P O U K ÁŽ K A P la t íod1 .9 . do 3 1 .10 .20 17. M I LU JEMHORY . AKOTY . RÓBERTGÁLFY , ZT ÍMUINTERSPORT O D Š T A R T U JSN AM I S V O J UŠ P O R T O V ÚJ E S E Ň ! U Š E T R IA Ž1 4 3 2E U R . s k v e l ýv ý b e r -s v e t o v é z n a č k y -š p i č k o v ýs e r v i s -o d b o r n ép o r a d e n s t v o S ledu j tená snain te r spo r t .sk

ŠPORTUJEME. AKO TY. Spolu s Tebou zdieľame v INTERSPORTe jednu veľkú vášeň. A tou je ŠPORT. Vychutnaj si naplno spolu s nami svoju obľúbenú športovú disciplínu! Či už miluješ beh, fitnes, turistiku alebo dávaš prednosť výletom s priateľmi, so správnou výbavou si svoje športové aktivity vychutnáš ešte viac. Využi tieto špeciálne poukážky z našej zľavovej knižky a ušetri až 1432 eur! Veľa športových zážitkov ti praje Tvoj INTERSPORT Impressum: Vydáva a za obsah zodpovedá: INTERSPORT Austria, 4600 Wels, Postfach 284, Flugplatzstraße 10, Litografia: Premedia GmbH – Intelligente Druck-Daten Lösungen, A-4600 Wels, www.premedia.at, Tlač: Ueberreuter Print GmbH, A-2102 Korneuburg, Fotografia: INTERSPORT. Výroba, návrh, realizácia a redakcia: INTERSPORT Austria Wels Aktuálne informácie o ponuke sledujte na www.intersport.sk a na

POUKÁŽKA S y s témK id s -F i t iedušná r p V lo žkaK id sF i t p r e jednodu ché odme ran ie de t sk e jnoh y . ca chnú los ch ý r De t skátep lák o vá súp ra va „T y rek -T y re l lX “ 100 %po l ye s te r , bo čnév re ckána m ik ine a jtep lák o ch . V e ľ .1 1 6 1 7 6 [4400088 ] P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. P O U K Á Ž K A De t skášpo r to váobu v„E lex i r7V /LJR “ Z v r šok : me sh / s yn te t i ckák o ža , med z ipod rá žkaPh y lon , v lo žkaK id s -F i t ,e la s t i ck éšnu ro van ie , su ch ýz ip s .V e ľ .28 -34[3 640 1 2 7 ] 9 to499 ies nam P la t íod1 . 10 .do3 1 . 10 .20 17. P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. 9 to299 ies nam 9 9 POUKÁŽKA 199 179

TECHNOLÓGIA heatgear Originálna vrstva „druhej pokožky“, odvádza vlhkosť z tela, rýchlo schne a reguluje teplotu tela. UA TECHTM TKANINA • ultrajemná a neuveriteľne pohodlná • rýchloschnúca, výborne odvádza pot od tela • má anti-odor technológiu proti mikróbom ANTI-ODOR TECHNOLÓGIA intersport.sk Udrží oblečenie svieže, pretože zabraňuje rastu baktérií, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach tvorený potením počas alebo po tréningu. Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA Pán sket r i čk o „T e chSho r t s l .T “ Ruk sak „Hu s t leLDWR “ ® 100 %po l ye s te r ,Hea tGea r , UAT e chtkan ina , an t i -odo rte chno lóg ia . [4 1300 65 ] P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. P O U K Á Ž K A Š t ý lo v ýaodo ln ýba tohste chno lóg iouS to rm , k to ráodpud zu jevodu .Po l s t ro vanách rb to vá ča s ťaramennépop ruh y .[ 108 1 7 1 1 ] 9 to249 ies nam P la t íod1 . 10 .do3 1 . 10 .20 17. P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. 9 to299 ies nam 9 9 POUKÁŽKA 229 159

