Všeobecné obchodné podmienky
pre darčekové karty INTERSPORT

 1. Úvodné ustanovenia
  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli pri predaji a používaní darčekových kariet INTERSPORT v Slovenskej republike (ďalej iba „darčeková karta“). Vydavateľom darčekovej karty je spoločnosť INTERSPORT Austria Gesellschaft m.b.H., so sídlom Flugplatzstraße 10, 4600 Wels, reg.č. FN 101648 h (ďalej iba „ISA“). Darčekové karty sú predávané na účet spoločnosti ISA.

  Pre zakúpenie a používanie darčekových kariet platia výlučne tieto všeobecné obchodné podmienky v aktuálnom znení, ktoré sú dostupné na webových stránkach https://www.intersport.sk/service/darcekovakarta (ďalej iba „obchodné podmienky“). Odchýlne dojednania so zákazníkom sa môžu uplatniť iba vtedy, ak boli vopred výslovne písomne odsúhlasené spoločnosťou ISA.

  Tieto obchodné podmienky sú vypracované a zverejnené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej iba „občiansky zákonník“) a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
   
 2. Platba darčekovou kartou
  Darčekovú kartu je možné použiť pri platbe za tovar vo všetkých zúčastnených predajniach INTERSPORT v Slovenskej republike. Priebežne aktualizovaný zoznam zapojených predajní INTERSPORT je k dispozícii na webových stránkach https://www.intersport.sk/service/darcekovakarta (ďalej aj „zúčastnené predajne INTERSPORT“). Platbu je možné uskutočniť predložením darčekovej karty pri platení v niektorej zo zapojených predajní INTERSPORT.

  Prostredníctvom darčekovej karty sa dajú vykonávať platby len do tej výšky, do akej bola karta vopred nabitá.

  Darčekovú kartu je možné použiť k zaplateniu celej hodnoty alebo časti hodnoty vybraného tovaru alebo služby. Pokiaľ zostatok na darčekovej karte nepostačuje k úhrade vybraného tovaru alebo služby, môže byť zostávajúca časť hodnoty vybraného tovaru alebo služby zaplatená iným platobným prostriedkom (napr. hotovosť, kreditná karta).

  Hodnota vybraného tovaru alebo služby (alebo ich časť) bude z darčekovej karty odpočítaná a prípadný zostatok kreditu zostane na darčekovej karte. Kredit na darčekovej karte nie je možné zákazníkovi vyplatiť v hotovosti. Darčekovú kartu nie je možné znovu nabiť. Kredit na darčekovej karte sa neúročí. Darčekovou kartou nie je možné uhradiť nákup inej darčekovej karty.

  Ak zákazník vráti tovar, za ktorý zaplatil darčekovou kartou, bude mu namiesto hotovosti poskytnutá nová darčeková karta so zodpovedajúcim kreditom.
   
 3. Platnosť, strata, zodpovednosť
  Darčeková karta je anonymná a prenosná. Darčeková karta je platná v kalendárnom roku jej zakúpenia a ďalej v priebehu 4 nasledujúcich úplných kalendárnych rokov; ak nebude hodnota darčekovej karty v tejto dobe vyčerpaná, kredit uložený na karte prepadne. Po uplynutí tohto obdobia nie je možné kartu používať.

  Držiteľ karty je sám povinný chrániť kartu pred poškodením, stratou, krádežou alebo zneužitím. Zneužitie karty alebo použitie karty v rozpore s dobrými mravmi je zakázané.

  V prípade straty, krádeže alebo poškodenia darčekovej karty nebude zákazníkovi nahradená ani darčeková karta, ani hodnota kreditu uloženého na darčekovej karte.

  Spoločnosť ISA a/alebo každá zapojená predajňa INTERSPORT je oprávnená plniť akémukoľvek držiteľovi darčekovej karty. Darčekovú kartu nie je možné zablokovať. Spoločnosť ISA nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávnenými nákupmi zaplatenými darčekovou kartou.
   
 4. Práva z vadného plnenia
  Ak zistí zákazník, že zakúpená darčeková karta je chybná (má vady), najmä že je nefunkčná, resp. že bola nabitá na nesprávnu hodnotu ako mala byť, je oprávnený svoje práva z vadného plnenia bezodkladne uplatniť v ktorejkoľvek zo zúčastnených predajní INTERSPORT.

  Ak zistí zákazník, že darčeková karta je pri kúpe nefunkčná, resp. nesprávne nabitá, je oprávnený uplatniť svoje práva z vadného plnenia do 24 mesiacov od zakúpenia darčekovej karty. V prípade nesprávneho odpočítania kreditu z darčekovej karty pri uskutočnení platby je zákazník oprávnený reklamovať nesprávne odpočítanie kreditu do 14 dní od uskutočnenia tejto platby.

  O reklamácii bude rozhodnuté najneskôr do 3 pracovných dní od jej uplatnenia; do tejto lehoty sa nezapočítava primeraná doba potrebná k odbornému posúdeniu chyby. V prípade oprávnenej reklamácie bude chyba na darčekovej karte buď opravená, alebo bude zákazníkovi vydaná nová darčeková karta. Reklamácie, vrátane prípadného odstránenia chyby, budú vybavené najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.
   
 5. Mimosúdne riešenie sporov
  Pokiaľ dôjde medzi spoločnosťou ISA a zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, k vzniku spotrebiteľského sporu v súvislosti so zakúpením alebo použitím darčekovej karty, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže zákazník podať sťažnosť prostredníctvom:

  Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
  P.O.Box 29, Prievozská 32,
  827 99 Bratislava

  Každý spotrebiteľ má tiež právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov návrhom podľa § 12 v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov prostredníctvom:

  Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
  Prievozská 32, p. p. 29
  827 99 Bratislava

  Elektronicky prostredníctvom e-mailu:
  ars_(a)_soi.sk
  adr_(a)_soi.sk

  Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
   
 6. Záverečné ustanovenia
  Pokiaľ by niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok bolo alebo sa stalo neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ďalších ustanovení, ktoré sú oddeliteľné od neplatného, neúčinného či nevykonateľného ustanovenia.

  Spoločnosť ISA je oprávnená tieto všeobecné obchodné podmienky aktualizovať. Aktuálne znenie všeobecných obchodných podmienok je zákazníkovi (spotrebiteľovi) vždy k dispozícii na webových stránkach https://www.intersport.sk/service/darcekovakarta

  Ustanovenia týchto obchodných podmienok a akékoľvek spory vzniknuté pri nákupe a použití darčekovej karty sa riadia slovenským právnym poriadkom. Ustanovenia Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru a kolízne normy sú vylúčené.

  Ak je zákazník podnikateľom, budú akékoľvek spory vyplývajúce z nákupu a použitia darčekovej karty rozhodované vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.