Spotrebiteľská súťaž o lyže Atomic REDSTER S9

14.12.2020

Realizovaná v predajniach INTERSPORT Liptovský Mikuláš, INTERSPORT Ružomberok, INTERSPORT Banská Bystrica a INTERSPORT Zvolen v termíne od 15.12. 2020 do 7.2. 2021 (ďalej len „súťaž“)

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže o lyže Atomic Redster S9 v hodnote 899,99€ je Player, s.r.o. so sídlom Kamenné pole 4456/10, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36 810 797
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 19263/L
(ďalej len „usporiadateľ”).

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v období od 15.12. 2020 do 7.2. 2021 v predajniach INTERSPORT Liptovský Mikuláš, INTERSPORT Ružomberok, INTERSPORT Banská Bystrica a INTERSPORT Zvolen.

3. Spôsobilosť

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony s adresou doručovania na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“), ktorá splní podmienky súťaže. Svojou účasťou účastník akceptuje podmienky súťaže a potvrdzuje, že má vek minimálne 18 rokov. Účasť v mene tretích osôb nie je dovolená.

4. Podmienky súťaže

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je:
- zakúpiť v termíne súťaže (od 15.12. 2020 do 7.2. 2021) akýkoľvek tovar, v ktorejkoľvek z predajní INTERSPORT Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica alebo Zvolen, v hodnote minimálne 50,- € s DPH (ďalej len „minimálna hodnota“). Po splnení tejto podmienky pokladník/ pokladníčka v predajni pri vyúčtovaní nákupu odovzdá zákazníkovi súťažný kupón. V prípade, ak zákazník zrealizoval nákup v hodnote rovnajúcej sa najmenej dvojnásobku stanovenej minimálnej hodnoty, napr. 100,- € s DPH, pokladník/ pokladníčka odovzdá tomuto zákazníkovi 2 ks súťažných kupónov, pokiaľ je hodnota nákupu najmenej trojnásobok stanovenej minimálnej hodnoty, napr. 150,- € s DPH pokladník/ pokladníčka odovzdá tomuto zákazníkovi 3 ks súťažných kupónov a pod.
- ak má zákazník záujem stať sa účastníkom súťaže a zapojiť sa do žrebovania o výhru, je povinný správne a čitateľne vyplniť kontaktné údaje uvedené na súťažnom kupóne v rozsahu meno, priezvisko, miesto nákupu, telefónne číslo, e-mailová adresa a podpis, a takto vyplnený súťažný kupón vhodiť do označeného boxu určeného pre účely tejto súťaže, ktorý sa nachádza v každej z predajní INTERSPORT Liptovský Mikuláš, INTERSPORT Ružomberok, INTERSPORT Banská Bystrica a INTERSPORT Zvolen.
- súťaž je platná pre držiteľov zákazníckej karty INTERSPORT. V prípade, že zákazník, ktorý má záujem stať sa účastníkom súťaže, nie je držiteľom zákazníckej karty INTERSPORT, môže o ňu požiadať pri pokladni a bude mu vystavená priamo na mieste nákupu.
- účastník súťaže sa môže platne zapojiť do súťaže počas celého obdobia trvania súťaže aj opakovane.

5. Výhra

Pre účely tejto súťaže usporiadateľ zabezpečil nasledovnú výhru:
1 x zjazdové lyže Atomic Redster S9 s viazaním X12 GW - veľkosť 165cm v hodnote 899,99 Eur (ďalej len „výhra“).