J K E R ! ZĽAVA – 30 % * súprarovbcyom é v o g in latí na vý . na tré9. n 2017. *P produkty do 31.10. akciové 1. Platí od neplatí na né ceny, odporúča intersport.sk Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny. J K E R

POUKÁŽKA j oma sk tupnávdám s do í veden e r omp sk en č v ie d T rén ingo vásúp ra va „B iu -B ie l laIV “ 100 %po l ye s te r ,e la s t i ck ý s ťaho va te ľn ýpá s . Dám ska :[44 100 28 ] 9 to599 ies nam 9 299 De t ská t rén ingo vásúp ra va „A c t i vePo l ySu i t “ % -50 D ie v čen ská :V e ľ .1 1 6 1 7 6 [440008 7 ] P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. P O U K Á Ž K A V e ľ .1 1 6 1 7 6 [4400085/440008 1 ] 9 to499 ies nam P la t íod1 . 10 .do3 1 . 10 .20 17. P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. 9 to499 ies nam 9 POUKÁŽKA 349 9 249 % -50

TIP OD KOUČA! SYSTÉM KIDS-FIT Aká je najvhodnejšia veľkosť detskej topánky, zistíte v INTERSPORTe vďaka systému Kids-Fit. Na vložke je vyobrazená optimálna poloha chodidla a pri kúpe topánok tak hneď viete, či topánka dieťaťu naozaj sedí. Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA S y s témK id s -F i t V lo žkaK id sF i t p r e jednodu ché odme ran ie de t sk e jnoh y . Ch lap čen skét r i čk o „Ga s tonY “ 60 %ba v lna , 40 %po l ye s te r . V e ľ .1 1 6 1 7 6[4 1 2 10 1 6 ] nam ies to14 ,99 99 4 , Ch lap čen skéšo r tk y „Ga spa rdY “ 60 %ba v lna , 40 %po l ye s te r . V e ľ .1 1 6 1 7 6[4 10 1004 ] De t skábe že ckáobu v„R idge runne rV “ V odeodo lnávďakaAquaba se memb ráne , r ý ch lešnu ro van ie ,p ro f i lo vanágumo vápod rá žka , v lo žkaK id s -F i t .V e ľ .28 -3 9[3 6400 18 ] P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. P O U K Á Ž K A 9 to599 ies nam nam ies to19 ,99 99 8 , P la t íod1 . 10 .do3 1 . 10 .20 17. P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. t lnyse ie -d 2 tky r +šo čko i r T 9 POUKÁŽKA 299 % -50 8 to349 ies nam 9 9 12

Pán skafu tba lo váobu v„Speed l i te+FG “ Ne zamen i te ľn ýd i za jn ,k omp re sná pono žkanaza i s ten ies tab i l i t y . [35 20 255 ] 9 to799 ies nam 9 499 in t e r spo r t . sk P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. P l a t ío d1 . 9 .d o3 1 . 1 0 . 2 0 1 7 . Up la tn í tevos vo je jp reda jn iINTERSPORT .Ka ždápouká žkap la t ílenp re1osobu .V ýp la tavho to vos t in ie je mo žná .Pouká žk ysaneda júkomb ino va ťs in ým iz ľa vam i .Z ľa vo vá pouká žkajep la tnáod1 .9 .do3 1 .10 .20 17a lebodov yp redan iazásob .Ďa lš iez ľa vo vépouká žk yná jde tevp reda jn iachanain te rspo r t .sk .N ievše tk ya r t ik lesúdos tupné vka žde jp reda jn iINTERSPORT .U vedenénam ies tocen ysúoddodá va te ľo v / v ý robco vne zá vä znedopo ručenép reda jnécen y . P O U K Á Ž K A

