Ponukajep la tnáod13 .6 .do24 .6 .20 18 a lebodov yp redan iazá sob . UŽ ÍVAMS ILETO . AKOTY . N INA M IKL ÍKOVÁ ZT ÍMUINTERSPORT . N INAodpo rú ča: Pán sk e Dám sk e T r i čk o 100 %ba v lna . Pán sk e :[ 68 28038 / 68 2803 6 ] Dám sk e :[ 68 180 70 / 68 180 6 9 ] 9 , 9 9 24, 9 9 skve l ývýbe r-sve tovéznačky-šp ičkovýse rv is-odbo rnépo radens tvo- in te rspo r t .sk

INTERSPORTBENEF ITSYSTÉM -50% R e la xu j tesoz ľa vam ia ž vpop r edn ý chaquapa rk o ch ,we l lne s s aou tdo r o v ý chcen t rá chnaS lo ven sku ! Dám skeb ik in y»Ca ren« V ybe ra te ľnévankú š ik y , 80 %po l yam id ,20 %e la s tan . [53530 73 ] 29 , 9 9 4 9 , 9 9 V ia cnain te r spo r t . skanap r eda jn ia ch . Dám skeb ik in y 1 .»So ledo« 2 .»Ba rbe ra18« [5350 9 7 6 ][535 28 7 6 ] 1 29 , 9 9 44, 9 9 2 3 Dám skeb ik in y»T iana« 80 %po l yam id ,20 %e la s tan .[5353 15 2 ] 19 , 9 9 4 9 , 9 9 3 .Dám skeb ik in y »M y s t i ca l18« [535 28 6 6 ] 25, 9 9 39 , 9 9

P lá žo véša t y»Jo s y« 100 %v i sk ó za . [55003 7 6 ] [55003 7 7 ] Pán skežabk y»Sp i ce« [384 755 6 ] 15 , 9 9 34, 9 9 26, 9 9 22, 9 9 Dám skežabk y»K i ra« [38458 6 9 ] 14 , 9 9 19 , 9 9 P lá žo véša t y»Re vo l ve18« [5500 25 6 ] 29 , 9 9 44, 9 9 Kúpa c ieš ľapk y»KawaShowe r« Ana tom i ck yt va ro vanás t ie lka ,un i se x .[384 75 15 ] 15 , 9 9 19 , 9 9 Pán skekúpa c ieš ľapk y»Lo cke rI I ISL« P ro t i šm yk o vápod rá žka ,e rgonom i ck yt va ro vané .Un i se x .[384 7 70 7 ] Pán skešo r tk y»Fundamen ta l s« 100 %po l ye s te r ,r ý ch lo s chnú ce m ik ro v lákno .[54 9 20 75 ] 19 , 9 9 24, 9 9 16 , 9 9 29 , 9 9 Pán skešo r tk y»F a s t« [54 9 1 788 ] 24, 9 9 34, 9 9 Kúpa c iaobu vp redo spe l ý ch»Pepe« P ro t i šm yk o vápod rá žka ,e rgonom i ck yt va ro vané . Un i se x .[38300 9 1 ] 8, 9 9 17 , 9 9 Pán skep la vk y»Ca r s ten« Pán skešo r tk y»S cope« [5433 25 9 ] Vnú to rnés l ip y ,2v re cká , 100 %po l yam id .[54 904 10 ] 22, 9 9 24, 9 9 15 , 9 9 15 , 9 9

Na fuk o va c iez v ie ra tk ož ra lok V y robenézodo lnéhov in y lu . V rá tanesad ynaop ra vu . Ro zme r y :185×1 1 2cm . [ 18353 2 1 ] 6, 9 9 17 , 9 9 Ch lap čen skét r i čk o sUVo ch ranou »T a ve« UVo ch rana40+ , 80 %po l yam id , 20 %e la s tan . V e ľ . :8 6 1 28 [55 200 9 2 ] 1 1 , 9 9 14 , 9 9 D ie v čen skét r i čk o sUV o ch ranou »T a r sha« UVo ch rana40+ , 80 %po l yam id , 20 %e la s tan . V e ľ . :8 6 1 28 [55 200 9 1 ] 1 1 , 9 9 14 , 9 9 Ch lap čen skép la vk y »T a r io« 80 %po l yam id ,20 %e la s tan . V e ľ . :8 6 1 28[54 244 10 ] 7 , 9 9 14 , 9 9 D ie v čen skép la vk y »T awn« 80 %po l yam id ,20 %e la s tan . V e ľ . :8 6 1 28[53430 18 ] 7 , 9 9 14 , 9 9

