POUKÁŽKA De t skál y ž ia r ska súp ra va»Camden« Memb ránaAquama x8 .5 ch rán ip redve t romavodou ajep r iedu šná . 100 %PES ,regu la rf i t , odn íma te ľnákapu cňa , re f le xnép r vk y . V e ľ .8 6– 140[8 6000 6 2 ] 69 , 9 9 14 9 , 9 9 P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . POUKÁŽKA De t skál y ž ia r ska súp ra va»Ca r la« T e chno lóg iaAquama xe l i te jeve t ruodo lná ,nep remoka vá , p r iedu šnáaod vád za po tr ý ch lop re čodte la . Odn íma te ľnákapu cňa , re f le xnép r vk y . V e ľ .8 6– 140[8 60008 9 ] 69 , 9 9 14 9 , 9 9 P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 .

    Zdieľať