POUKÁŽKA Pán ska De t ská Ha lo váobu v„C la s s i c30IN “ Z v r šok :s yn te t i ckák o ža ,vonka j š iapod rá žka ne zane chá vašmuh y . Med z ipod rá žkaEVA p reop t imá lnet lmen ie . Pán ska :[35853 68 ] nam ies to34 , 99 99 24 , P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. P O U K Á Ž K A ] 9[3583305 -3 .28 ľ e :V ská t De 9 to299 ies nam Fu tba lo válop ta„KAB igCa t “ Lop tavhodnánat rén ing ,č ih ru sp r ia te ľm i .Sk ve léle to vé v la s tno s t iaod ra z . [ 1 20 2 2 10 ] P la t íod1 . 10 .do3 1 . 10 .20 17. P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. 9 POUKÁŽKA 199 9 to149 ies nam 9 99

ÝBER ŠIROKÝ V OČASOVEJ VOĽN J E V O L Ý KOV! ŠT A S K U R A OBUVI intersport.sk Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA i t rede tupnép dos ch ý l jdospe a V o ľno ča so váobu v„Hud son /Hud sonJ r . “ Gumenápod rá žka ,un i se x .[34 6000 2 ] 9 to399 ies nam 9 299 De t ská :Zvnú to rne js t ran y máz ip s napohod lne j š ieobú van ie . V e ľ .28 -3 9[34 6403 2 ] P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. P O U K Á Ž K A 9 to349 ies nam Ruk sak„YNKELMNTLBKPK “ [ 10 9800 7 ] P la t íod1 . 10 .do3 1 . 10 .20 17. P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. 9 to249 ies nam 9 9 POUKÁŽKA 199 259

Povrch vlákien zabezpečuje rýchly transport vlhkosti zvnútra oblečenia na povrch. Takto vybavené oblečenie zostáva aj pri vysokej telesnej záťaži suché a teplé. intersport.sk Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA Pán sk e Dám ska Pán ska Dám sk e Be že ckét r i čk o „G raph i cRALFI I I I /REBENNAI I I I “ Be že ckáobu v„Am s te rdamIV “ Z v r šok : me sh / s yn te t i ck év lákno , med z ipod rá žkaPh y lon . Pán ska/Dám ska :[3 6 20 154/3 630 14 1 ] 100 %PES .D r yP lu sfunk c ia . Pán sk e/Dám sk e :[45 2455 1/45 2 2 7 10 ] P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. P O U K Á Ž K A 9 to199 ies nam 9 99 % -50 P la t íod1 . 10 .do3 1 . 10 .20 17. P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. P O U K Á Ž K A 9 to299 ies nam 9 179

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA Dámska Pánska Dámska Pánska Trailová bežecká obuv „Speedcross 4 GTX“ Trailová bežecká obuv „Speedcross Vario 2 GTX“ Stabilná aj na najnáročnejších tratiach, vylepšená odolnosť, vložka OrthoLite , nepremokavá GORE-TEX® membrána. Pánska/Dámska: [3620339 / 3630390] Kvalitou a dizajnom vychádza z modelu Speedcross ale je vhodnejšia aj na tvrdšie povrchy. Pánska / Dámska: [3620651 / 3630577] Platí od 1.9. do 31.10.2017 . Platí od 1.9. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA ⁹⁹ namiesto 159 119⁹⁹ POUKÁŽKA ⁹⁹ namiesto 139 99 ⁹ ⁹