P lu t v y»F5 /F5JR« Do spe l í :V e ľ .3 6 -4 7[ 1 6 200 64 ] 14 , 9 9 24, 9 9 De t i :V e ľ .28 -35[ 1 6 2008 1 ] 12 , 9 9 19 , 9 9 Súp ra vanašno r ch lo van ie »Zeph i r /Zeph i rJ r .« 2be zpe čno s tnésk lá ,te le so ma sk yanáu s tokšno r ch la zan t ia le rg i ck éhoat va ro vo s tá leho ma te r iá luS i l f le x . Do spe l í : [ 1 6050 25 ] 24, 9 9 39 , 9 9 De t i : [ 1 605035 ] 19 , 9 9 34, 9 9 De t skésandá le»A l taSw imC« De t skásúp ra vana šno r ch lo van ie Ideá lnap reo sob ydote le sne j v ý šk y150cm .[ 1 605038 ] 1 1 , 9 9 24, 9 9 De t skékúpa c ieš ľapk y»H yd ro so f tJ r« De t skásúp ra vana šno r ch lo van ie »Me r cu r y« P la s to vésk lo ,l í cn i ca ma sk y anáu s tokšno r ch laz an t ia le rg i ck éhoat va ro vos tá leho ma te r iá luS i l f le x .[ 1 6050 15 ] V e ľ . :28 -34[38 6 10 18 ] P ro t i šm yk o vápod rá žka ,e rgonom i ck yt va ro vanás t ie lka . V e ľ .30 -35[384345 7 ][38433 64 ] 29 , 9 9 15 , 9 9 22, 9 9 12 , 9 9 PÁDLU JAZAŽ IVODUINAK Padd leBoa rdse t» iSUP300« V še s t rann ýpadd leboa rd .Ob sah :boa rd ,sedad lo sope rad lom ,d vo jpád lo( 2 1 7 cm ) /pád lozh l in íka , ru čnápumpa ,ce s to vnáta ška ,be zpe čno s tnélank o , op ie rkananoh y ,sadanaop ra vu ,e la s t i ck ýpop ruh naba to ž inu . Ma x imá lnazá ťa ž1 10kg . Ro zme r y305×84×1 2 cm . [ 1 73 2035 ] 399 , 9 9 599 , 9 9 9 , 9 9 19 , 9 9 De t skákúpa c iaobu v»F reak yJ r .« Pod rá žkaodo lnáp ro t išm yku ,e rgonom i ck yt va ro vaná s t ie lka .V e ľ . :2 2 -35[3830 1 1 2 ][38300 94 ] 7 , 9 9 12 , 9 9

DOPR ÍRODY ZAZÁŽ ITKAM I P lá žo vá mu š ľa »Bo ra  Pop  Up« V yhod i ťdov zdu chuap lá žo vá mu š ľas to j í .T y če :sk lo lam ina t , ro zme r y :200×1 20×90cm , o ch ranap reds lnk om :UV40 . [ 208300 7 ] 25, 9 9 4 9 , 9 9 1.100g Kupo lo v i t ýs tan»Monodome3« 1.060g 205 29 , 9 9 185 Ideá ln ys tannafe s t i va l y ,p re3o sob y .Hmo tno s ť :2 , 14kg , T y če :sk lo lam iná t ,ro zme r y :205×185×130cm , vodn ýs t ĺpe cvonka j š ís tan /pod laha : /3 .000mm ,Ba l ia c iro zme r :6 6×1 2cm . 2 .000mm [ 20 60 2 63 ] Dek o v ýspa c ívak»CampCom fo r t10« Ma x .v y škapo s ta v y1 95cm , mo žno s ťspo j i ťspa cák y . Ro zme r y :2 20×80cm ,v yp lň :T e c lo f tCompa c t . T ep lo tn ýro z sah :+ 1 1 °C/+ 10 °C/6 °C .[ 24000 25 ] 59 , 9 9 16 , 9 9 29 , 9 9 Do s tupnýa jvovä č še jd ĺ žke . 1.300g Tu r i s t i ck ýba toh »T e tonE lemen t28« Ob jem :28l i t ro v , hmo tno s ť :1 , 1kg , ch rbá t :Con ta c tS t ream od ve t ran ý ,k ompa t ib i ln ý sp i tn ýms y s témom . [ 10 2034 6 ] 14 9 , 9 9 79 , 9 9 Múm io v ýspa c ívak»CampA c t i ve5« Ma x . v ý škapo s ta v y1 95 cm ,dásap r ipo j i ťd ruh ývak . Ro zme r y :2 25×85 cm ,ro zme r yvzba lenoms ta ve : 38×2 2 cm .T ep lo tn ýro z sah :+ 7 °C/+5 °C/1 1 °C .[ 24 15 1 75 ] 26, 9 9 59 , 9 9

