojho prehliadača tak, aby blokoval cookies prichádzajúce z domény „www.googleadservices.com“, alebo ich trvalo vypnete v odkaze http://www.google.com/settings/ads/plugin pre prehliadače Firefox, Internet Explorer, alebo Google Chrome.

 1. Použité cookies (vlastné cookies)

Názov

Doba platnosti

Funkcia

­_gat­

1 minúta

Zvyšuje počet dopytov zaslaných na server

_ga

2 roky

Slúži na rozpoznanie používateľov

_gid

24 hodín

Slúži na rozpoznanie používateľov

collect

Do konca pracovného postupu

Google Analytics z neho získava informácie o nástroji a správaní používateľa. Sleduje používateľov prostredníctvom nástroja a marketingových kanálov.

ads/ga-audience

Do konca pracovného postupu

Využíva Google Ads na opätovné nadviazanie kontaktu s takými používateľmi, ktorí by sa pravdepodobne stali zákazníkmi podľa online správania na webe.

IDE

1 rok

Slúži na meranie a spracovanie používateľských interakcií na inzercie objavených na rôznych webových stránkach, ako aj na meranie a spracovanie činnosti sledovanej prezeraním inzercie, alebo klikaním na ňu. Ukladá sa na doméne doubleclick.net.

NID

6 mesiacov

Slúži na nastavenie poskytovania reklám v službách Google, ako je napríklad Google Vyhľadávanie

1 P_JAR

1 mesiac

Zhromažďuje štatistické údaje o používaní webovej stránky a meria konverzie.

 1. Zabránenie inštalácii Google cookies

Máte niekoľko možností, ako zabrániť inštalácii Google cookies. Môžete napríklad pri návšteve našich stránok službu vhodným spôsobom odmietnuť, alebo vyhľadávací softvér správne nastaviť. Detaily spojené s individuálnym odmietnutím sú uvedené v popise daného nástroja. Sme nútení Vás ale upozorniť, že v tomto prípade sa môže stať, že nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie nášho webu.

 1. Spracovanie údajov Google

Na základe nižšie popísaných a nami používaných analytických a marketingových nástrojov Váš prehliadač nadviaže automaticky spojenie so serverom Google. Na spracovanie údajov v treťom bode sa vzťahujú informácie Google o ochrane osobných údajov. Objem a účel spracovania údajov v mierke pre naše účely uvádzame v popise daného nástroja. Po zaregistrovaní pri niektorej službe Google môže Google spojiť návštevu s vašim účtom – ale je možné, že poskytovateľ získa a uloží vašu IP adresu aj v prípade, že ste sa neregistrovali na Google.

Ďalšie informácie o tom, prečo a v akej miere zhromažďuje Google údaje a s tým súvisiace informácie o Vašich právach a možnostiach nastavenia, môžete získať na adrese: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Google sa podriadil predpisom Privacy Shield („štít na ochranu osobných údajov“). Podrobnosti k tomu nájdete na nasledovných adresách:

 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.networkadvertising.org

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

 1. Používanie facebookových nástrojov
 2. Účel a použitie nástroja

Používame remarketingovú funkciu „Individuálna cieľová skupina“ od Facebook Inc. (Facebook). To umožní používateľom webu, aby videli reklamu podľa vlastného záujmu („Facebook-Ads“), keď navštívia sociálnu sieť Facebook, alebo inú webovú stránku, ktorá tiež používa tento nástroj. Záleží nám na tom, aby sme Vám poskytli reklamu podľa Vašich záujmov a aby naša webová stránka získala pre Vás na atraktivite.

 1. Používané cookies

Názov

Doba platnosti

Funkcia

fr

tri mesiace

Ukladá kódovaný identifikátor Facebooku a prehliadača. Slúži na identifikáciu používateľa na stránkach, ktoré používajú Facebook rozšírenie.

tr

do konca pracovného postupu

Facebook ho používa na prezentáciu promočných produktov, ako je napríklad ponuka tretej strany uskutočnená v reálnom čase

 

 1. Spracovanie údajov Facebooku

Pomocou tohto marketingového nástroja Váš prehliadač nadviaže priame spojenie so serverom Facebooku. Na spracovanie dát v 4. bode sa vzťahujú informácie Facebooku o ochrane osobných údajov. Pokiaľ ste registrovaný na Facebooku, Facebook môže pridružiť Vašu návštevu k Vášmu profilu – ale je možné, že poskytovateľ získa a uloží vašu IP aj v prípade, že ste sa neregistrovali na Facebooku, respektíve ste sa neprihlásili. Ďalšie informácie o spracovaní údajov nájdete na nasledovných adresách:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://www.facebook.com/policy/cookies/