Dám sk e POUKÁŽKA Pán sk e 9 to299 ies nam 9 149 % -50 Be že ckét r i čk o„ROY /R IOLA “ Pán sk e/Dám sk e : [45 25055/45 23050 ] P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. Up la tn í te v os v o je jp r eda jn iINTERSPORT . Ka ždá Up la tn í tevos vo je jp reda jn iINTERSPORT .Ka ždápouká žkap la t ílenp re1osobu . pouk á žk ap la t í l enp r e1o sobu .V ýp la t avho to v o s t in ie je V ýp la tavho to vos t in ieje mo žná .Pouká žk ysaneda júkomb ino va ťsin ým iz ľa vam i . mo žná .P ouk á žk ysaneda júk omb ino v a ťs in ým iz ľa v am i . Z ľ a v o v á p o uk á ž k a e p l tn á d 1 . . d o 3 1 . 1d 0 . 0 1 7 a l e b o d o y p rp e d a n i a z á s ob . U p l a t n í te v o s v o j e jj p re da j i Io N TE R1 S0 P O R T . K a ž á2 p o u ká ž k a p l a t ív l e n r e 1 o s o b u . V ýp la tavho to vos t in ie je mo žná .Pouká ž k y s a ne d a j ú k om b i n o v a ť s i n ým z ľ a vam i . Z ľ a v o v á Z ľ a v o v á po u k á ž k a je p l a t n á o d 1 . 9 .i do 3 1 . 10 . 20 1 7 a l e b o v y p r e d a n i a z á s o b .N Ď a l š i ee z ľ a v o v é p ou á žk yo n á j d e t e Ďa l š i e z ľ a vo v é p á žk y n á j d e t e p r e d a j i ae cb hoa na i n t e r s o r t . s k . N ie v š e t y p o u k á ž k a j e p la to nu ák o d 1 .9 . d o 3 1 .v 10 . 2 0 1 7n a l do v y p r e d ap n i a z á s ob . Ďa l š i ek z ľa vo vépouká žk yná jde tevp reda jn iachd ao n a i n t e r s p o r t . s k . i e v š t k y a r t i k l ek s ú d s t u p n é v p r e d a j n i a c h a n a i n t e r s p o r t . s k . N i e v š e t k y a r t i k l e s ú a r t i k le s d od s t u p n é v a ž d e j p r e a j n i I R SP O R T .cen v k a ž de jú p r e a j n i I N Tk E R S P O R T .d U v e d eN nT éE n am ie s t o ysúoddodá va te ľo v / v ý robco vne zá vä znedopo ručenép reda jnéce n y . d o s tupnév k a žde jp r eda jn iINTERSPORT .U v edené U v edenénam ie s toc en ysúoddodá v a te ľo v / v ý r ob c o vne zá v ä znedopo ru č enép r eda jnéc en y . nam ie s toc en ysúoddodá v a te ľo v / v ý r ob c o vne zá v ä zne dopo ru č enép r eda jnéc en y . P O U K Á Ž K A

POUKÁŽKA tupné dos j rne ie jvč a Be že ckéruka v i ce„NEW MO JOI I “ Re f le xnápo t la č ,v láknasfunk c iouDRY PLUS .9 6 %PES ,4 %e la s tan ,s t re č , vovnú t r if l í s . [45 7000 9 ] P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. P O U K Á Ž K A 9 to199 ies nam Be že ckáč iapka „Ba s i cPALKO “ 8 2 %PES ,1 2 %e la s tan , s t re č ,re f le xnép r vk y ,un i se x . [45803 7 1 ] P la t íod1 . 10 .do3 1 . 10 .20 17. P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. 9 POUKÁŽKA 19 1 9 to199 ies nam 9 99 % -50

namiesto 59⁹⁵ 29⁹⁹ -49 % Platí od 1.9. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA 3-dielne, hliník, korunkový hrot, max. dĺžka: 140 cm. Uni [1105678] Dámske [1105207] namiesto 29⁹⁹ 19⁹⁹ Platí od 1.9. do 31.10.2017 . Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny. POUKÁŽKA Priemer: 16/14/12 mm, penová rukoväť, látkové pútko, kovový špic, vario systém výmeny tanierov, max. dĺžka: 140 cm. [1105135] Trekingové palice „Discovery /Discovery Lady“ Dámske 3-dielne trekingové palice „Titanal III“

