Ponukajep la tnáod4 .7 .do15 .7 .20 18 a lebodov yp redan iazá sob . Pán skešo r tk y »F a s t« f a r ebnéva r ian t y [54 9 1 788 ] 1 9 , 9 9 34, 9 9 42%ZĽAVA Dám skeb ik in y »Ca ren« [53530 73 ] 1 9 , 9 9 4 9 , 9 9 60%ZĽAVA Skve l ývýbe r-Sve tovéznačky-Šp ičkovýse rv is-Odbo rnépo radens tvo- in te rspo r t .sk

De t skásúp ra va ašno r ch lo van ie »Me r cu r y« [ 16050 15 ] 9 , 9 9 19 , 9 9 50%ZĽAVA Súp ra vanašno r ch lo van ie »M iam iP roD r y« [ 1605009 ] 19 , 9 9 39 , 9 9 SALE 50%ZĽAVA Pán skežabk y »Made raD7« [384 75 2 2 ] 4, 9 9 Dám ska 9 , 9 9 50%ZĽAVA Pán ska Ou tdoo ro váobu v»NagoAQX« Nep remoka vá memb ránaAquama x .V onka j š í rá žka .Pán ska / ma te r iá l :k o ža ,V ib ram® pod Dám ska :[34 20 103 ]   [34 10053 ] 59 , 9 9 50%ZĽAVA 1 19 , 9 9 Ruk sak»T ra i l20«20l .[ 10 2 1 6 73 ] 44, 9 9 64, 9 9 30%ZĽAVA De t skáobu vnavo ľn ýča s »T a y lo r   I I  J r .« V e ľ .2 2 -3 9[34 643 9 7 ] 9 , 9 9 50%ZĽAVA 19 , 9 9 60% VLOŽKAK IDS -F IT P rejednodu ché odme ran ie de t sk e jnoh y . De t skášpo r to váobu v »Am s te rdamIVVLC« De t skávo ľno ča so váobu v »Ca r son2« V e ľ .28 -3 6[3 64005 2 ] 9 , 9 9 24, 9 9 V e ľ .1 9 23[34 6404 7 ] f a r ebnáva r ian ta 24, 9 9 37%ZĽAVA 39 , 9 9

Ch lap čen skét r i čk o »Ga s tonY« V e ľ .1 1 6 1 7 6[4 1 2 10 1 6 ] 4, 9 9 14 , 9 9 66%ZĽAVA f a r ebnáva r ian ta Pán sket r i čk o»Ba seP la inT ee« Pán sket r i čk o »FREEL IFT  PR IME« [4 13 6 24 6 ] 9 , 9 9 [4 13 6 68 1 ] Ch lap čen skéšo r tk y »Ga spa rdY« V e ľ .XX -XX[4 10 1004 ] f a r ebnáva r ian ta 6, 9 9 12 , 9 9 29 , 9 9 19 , 9 9 24, 9 9 66%ZĽAVA 65%ZĽAVA 48%ZĽAVA f a r ebnáva r ian ta G ra f i to várake ta »Tu rboA ce« De t skáten i so várake ta »A ce2 1 /A ce23 /A ce25« D ĺ žka68 ,5cm . [ 130 1 1 95 ] 4 9, 9 9 V o l le yba l l»MP 100« 29 , 9 9 2 1, 9 9 19 , 9 9 79 , 9 9 37%ZĽAVA Pán sk e 3d ĺ žk y :53cm( 2 1 ) ,58cm( 23 ) , 63 ,5cm( 25 ) .[ 13000 6 2 ] V e ľ . :5 .[ 1 2 1 1 13 7 ] 33%ZĽAVA Dám sk e 9 , 9 9 54%ZĽAVA D ie v čen ské 3 / 4   leg ín y »GNpC lCp r i« V e ľ .XX -XX[403 1 1 78 ] 14 , 9 9 24, 9 9 40%ZĽAVA 26 "dám sk yho r sk ýb i c yke l»Me l i s sa26« Rám :h l in ík60 6 1P .G .dám skageome t r ia Raden ie /pá čk yraden ia :2 1 -Gg .Sh imanoT ou rne y / Sh imanoSL -RS3 6Re vo sh i f t B r zd y :T ek t ro855A luV -b r zda V id l i ca : Sun tou rM -3030Co i l K ľuka /p rešm ýka č : Sh imanoFC TY30 1 / Sh imanoT ou rne y Ve ľkos t irámu : 34 ,38 ,4 2 ,4 7cm [ 1 90830 1 ] 399 , 9 9 279 , 9 9 Ko l ie sk o vék o r ču le»Fo rmu la90« H l in ík o vál i š ta ,k o l ie ska90 / 78A ,lo ž i skáSG9 . Pán sk e /Dám sk e :[ 158 2034 ][ 158 10 6 2 ] 99 , 9 9 f a r ebnáva r ian ta 139 , 9 9 in te r spo r t .sk

