Ponukajep la tnáod1 1 .5 .do20 .5 . 20 18 a lebodov yp redan iazá sob . KORČULU JEM . AKOTY . ADR IANAFER IANCOVÁ ZT ÍMUINTERSPORT , S IRADAZAJAZD ÍPOINL INETRASE . ADR IANAodpo rú ča: Dám sk e Pán sk e Ko lobe žka»A r row125« Ko l ie ska :1 25 mm ,gu ľô čk o vélo ž i ská : ABEC5 , ma x .no sno s ť :do100kg , sk lada c ia ,bo čn ýs to jan . [ 15 7 145 1 ] 89 , 9 9 24, 9 9 72%ZĽAVA Ko l ie sk o vék o r ču le»A lu84 Man /Lad y« V e ľk o s ť / t v rdo s ťk o l ie sok :84 mm /8 2A , lo ž i ská :ABEC7 ,h l in ík o vál i š ta . Pán sk e /Dám sk e :[ 158 2 23 1 ][ 158 1 14 7 ] 59 , 9 9 139 , 9 9 57%ZĽAVA skve l ývýbe r-sve tovéznačky-šp ičkovýse rv is-odbo rnépo radens tvo- in te rspo r t .sk

C yk l i s t i ckáp r i lba »Range rE vo« 1 INMOLDTEC ; 14o t vo ro v ;f ixá c ia pop ruhu ;s ie ťka p ro t ihm y zu . Ve ľ .54 -58 /58 -62cm [ 1972543 ] 19 , 9 9 2 29 , 9 9 1 .Pán sk yc yk lod re s» I rm in io« P r iedušn ýar ý ch los chnú c i ,z ipspoce le jd ĺ žke , zadnév re ck o ,100 %po l yes te r .[4306456 ] 5 29 , 9 9 59 , 9 9 ROČNÁ 0 5 Z % ĽAVA 2 .Pán skec yk lonoha v i ce» I sa l le« E las t i cké ,regu lu júv lhk os ť ,gé lo váv lo žka , 80 %po l yam id ,20%e las tan .[43 1 1303 ] ZÁRUKA NAB ICYKLE 39 , 9 9 69 , 9 9 EXKLUZ ÍVNE P la t ínarámb i c yk laod26 " .B l i ž š ie in fo rmá c ie z í sk a t evp r ed a jn i a ch INTERSPORTan ain te r spo r t . sk . AJNA SPLÁ TKY ! 29 "Pede le c ,ho r sk ýb i c yke l»eL i te MTB1 .8« Rám/ s y s tém:h l in ík60 6 1 MTB /3 6VBo s chPe r fo rman ceCXL ine ,14Ah /500Whl í t io vo ióno v ýakumu lá to r ,250Wp re vodo v ý mo to rvs t redeRaden ie /pá čk yraden ia :9 -p r . Sh imanoA ce raShadow /Sh imanoA l tu sRap id f i reP lu sB r zd y :h yd r .d i sk ySh imanoBR id l i ca : Sun tou rXCR -3 2LOK ľuka : M i randaDe l taBo s ch D isp le j : Pu r ion M3 15 V V ý škarámu :43 ,48 ,53cm[ 1 9 1 7 700 ] 2299 , 9 9 27 ,5 "ho r sk ýb i c yke l»So lu t ion4 .8D i s c« Rám :h l in ík60 6 1D .B .Raden ie /pá čk yraden ia :2 7 -p r .Sh imanoDeo reShadow /Sh imano A l tu sRap id f i reP lu sB r zd y :h yd r .d i sk yT ek t roHD -M 285V id l i ca : Sun tou rXCM -DSHLO 2 7 .5 "K ľuka /p rešm ýka č : Sh imanoFC -MT 100 /Sh imanoA l tu s V ý škarámu : 38 ,43 ,48,53cm[ 1 90 9530 ] 4 99, 9 9 699 , 9 9 24 99 , 9 9 AJNA SPLÁ TKY ! 27 ,5 "ho r sk ýb i c yke l»So lu t ion2 .8D i s c« Rám :h l in ík60 6 1P .G .Raden ie /pá čk yraden ia : 24 -p r .Sh imanoA l tu s /Sh imanoSL -M3 10 Rap id f i reP lu sB r zd y :h yd r .d i sk yT ek t roHD -M 285V id l i ca : Sun tou rXCT -DS2 7 .5 " K ľuka /p rešm ýka č : Sh imanoFC TY30 1 /Sh imanoFD TY 700 V ý škarámu : 38 ,43 ,48 ,53,5 7cm[ 1 90 95 2 7 ] 399 , 9 9 54 9 , 9 9 28 "dám sk yk ro so v ýb i c yke l»SpeedSX2 .8« Rám :h l in ík7005Raden ie /pá čk yraden ia : 24 -p r .Sh imanoA l tu s / Sh imanoST TX800EZF i reB r zd y :T ek t ro855A luV -b r zdaV id l i ca : Sun tou r M30 10 K ľuka /p rešm ýka č : Sh imanoFC TY30 1 /Sh imanoFD TY 7 10 V ý škarámu :4 2 ,4 7 ,5 2cm[ 1 90553 1 ] 399 , 9 9 4 99 , 9 9