POUKÁŽKA Dám ska Pán ska T rek ingo váobu v „Me s s inaIVAQX /Me s s inaI I IAQX“ Nep remoka vá ,z v r šok :k o ža ,p r iedu šnév sadk y Co rdu ra ,p ro t i šm yk o vágumo vápod rá žka . Pán ska/Dám ska :[34 705 1 9/34803 23 ] P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. P O U K Á Ž K A 9 to799 ies nam Če lo válampa„HP1 “ 5LED(4 xb ie la ,1 xče r vená ) , 3s ve te lnére ž im y ,o to čná ,v rá t .ba té r i í . [ 1 1 9 1 2 2 1 ] P la t íod1 . 10 .do3 1 . 10 .20 17. P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. 9 POUKÁŽKA 499 9 to159 ies nam 9 79

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA De t skáf l í so vábunda „Cho co /T edd yG lo r ia “ Nadennéno sen iepo ča ssu ch ý chdn ía leboak otep lá v r s t vapodbundu .100 %PES .Funk c iaD r yP lu s . V e ľ .9 2 1 7 6[58540 78 ][5854 1 14 ] P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. P O U K Á Ž K A 9 to399 ies nam De t skábunda„R i coI I “ T ep lá ,sov zh ľadompápe ro ve jbund y ,vodeodo lná . V e ľ .9 2 1 7 6[5 6 7004 9 ][5 6 70054 ] P la t íod1 . 10 .do3 1 . 10 .20 17. P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. 9 to699 ies nam 9 9 POUKÁŽKA 299 199 % -50 % -57

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA Pán ska Dám ska Dám skaf l í so vábunda„T edd yU rbanLau ra “ 100 %PES .[585 20 7 2 ] P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. P O U K Á Ž K A 9 to499 ies nam F l í so vábunda„A c t i veSkeenahd “ 100 %PES .Pán ska/Dám ska :[5853 10 2/585 20 6 2 ] P la t íod1 . 10 .do3 1 . 10 .20 17. P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. 9 to799 ies nam 9 9 POUKÁŽKA 349 279 % -56

PrimaLoft® je izolačná technológia oblečenia do studeného zimného počasia. PrimaLoft® používa patentované ultra ľahké mikrovlákna, ktoré napomáhajú pri udržiavaní telesnej teploty a úspore energie. Pôsobí rovnako teplo ako páperie. Oblečenie je zložiteľné do malého objemu, priedušné, mäkké, ľahké a vodu odpodzujúce, čím zabezpečuje sucho, teplo a pohodlie aj v extrémnych poveternostných podmienkach. intersport.sk Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA p r iedu šná Dám ska Pán ska vodu odpud zu jú ca ud r ž iava tep lo z lo ž i te ľnádo ma léhoob jemu Dám skabunda„Fo rbe s t “ Pápe ro vábunda„Ch r i s /Ca r la“ [ 64 700 7 1 ] P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. P O U K Á Ž K A Pán ska/Dám ska :[ 648400 2/64 74008 ] 9 to1499 ies nam P la t íod1 . 10 .do3 1 . 10 .20 17. P la t íod1 .9 .do3 1 . 10 .20 17. 9 to1499 ies nam 9 POUKÁŽKA 899 9 899

Kvapalina sa na povrchu sformuje do kvapiek, ktoré sa jednoducho skotúľajú. Nanotex® Aquapel® je revolučná textilná technológia poskytujúca pokročilý stupeň ochrany pred vodou a snehom. Vďaka chránenému postupu sa látky stávajú vodoodolnými bez toho, aby zmenili svoju textúru. Oblečenie tak zostáva priedušné a pohodlné. Aquapel® je technológia novej generácie, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA Detská funkčná bielizeň „Sky“ Detská vesta „Ted II“ Textilná technológia Aquapel, vodeodolná. 100 % PES. Veľ. 104-176 [5782039] [5782045] Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA namiesto 49⁹⁹ 24⁹⁹ -50 % Bez švov. 2-dielna súprava s dlhými nohavicami, DryPlus, Polygiene, 78 % polyamid, 22 % polyester. Veľ. 128-176 [7460025] Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA namiesto 39⁹⁹ 22⁹⁹

