P onuk a jep l a tn áod1 5 .8 .do2 6 .8 .2 0 1 8a l ebodov yp r ed an i az á sob . fa rebnáva r ian ta De t skášpo r to váobu v»A l taSpo r tK /CFK« Ľahk ý ,pe vn ýz v r šokzos yn te t i ck e jk o že ,pohod lná te x t i lnáv lo žka ,v lo ženápod rá žkaE coO r thoL i te , f le x ib i lná ,gumo vápod rá žkap ro t iode ru ,k to rá ne zane chá vašmuh y . [3 64 2 2 95 ]su chéz ip s y[3 64 2 244 ][3 64 23 7 7 ] 34, 9 9 29 , 9 9 T rén ingo vásúp ra va»T ra v i s -T re vo r« 100 %po l ye s te r ;bo čnév re cká ;e la s t i ck ý pá s ;r ý ch lo s chnú c i ma te r iá l .V e ľ .1 1 6 1 7 6 [4400 2 64 ] 4 9 , 9 9 1 9 , 9 9 60%ZĽAVA Skve l ývýbe r– Sve tovéznačky–Šp ičkovýse rv is– Odbo rnépo radens tvo– in te rspo r t .sk

Šk o l sk ýba toh»CommandSMU« 100 %po l yes te r ;po ls t ro vanách rb to váčas ť ; vodeodo ln ý .[ 1093000 ] 59 , 9 9 39 , 9 9 ZAČN ITEŠKOLSKÝ ROKS INTERSPORTOM Ba toh»A lphaADPTREVBP« Pe vn ý ;vodeodo ln ý ma te r iá l odpud zu jene č i s to t y ; ve ľap r ieh rad iek . [ 10 9803 7 ] 44, 9 9 29 , 9 9 Ruk sak»P lu s« Po l s t ro vaná ch rb to váča s ť a jpop ruh y . [ 10 93430 ] 19 , 9 9 Ruk sak»Pha se« Na s ta v i te ľnéramenné pop ruh ysre f le xn ým i p r vkam i .[ 10 90 24 1 ] 15 , 9 9

Špo r to vév re ck o »YAG raph i c« Najednodu ché no sen ie . [ 10 980 7 6 ] 8, 9 9 1 1 , 9 9 De t ské jogg ingo vé noha v i ce»Ge r va i s« T rén ingo váta ška »L inea rPe r fo rman ce« 60 %ba v lna , 40 %po l ye s te r , m ie rnee la s t i ck ý ma te r iá l . V e ľ .104–1 7 6 [44 9 15 7 1 ] Pe vn ýpo l ye s te r ;t r iodde ľo va če vovnú t r i ;v re ck onaz ip snaboku ; odn íma te ľnév re ck onaobu v ; po l s t ro van ýpop ruh .[ 1080 1 6 2 ] 29 , 9 9 1 9 , 9 9 9 , 9 9 50%ZĽAVA De t skét r i čk o »Ga s con« 60 %ba v lna , 40 %po l yes te r . Ve ľ .104–176 [4 12 108 1 ] 7 , 9 9 14 , 9 9 De t skéšo r tk y »Ga r land« 60 %ba v lna , 40 %po l yes te r . Ve ľ .104–176 [4 10 1 1 16 ] 12 , 9 9 19 , 9 9 2KUSY VSETE 34, 9 8 1 2 , 9 9 in te r spo r t .sk

De t skávo ľno ča so váobu v »CabanaRa ce rSLVPS« V e ľ .0 10 135[34 64 2 93 ] 24, 9 9 De t skáha lo váobu v »Ge l -F la re6GS« De t skávo ľno ča so váobu v »ReboundS t ree tv2« V onka j š iagumenápod rá žka ,k to rá ne zane chá vašmuh y ;t lmen ieGe l všp i čk e .V e ľ .3 2 ,5 -40[3 6 7 2084 ] V e ľ .030 -0 60[34 654 1 9 ][34 65 734 ] 34, 9 9 34, 9 9 4 9 , 9 9 De t skávo ľno ča so váobu v »L i teRa ce rCLNK« V e ľ .35 -40[34 65 7 7 1 ] 34, 9 9 44, 9 9 De t skávo ľno ča so váobu v »V ikk yM idSL /M idSLVPS« V e ľ .030 -0 60[34 654 1 1 ][34 6540 9 ] 34, 9 9 De t skášpo r to váobu v»S ta r tupJR« V e ľ .28 -35[3 6 600 14 ] 19 , 9 9 29 , 9 9