Ideá ln ynafe s t i va l y a lebov ia cdňo vétú r y ! Pán ske ou tdoo ro vésandá le »Mau i« [344 2 13 1 ] 24, 9 9 4 9 , 9 9 Dám ske ou tdoo ro vésandá le »S t ra y« De t skéou tdoo ro vésandá le»T a r r ik oI I IJ r .« Gumo vápod rá žkap ro t ipo šm yknu t iu . V e ľ . :28 -35[3440 1 2 9 ] 15 , 9 9 [344 10 95 ] 24, 9 9 34, 9 9 39 , 9 9 Pán sk e Dám sk e T rek ingo v ýba toh»Pe ru55LS« Ob jem :55l ,oba lp ro t ida žďu , v re ck onak r y te ,bo čnév re cká .[ 1040 13 1 ] 4 9, 9 9 Ou tdoo ro váobu v»Amph ib io« 99 , 9 9 T e chn i ckávodnáobu v ,vhodnánavonka j š ieak t i v i t y . Pán sk e /Dám sk e :[34 2040 2 ][34 105 7 2 ] 24, 9 9 69 , 9 9 De t skáou tdoo ro váobu v»Amph ib ioJ r .« Ľahk ýap r iedu šn ýz v r šok ,p ro t i šm yk o vápod rá žka . V e ľ . :28 -3 9[34000 9 6 ] 19 , 9 9 4 9 , 9 9 3 -d ie lnet rek ingo vé pa l i ce»H ike rI I I« Ma te r iá l :h l in ík70 75 , sQu i ckLo cks y s témom , h ro tzt v rdenéhok o vu . Pán sk e /Dám sk e : ma x .d ĺ žka :135 / 1 25cm . [ 1 105354 ][ 1 1055 75 ] Dám sk y mode l 39 , 9 9 Dám sk e 69 , 9 9 28 "K ro so v ýb i c yke l »Speed  C ro s s  SX   1 .8« Če lo válampa »T ikk ina« S v ie t i vo s ť : ma x .150lumeno v , 3s v ie t ia cere ž im y , ma x .do s v i t :40 m , hmo tno s ť :8 6g , v rá t .ba té r i í . [ 1 1 9 1 24 1 ] 1 9 , 9 9 3 -d ie lnet rek ingo vépa l i ce »T i tana lI I I« Zpe vnéhoaľahk éhoT i tana lu , peno váruk o vä ť ,h ro t zt v rdenéhok o vu , ma x .d ĺ žka :140cm .[ 1 105 135 ] 29 , 9 9 59 , 9 5 Rám :h l in ík7005 Raden ie /pá čk y :2 1p r .Sh imanoT ou rne y / Re vo sh i f t B r zd y :h l in ík o váV -b r zda , V id l i ca :Sun tou rM -30 10 K ľuka /p rešm ýka č : Sun tou rXCC / Sh imanoFD TY5 10 . Pán sk y :V ý škarámu :4 6 ,50 ,54 ,58cm [ 1 90 6530 ] Dám sk y :V ý škarámu :4 2 ,4 7 ,5 2cm [ 1 905530 ] 299 , 9 9 399 , 9 9 Ko lobe žka»U rban« H l in ík o vá ,sk lada c iak on š t ruk c ia . V e ľk o s ťk o l ie sok :230mm , no sno s ťdo100kg .[ 15 7 14 78 ] 89, 9 9 14 9 , 9 9