Nepremokavá obuv s podšívkou z príjemnej kožušiny na zaistenie tepla. Veľ. 31-38 [3260239] namiesto 84⁹⁹ 59⁹⁹ Platí od 1.10. do 31.10.2017 . Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 10. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny. POUKÁŽKA Juniorská zimná obuv „XA Pro 3D Winter TS CSWP J“

POUKÁŽKA Veľ. 20-27 namiesto 34⁹⁹ Detská zimná obuv „Teddy II“ Detská zimná obuv „Loupi II“ Golier z umelej kožušiny, hrejivá vnútorná podšívka, podrážka odolná voči chladu, suchý zips. Veľ. 19-30 [3260071] [3260268] Hrejivá vnútorná podšívka, podrážka odolná proti chladu, rýchle šnurovanie. 3260189] Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA namiesto 49⁹⁹ 24⁹⁹ -50 % Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA 24⁹⁹ Veľ. 28-35 namiesto 39⁹⁹ 24⁹⁹

nepremokavá priedušná Membrána AQUAMAX® reguluje počas vysokej fyzickej aktivity klímu v obuvi. Rýchlo odvádza pot von a zároveň neprepúšťa nijakú vlhkosť zvonka. Vďaka priedušnosti membrány ostávajú nohy stále v suchu a pohodlí. Materiál je odolný voči roztrhaniu a silnému oderu, čo mimoriadne predĺži životnosť obuvi. Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 10. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA Dámske zimné čižmy „Viviana II AQX“ Nepremokavá membrána AQUAMAX, náhradné šnurovanie, hrejivá vnútorná podšívka, priľnavá gumová podrážka. [3270434] [6444058] Platí od 1.10. do 31.10.2017 . Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA Dámsky prešívaný kabát „Sienna“ namiesto 99⁹⁹ 49⁹⁹ -50 % POUKÁŽKA ⁹⁹ namiesto 129 79⁹⁹

vodeodolnosť vetruodolnosť LEVEL AKTIVITY Vhodná pre voľnočasové a ľahké športové aktivity pri premenlivom počasí. Vetruodolná a vodeodolná. LEVEL FUNKČNOSTI Špeciálny poťah udržuje telo v suchu aj vo vlhkom počasí. Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 10. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA Teflon Eco Pánska lyžiarska bunda „Aaron Snow Time“ Pánska zimná obuv „Tirano P II“ 100 % polyester, odnímateľná kapucňa, membrána Aquabase 5.5, vnútorný pás proti snehu. [8520216] Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA namiesto 99⁹⁹ 59⁹⁹ Protišmyková profilovaná podrážka. [3280164] Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA namiesto 69⁹⁹ 39⁹⁹

Hliníkové, nastaviteľné pútko, priemer: 18 mm, dĺžka: 110-135 cm. [0210123] namiesto 24⁹⁹ 9⁹ ⁹ -60 % Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA Dvojbalenie, rýchloschnúce, elastické vsadky v oblasti členka a priehlavku, plochý šev v oblasti prstov, 75 % polyakryl, 23 % polyamid, 2 % elastan. [7260165] namiesto 29⁹⁹ 9⁹ ⁹ -66 % Platí od 1.10. do 31.10.2017 . Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 10. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny. POUKÁŽKA Lyžiarske palice pre dospelých „Carve SR“ Lyžiarske ponožky pre dospelých

POUKÁŽKA Lyžiarske rukavice „Geary“ Juniorské lyžiarske rukavice „Valence“ Nepremokavé a priedušné vďaka membráne GORE-TEX®, suchý zips, spevnená dlaň, izolačná vrstva. [7121022] Nepremokavé vďaka membráne AQUAMAXelite. Suchý zips, kontrastné prvky, 100 % polyester. [7100157] Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA namiesto 89⁹⁹ 29⁹⁹ -66 % Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA namiesto 19⁹⁹ 9⁹ ⁹ -50 %