De t skávo ľno ča so váobu v »MDRUNNER2PSV /BG« [34 65058 ][34 650 28 ] V e ľ .35 ,5 -40 V e ľ .2 7 ,5 -35 39 , 9 9 44, 9 9 , 9 9 29 , 9 9 29 De t skábe že ckáobu v»Re vo lu t ion4(GS )« Ľahk ý ,p r iedu šn ýz v r šok me shsp rek r y t ímbe zš v ík o v . V e ľ .35 ,5 -40[3 64 234 9 ][3 64 235 1 ] 34, 9 9 De t skába ske tba lo váobu v »T eamHu s t leD8BG« 44, 9 9 V r chn ý ma te r iá l :k o ža/ me sh ; h rub š iapod rá žkap repe r fek tnú t rak c iu .V e ľ .35 ,5 -40[3 6 13055 ] 39 , 9 9 4 9 , 9 9 De t skáha lo váobu v »H ype r venomPhadeI I IIC j r« A s yme t r i ck ýšnu ro va c ís y s tém ; z v r šokzos yn te t i ck e jk o že . V e ľ .34 -38 ,5[358333 9 ] 24, 9 9 44, 9 9 De t skábe že ckáobu v»Re vo lu t ion4(PSV )« Ľahk ý ,p r iedu šn ýz v r šok me shsp rek r y t ímbe zš v ík o v . V e ľ .2 7 ,5 -35[3 64 2350 ][3 64 235 2 ] 29 , 9 9 34, 9 9 VLOŽKAK IDS -F IT P rejednodu ché odme ran ie de t sk e jnoh y . De t skábe že ckáobu v»Road runne rLa ceJ/V /LJR« Šnu ro van ie :V e ľ .35 -3 9[3 640 143 ] Su ch ýz ip s :V e ľ .28 -34[3 640 144 ] 17 , 9 9 39 , 9 9 55%ZĽAVA in te r spo r t .sk

De t skát rek ingo váobu v »San t iagoP roAQX« Nep remoka vávďaka memb ráneAQX . [34 90 10 2 ]V e ľ .25 -35 39 , 9 9 89 , 9 9 V e ľ .3 6 -3 9 44, 9 9 99 , 9 9 Dám sk e Pán sk e Ou tdoo ro váobu v »Ken toH ighGTX« V onka j š í ma te r iá l :sem i šo vák o ža vk omb iná c i isoso f t she l lom ; nep remoka v ýap r iedu šn ý GORE TEX . Pán ska /Dám ska [3430 10 1 ][3430 10 2 ] Dám ska 169 , 9 9 229 , 9 9 Pán ska Ou tdoo ro vénoha v i ce »Runbo ld /Run je« 85%po l yam ide ,15%e la s tan ; UVo ch rana ;UPF30+ ;mo žno s ť sk rá ten iana ¾d ĺ žku ;r ý ch lo s chnú c i ap r iedu šn ý ma te r iá l ;Regu la rf i t . Pán sk e /Dám sk e [5 63 13 9 1 ][5 63 6 18 9 ] 79 , 9 9 1 19 , 9 9