 

 1. odmietnutie funkcie Facebooku „Individuálna cieľová skupina“

Funkciu Facebooku „Individuálna cieľová skupina“ je možné odmietnuť pri návšteve nášho webu, respektíve po prihláseného používateľa na adrese: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#

 

 1. Používanie IBM nástrojov

Ďalší sledovací nástroj, používaný naším webom je „Watson“ od IBM (1 New Orchard Road, Armonk, NY 10540, USA).

 1. Účel nástroja

„Watson” zhromažďuje a analyzuje správanie používateľov nášho webu, aby umožnil cielené oslovenie založené na správaní podľa marketingového zámeru. V tomto ohľade automatizovane zhromažďuje správanie používateľov webu spojené s našimi newslettrami a pri návšteve našich stránok. Vy sa napríklad v určenom čase zaujímate o určitý produkt, a preto sa zdržíte dlhšiu dobu na našej webovej podstránke, tak vychádzame z predpokladu, že tento produkt Vás zaujíma, a ukážeme Vám podobné ponuky v prehliadači, alebo – keď súhlasíte – zašleme Vám e-mail na danú e-mailovú adresu.

Pokiaľ reagujete na e-mail spôsobom, že kliknete na odkaz v ňom uvedený, a v dôsledku toho navštívite našu webovú stránku, vyplýva z toho pre nás príslušná informácia, že máte záujem o predstavený produkt. Tieto a podobné informácie – respektíve nami použitý nástroj – nám umožňuje filtrovať Vaše správanie pri návšteve našich stránok podľa istých kritérií, na účely automatického doručovania vhodných ponúk.

 1. Používané cookies

Názov

Doba platnosti

Funkcia

com.silverpop.IMA.page_visit

ukladanie údajov 3 mesiace

Vytvára cookie pracovného postupu ku každej stránke navštívenej počas pracovného procesu. Rozlišuje prvú návštevu používateľa na webovej stránke od ďalších návštev.

com.silverpop.IMA.session

do konca pracovného postupu

Unikátny identifikátor aktuálneho pracovného postupu. Identifikuje unikátne udalosti spojené s jedným pracovným postupom.

com.silverpop.IMAWebCookie

ukladanie údajov 3 roky

Unikátny identifikátor používateľa. Používa sa na transfer unikátnej identity pomocou istých action.wts.

 

 1. Spracovanie údajov prostredníctvom IBM

Ďalšie informácie o webových sledovacích cookies IBM nájdete na nižšie uvedených adresách:

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSWU4L/Reporting/imc                  Reporting/Re porting q a watson assistant/What are Web Tracking Cookies.html

 

 1. Zabránenie inštalácii sledovacích cookies IBM

Inštalácii sledovacích cookies je možné zabrániť rôznymi spôsobmi, hlavne pri návšteve nášho webu príslušným odmietnutím služby alebo správnym nastavením vyhľadávacieho softvéru.

 

 1. Právne základy používania cookies a spracovania osobných údajov, a profilovania

Všetky analytické a marketingové cookies uvedené v týchto Pravidlách Cookies a údaje získané ich prostredníctvom spravujeme buď na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6, ods. (1), bod f) GDPR (ak sú cookies nevyhnutné pre funkcionalitu webovej stránky), alebo na základe Vášho súhlasu podľa článku 6, ods. (1), bod a) GDPR (v prípade cookies a žiadostí od tretej strany).

Počas nami vykonávaného remarketingu a cieleného marketingu príležitostne dochádza aj k profilovaniu.

Podľa 4.článku GDPR je „profilovanie“ akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe, najmä na rozbor alebo odhad aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií. , záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu.

Tento spôsob profilovania je povolený, pretože výrazne neovplyvní ani Vás, ani Vaše záujmy.

Máme evidentný záujem poskytnúť Vám čo najlepšiu ponuku zo širokej škály našich produktov, preto používame nástroje poskytované od poskytovateľov podrobne popísaných vyššie.

Prirodzene prijmeme primerané opatrenia na zachovanie Vašich práv a slobôd.