Dievčenská krasokorčuliarska obuv „Susanne“ Zapínanie na 2 pracky, odolný skelet, vyberateľná vnútorná topánka. Nastaviteľná veľkosť: 29-32, 33-36, 37-40. [3360010] [3330010] Syntetická koža, hrejivá plstená vložka, pevné šnurovanie. Krasokorč. nože so zúbkami. Veľ: 30-34 [3301000] namiesto 64⁹⁹ 29⁹⁹ -53 % Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA namiesto 69⁹⁹ 29⁹⁹ -57 % Platí od 1.10. do 31.10.2017 . Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 10. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny. POUKÁŽKA Ľadové korčule „Leo Boy 2.0/ Lea Girl 2.0“

POUKÁŽKA Korčuliarska obuv „Marina“ Hokejová obuv „Toronto 1.0“ Pre začiatočníkov alebo rekreačných hráčov. Pohodlná, z nylonu/umelej kože, oceľové nože. Veľ: 38-45 [3350089] Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA namiesto 89⁹⁹ 49⁹⁹ Syntetická koža, pevné šnurovanie. Hrejivá vložka Thinsulate, mäkký golier. Krasokorč. nôž so zúbkami. Veľ: 27-42 [3301260] Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA namiesto 74⁹⁹ 39⁹⁹

namiesto 89⁹⁹ Hokejová obuv „Supreme Pro/Supreme Pro Jr“ 59⁹⁹ Pre začiatočníkov, anatomicky tvarovaný plstený jazyk, vložka z mikrovlákien. Veľmi kvalitný držiak Tuuk Lightspeed Pro pre optimálny prenos sily na ľade, nože Stainless. Pánske [3350031] namiesto 99 ⁹⁹ Platí od 1.10. do 31.10.2017 . 69⁹⁹ Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 10. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny. POUKÁŽKA 3] ,5-38,5 [335005 Detské: Veľ: 33

POUKÁŽKA Hokejka „Lion“ Hokejka „W150“ Materiál: drevo, dĺžka: 125 cm/115 cm/95 cm. [0640046] Drevo/sklolaminát, tvrdosť: Sr. 70/Jr. 50, zahnutie: 19, dĺžka: Sr. 150 cm/Jr. 132 cm. [0640057] Pánska: namiesto 14⁹⁹ 11⁹⁹ Juniorská: Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA namiesto 12⁹⁹ 9⁹ ⁹ Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA namiesto 11⁹⁹ 10⁹⁹

intersport.sk Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA Domáci trenažér „CT 210“ Magnetický brzdový systém, manuálne nastavenie odporu,. LCD počítač meria: čas, rýchlosť, vzdialenosť, pulz, spotrebu energie, max. užívateľská hmotnosť: 100 kg [1240005] Gymnastická podložka s pútkami Vhodná aj na rehabilitáciu a fyzioterapiu, vrátane pútok na zrolovanie, rôzne veľkosti. Veľ. 000: 142x58x1 cm, veľ. 001: 183x58x1,5 cm, veľ. 003: 185x100x1,5 cm. [1267140] Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA 29⁹⁹ namiesto od od 14⁹⁹ Platí od 1.10. do 31.10.2017 . POUKÁŽKA ⁹⁹ namiesto 299 199⁹⁹

VYUŽÍVATE VÝHODY ZÁKAZNÍCKEJ KARTY INTERSPORT? Viac na: www.intersport.sk www.intersportbenefit.sk • Bonus až do výšky 3 % z vašich nákupov! • Akcie na vybrané produkty! • Atraktívne partnerské výhody! • INTERSPORT Benefit systém Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 31. 10. 2017 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

    Zdieľať