Pán skavo ľno ča so váobu v»A i r MaxIVO« Komb iná c ia ma te r iá lo v :k o ža ,Me shate x t i l . [34 6 9 1 13 ] 79 , 9 9 129 , 9 9 Dám skavo ľno ča so váobu v »V ikk yR ibbonBSQ« [34 6 2 6 65 ] 39 , 9 9 Pán skavo ľno ča so váobu v »Ra yba yLow« [34 680 2 1 ] 39 , 9 9 79 , 9 9 Dám ska Pán ska Ha lo váobu v»L ig ra6« Z v r šok :p r iedu šn ý Me shvk omb iná c i ísos yn te t i ck ou k o žou ;gumenápod rá žka ,k to ráne zane chá vašmuh y . Pán ska /Dám ska :[3 6 74 20 2 ][3 6 73 1 73 ] 44, 9 9 54, 9 9 Pán skavo ľno ča so váobu v»Sma shV2« [34 6834 6 ] 34, 9 9 V o ľno ča so váobu vp redo spe l ý ch »Sma shv2L« [3460072 ] 34, 9 9 in te r spo r t .sk

-3 0% -5 0% TOTÁLNY LETNÝ VÝPREDAJ -70% M imo r iadnez ľa vynao zna čen ýto va rvka žde jp reda jn iINTERSPORT Pán skatu r i s t i ckábunda »Damma s to ckGTX« Fu tba lo válop ta »KAB igCa t« Ľahkábundadoe x t rémn y ch podm ienok ;vďaka2v r s t vám GORE TEX memb rán yodo lá va ve t ru ,vodeajep r iedu šná ; pod lepenéš v y .[5 6 908 65 ] [ 1 20 1 1 18 ] 9 , 9 9 169 , 9 9 99 , 9 9 Ou tdoo ro váobu v»T e r rexSw i f tR2GTX« Obu vnaľahkútu r i s t iku ;pod rá žkaCONT INENTAL ; p r iedu šnáanep remoka vá memb ránaGORE TEX . [34 203 94 ] 1 19 , 9 9 139 , 9 9 Ponukajep la tnáod15 .8 .do26 .8 .20 18a lebodov yp redan iazásob .N iev še tk y p roduk t ysúdos tupnévka žde jp reda jn iINTERSPORT .Je mo žnéi chv šak vjedno t l i v ý chp reda jn ia chob jedna ť .Fa rebnéod t ienesa mô žul íš i ť .Zach yb y v zn iknu tévt la č ine ru č íme .U vedenénam ies tocen ysúoddodá va te ľo v / v ý rob co vne zá vä zneodpo ru čenép reda jnécen y .Z ľa v yv y jad renévpe r cen tá ch súzaok rúh lenénado l . W I2018_ IS -SK_FB_15Aug18 B ra t i s la va : AV IONShopp ingPa rk ,I vanskáces ta1 6B ra t i s la va : Aupa rkShopp ingCen te r ,E in s te ino va18Čad ca :u l .S lobod y3093 /4CDo ln ýKub ín :A le jS lobod y13 /G Duna j skáS t reda : OC FAM IL YCENTER ,Ga lan t skáce s ta1888 /19Humenné :Š te fán ik o vau l .24Ko š i ce : AUPARKSHOP š i ce : OCOPT IMA , Mo lda v skáce s ta32Le v i ce : OCC i t y P INGCENTER , Nám .o s lobod i te ľo v1Ko Pa rk ,Tu reck ýrad13L ip tovský M iku láš : Kamennépo le4556 /10Ma r t in : OCTUR IECN i t ra : Ga lé r ia ML YNY ,Š te fán iko vat r ieda6 1Pop rad : OCFORUM , Námes t ieS v .Eg íd ia–3290 /1 24 PovažskáBys t r i ca : OCFam i l yCen te rP re šo v : Gene rá laS vobodu2AP r ie v id za :Náb r e žná7 /A Ružombe rok :u l .Za re vúca5051Sp i š skáNo váV e s :OC Mada ra sT opo ľ čan y :u l .P .J i lemn i ck ého 4887 /81T ren č ín : NCLauga r i c io ,Be lá7271 T rna va :C ITYARENA ,Ko l lá r o va203Z vo len : Ob chodná 3Ž i l ina : OC DUBEŇ,V y sok o šk o lák o v52 INTERSPORTzáka zn í cka ka r tap la t ívov še tk ý ch p reda jn ia ch INTERSPORT vSR ,o zna čen ý cht ým to s ymbo lom . S ledu j tenásna in te r spo r t .sk

    Zdieľať