1 0% 1 5% 2 0% NAPRVÝ VAM I VYBRANÝPRODUKT Z ľa vasav z ťahu jea jnaZĽAVNENÝTOVAR, ok remle táko vý chp roduk to v ,b i c yk lo v af i tneso vý chs t ro jo v .Jednuz ľa vu mo žno vyu ž i ťlenna1p roduk ta jepou ž i te ľnálenra z . Z ľa vap la t íp r ivyu ž i t ívyu ž i t ítoh tokupónu . Ak c iap la t íod4 .7 .do1 5 .7 .201 8 . NADRUHÝ VAM I NATRET Í VAM I VYBRANÝPRODUKT VYBRANÝPRODUKT Z ľa vasav z ťahu jea jnaZĽAVNENÝTOVAR, Z ľa vasav z ťahu jea jnaZĽAVNENÝTOVAR, ok remle táko vý chp roduk to v ,b i c yk lo v af i tneso vý chs t ro jo v .Jednuz ľa vu mo žno vyu ž i ťlenna1p roduk ta jepou ž i te ľnálenra z . Z ľa vap la t íp r ivyu ž i t íobo chkupóno v :1 0%a1 5% . Ak c iap la t íod4 .7 .do1 5 .7 .201 8 . ok remle táko vý chp roduk to v ,b i c yk lo v af i tneso vý chs t ro jo v .Jednuz ľa vu mo žno vyu ž i ťlenna1p roduk ta jepou ž i te ľnálenra z . Z ľa vap la t íp r ivyu ž i t ívše tk ý cht ro chkupóno vna ra z . Ak c iap la t íod4 .7 .do1 5 .7 .201 8 . ✁ Pán skešo r tk y »F l y9« 4 1 145 14 ] 29 , 9 9 14 , 9 9 Dám skabe že ckáobu v»Wmn sF reeRN« De t skákúpa c iaobu v»F reak yJ r .« V e ľ . :2 2 -35[3830 1 1 2 ][38300 94 ] 6, 9 9 12 , 9 9 50%ZĽAVA [3 63 13 9 9 ] 59 , 9 9 109 , 9 9 45%ZĽAVA 46%ZĽAVA P lá žo váka r ima tka Ro zme r y :180x54cm .[ 2454000 ] 14 , 9 9 19 , 9 9 25%ZĽAVA Kúpa c ieš ľapk y»Du ramoS l ide« [384 7 705 ] [ 1 20 1538 ] 17 , 9 9 14 , 9 9 25%ZĽAVA 19 , 9 9 Ponukajep la tnáod4 .7 .do15 .7 .20 18a lebodov yp redan iazásob .N iev še tk y p roduk t ysúdos tupnévka žde jp reda jn iINTERSPORT .Je mo žnéi chv šak vjedno t l i v ý chp reda jn ia chob jedna ť .Fa rebnéod t ienesa mô žul íš i ť .Zach yb y v zn iknu tévt la č ine ru č íme .U vedenénam ies tocen ysúoddodá va te ľo v / v ý rob co vne zá vä zneodpo ru čenép reda jnécen y .Z ľa v yv y jad renévpe r cen tá ch súzaok rúh lenénado l . SO2018_ IS -SK_FB_04 Ju l i18_AO B ra t i s la va : AV IONShopp ingPa rk ,I vanskáces ta1 6B ra t i s la va : Aupa rkShopp ingCen te r ,E in s te ino va18B ra t i s la va : OCCen t ra l , Me todo va6B ra t i s la va : Bo r y Ma l lČad ca :u l .S lobod y3093 /4C Do ln ýKub ín :A le jS lobod y13 /GDuna j skáS t reda : OCFAM IL YCENTER ,Ga lan t skáce s ta1888 /19 Humenné :Š te fán ik o vau l .24Ko š i ce : AUPARKSHOPP INGCENTER ,Nám .o s lobod i te ľo v1Ko š i ce : OCOPT IMA , Mo lda v skáce s ta32Le v i ce : OCC i t yPa rk ,Tu reck ýrad13L ip tovský M iku láš : Ka mennépo le4556 /10 Ma r t in : OCTUR IEC Pop rad : OCFORUM ,Námes t ieS v .Eg íd ia–3290 /1 24 PovažskáBys t r i ca : OCFam i l yCen te rP re šo v : Gene rá laS vobodu2AP r ie v id za :Náb r e žná7 /A Ružombe rok :u l .Za re vúca5051Sp i š skáNo váV e s :OC Mada ra sT opo ľ čan y :u l .P .J i lemn i ck ého 4887 /81T ren č ín : NCLauga r i c io ,Be lá7271 T rna va :C ITYARENA ,Ko l lá r o va203Z vo len : Ob chodná 3Ž i l ina : OC DUBEŇ,V y sok o šk o lák o v52 Fu tba lo válop ta »RPLNKPTCH« 19 , 9 9 in te r spo r t .sk INTERSPORTzáka zn í cka ka r tap la t ívov še tk ý ch p reda jn ia chINTERSPORT vSR ,o zna čen ý cht ým to s ymbo lom .

    Zdieľať