PR ÍĎ 29 .6 .20 18 s VYSVEDČEN ÍM doINTERSPORT u ado s tane š DARČEK ! KOUČODPORÚČA V yu ž išpec iá lnuak c io vúponukuauše t r i ! PLAT ÍLEN18 .6 .-24 .6 .20 18 SOZÁKAZN ÍCKOUKARTOU ! Pán skebe rmud y »Ba s i c« 100 %ba v lna . [ 63 2 1 1 9 6 ] V o le jba lo válop ta »M r .W i l son« 24, 9 9 Po v r chPUsos t ro jo vo š i touk on š t ruk c iou . [ 1 2 1 1 1 23 ] 4 9 , 9 9 14 , 9 9 19 , 9 9 Dám skebe rmud y»Ch loe« 60 %ba v lna ,40 %v i sk ó za .[ 63 1 9005 ] 14 , 9 9 24, 9 9 Kúpa c ieš ľapk y»Du ramoS l ide« Ana tom i ck yt va ro vanás t ie lka . Do spe l í :[384 7 705 ] 17 , 9 9 19 , 9 9 De t ské : V e ľ .28 -35[3843 285 ] V e ľ .3 6 ,5 -3 9 ,5[3843 28 6 ] Kúpa c ieš ľapk y»Pop ca t« 17 , 9 9 19 , 9 9 14 , 9 9 Ana tom i ck yt va ro vanápo l s t ro vanás t ie lka . [384 73 9 9 ] 15 , 9 9 Ponukajep la tnáod13 .6 .do24 .6 .20 18a lebodov yp redan iazásob .N iev še tk y p roduk t ysúdos tupnévka žde jp reda jn iINTERSPORT .Je mo žnéi chv šak vjedno t l i v ý chp reda jn ia chob jedna ť .Fa rebnéod t ienesa mô žul íš i ť .Zach yb y v zn iknu tévt la č ine ru č íme .U vedenénam ies tocen ysúoddodá va te ľo v / v ý rob co vne zá vä zneodpo ru čenép reda jnécen y .Z ľa v yv y jad renévpe r cen tá ch súzaok rúh lenénado l . B ra t i s la va : AV IONShopp ingPa rk ,I vanskáces ta1 6B ra t i s la va : Aupa rkShopp ingCen te r ,E in s te ino va18B ra t i s la va : OCCen t ra l , Me todo va6B ra t i s la va : Bo r y Ma l lČad ca :u l .S lobod y3093 /4C Do ln ýKub ín :A le jS lobod y13 /GDuna j skáS t reda : OCFAM IL YCENTER ,Ga lan t skáce s ta1888 /19 Humenné :Š te fán ik o vau l .24Ko š i ce : AUPARKSHOPP INGCENTER ,Nám .o s lobod i te ľo v1Ko š i ce : OCOPT IMA , Mo lda v skáce s ta32Le v i ce : OCC i t yPa rk ,Tu reck ýrad13L ip tovský M iku láš : Ka mennépo le4556 /10 Ma r t in : OCTUR IEC Pop rad : OCFORUM ,Námes t ieS v .Eg íd ia–3290 /1 24 PovažskáBys t r i ca : OCFam i l yCen te rP re šo v : Gene rá laS vobodu2AP r ie v id za :Náb r e žná7 /A Ružombe rok :u l .Za re vúca5051Sp i š skáNo váV e s :OC Mada ra sT opo ľ čan y :u l .P .J i lemn i ck ého 4887 /81T ren č ín : NCLauga r i c io ,Be lá7271 T rna va :C ITYARENA ,Ko l lá r o va203Z vo len : Ob chodná 3Ž i l ina : OC DUBEŇ,V y sok o šk o lák o v52 in te r spo r t .sk De t skév y chád zk o vésandá le»V apo r2 j r .« O ch rannášp i čkap r s to v , r ý ch lošnu ro van ie ,p r i ľna vá gumo vápod rá žka .V e ľ .2 2 -3 9[3440 100 ] 19 , 9 9 39 , 9 9 INTERSPORTzáka zn í cka ka r tap la t ívov še tk ý ch p reda jn ia chINTERSPORT vSR ,o zna čen ý cht ým to s ymbo lom .

    Zdieľať