6. Žrebovanie výhry a kontaktovanie výhercu

Záverečné žrebovanie výhry sa uskutoční najneskôr do 28.2. 2021, na predajni INTERSPORT Liptovský Mikuláš - v spol. Player s.r.o., so zachovaním princípu náhodného výberu zo súťažných kupónov vhodených do súťažných boxov zo všetkých predajní INTERSPORT Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica a Zvolen. Do žrebovania budú zaradené len platné súťažné kupóny, t.j. súťažné kupóny, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bode 4. týchto pravidiel.
Výherca bude obozámený o výhre v súťaži e-mailom alebo telefonicky najneskôr do 7.3. 2021, a to na kontaktné údaje poskytnuté spoločnosti Player s.r.o. v zmysle bodu 4. týchto pravidiel súťaže.
Ak je na výhernom súťažnom kupóne uvedené nesprávne alebo nečitateľne telefónne číslo alebo e-mailová adresa a z uvedeného dôvodu sa nepodarí s výhercom spojiť, nárok na výhru, ako aj účasť v súťaži, bez nároku na akúkoľvek náhradu zaniká - žrebovanie sa zopakuje podľa bodu 6. týchto pravidiel a vyžrebuje sa náhradný výherca.
Ak sa výherca súťaže neprihlási do 5 dní od vyrozumenia, že sa stal výhercom súťaže, prepadá jeho nárok na výhru ako aj jeho účasť v súťaži, a v takom prípade sa žrebovanie zopakuje podľa bodu 6. týchto pravidiel a vyžrebuje sa náhradný výherca.

7. Odovzdanie výhry

Výhra bude odovzdaná iba tomu účastníkovi súťaže, ktorý dodrží pravidlá tejto súťaže, splní podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru, je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa.
Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne, a to priamo na predajni v ktorej sa ako súťažiaci zapojil do súťaže. Odovzdanie výhry prebehne v termíne dohodnutom s výhercom, najneskôr však do 60 dní odo dňa nadviazania kontaktu s výhercom. Pri odovzdaní výhry bude s príslušným výhercom spísaný Preberací protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry.
V prípade, že výherca nebude spôsobilý dostaviť sa na miesto odovzdania výhry, môže si zvoliť svojho zástupcu, ktorého meno vopred oznámi usporiadateľovi súťaže.
V prípade, že výherca nebude spôsobilý dostaviť sa na miesto odovzdania výhry a nemá môžnosť poslať svojho zástupcu, môže usporiadateľ výhru po dohode s výhercom doručiť osobne alebo kuriérom na adresu, ktorú výherca uvedie usporiadateľovi.
Krstné meno výhercu, začiatočné písmeno priezviska a miesto nákupu, kde súťažný kupón získal, bude zverejnené na Facebook stránkach INTERSPORT Liptovský Mikuláš, INTERSPORT Ružomberok, INTERSPORT Banská Bystrica a INTERSPORT Zvolen.

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

8. Daň z výhry

Výhra predstavuje pre výhercu - fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca - fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu - fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie.
Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- Eur za jednu výhru. O výške výhry bude Usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Informácia k zdaneniu výhry a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.

9. Osobné údaje

Účastník súťaže zapojením sa do tejto súťaže „o lyže Atomic REDSTER S9“, ktorá sa uskutoční v predajniach označených ochrannou známkou INTERSPORT v období od 15.12. 2020 do 7.2. 2021, dáva jej usporiadateľovi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených na súťažnom kupóne pre potreby tejto súťaže v rozsahu: meno a priezvisko, miesto nákupu, telefónne číslo, e-mailová adresa a podpis. Účastník súťaže tak dáva súhlas na spracovanie osobných údajov ako dotknutá osoba v zmysle ustanovenia §14 zákona č. 18/2018 Z.z. Účastník súťaže udelením súhlasu potvrdzuje, že poskytol pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.
Osobné údaje výhercu budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry.
Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže účastník súťaže svoj súhlas s ukladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to najlepšie písomne na adresu sídla usporiadateľa.

10. Umiestnenie pravidiel

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícií v každej predajni INTERSPORT Liptovský Mikuláš, INTERSPORT Ružomberok, INTERSPORT Banská Bystrica a INTERSPORT Zvolen a zároveň sú uverejnené na webstránke intersport.sk v sekcii „Aktuality - Novinky”.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.
Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 10.12.2020