AJNA SPLÁ TKY ! Ko l ie sk o vék o r ču le»A lu100« Ko l ie ska :3 x 100mm ;t v rdo s ť :8 2A , gu ľo čk o vélo ž i skáABEC9 , re f le xn ý ma te r iá lvob la s t ipä t y ; h l in ík o vál i š ta .[ 158 2 240 ] 99 , 9 9 159 , 9 9 Ko l ie sk o vék o r ču le»Spa rk90« H l in ík o vál i š ta ,k o l ie ska90 /84A ,lo ž i skáSG7 . Pán sk e /Dám sk e : [ 158 20 1 1 ][ 158 1000 ] 26 " jun io r sk ýho r sk ýb i c yke l»HOT26« Rám :h l in ík7005P .G .Raden ie /pá čk yraden ia :2 1 -p r .Sh imanoT ou rne y /Sh imanoSL RS3 6Re vo sh i f tB r zd y :T ek t ro83 7A luV -b r zdaV id l i ca : Sun tou rM -3030 -P K ľuka /p rešm ýka č : Sun tou rXCC /Sh imanoFD TY500V ý škarámu : 34 ,38 ,43 ,48cm [ 1 908300 ] Dám sk e 159 , 9 9 199 , 9 9 299 , 9 9 399 , 9 9 Pán sk e »Su r y20« 20 "de t sk ýho r sk ýb i c yke l»Boo s te r20 /Su r y20« Rám :H i T enRaden ie /pá čk yraden ia :6 -p r .Sh imanoT ou rne y /Re vo sh i f t B r zd y :V -b r zdaA luV id l i ca :o ce ľ ;K ľuka :o ce ľV ý škarámu ::20 "[ 1 90 73 70 ][ 1 90 73 7 1 ] 14 9 , 9 9 24 9 , 9 9 -40% De t skék o l ie sk o vék o r ču le »Thunde r« Na s ta v i te ľnék o r ču le .Kompo z i to vál i š ta , k o l ie ska7 2 /80A ,lo ž i skáSG3 . V e ľ .2 6 -40 ,5 [ 1580 18 6 ][ 158005 7 ] De t sk ýska teboa rd V e ľk o s ťdo sk y :1 7 "x5 " ; ve ľk o s ť / t v rdo s ťk o l ie sok : 50 mm /80A ; gu ľo čk o vélo ž i ská :608Z ; do20kg .[ 15 7 20 6 2 ] 69 , 9 9 89 , 9 9 9 , 9 9 14 , 9 9 Ko lobe žka»ST300« a jv č ie rne j fa rbe 79 , 9 9 14 9 , 9 9 3 -d ie lnasúp ra vach rán i čo v p redo spe l ý ch»B ladegea r« Zápä s t ie /k o leno / lak e ť ;t lm ia cav lo žka ; pe vn ý ma te r iá l ;p r iedu šné . [ 158 70 98 6 ][ 158 70 9 9 ] 18 , 9 9 26, 9 9 3 -d ie lnasúp ra vach rán i čo v »B ladegea rJun io r« Zápä s t ie /k o leno / lak e ť . [ 158 7004 ] 16 , 9 9 23, 9 9 Vnú to rnátopánkaSOFTF ITp reop t imá lne obopnu t ienoh y .V e ľk o s ť / t v rdo s ťk o l ie sok : 70 mm /8 2a ,ABEC3 ,na s ta v i te ľné ve ľk o s t i :2 9 -3 2 ,33 -3 6 ,3 7 -40 .[ 1580 1 9 2 ] 39 , 9 9 89 , 9 9 Ko l ie ska :1 10 mm ; gu ľo čk o vélo ž i ská :ABEC 9 ; do100kg .[ 15 7 148 1 ] De t skék o l ie sk o vék o r ču le »Beg inne r« -55%

KÚPŠORTKY ZA4 4 ,99 TR IČKO MÁŠ 1CENT ZA Pán sket r i čk o »T e chNo ve l t yT« An t iOdo rte chno lóg ia p ro t im ik róbom azápa chu .[4 130 105 ] 29 , 9 9 Pán skešo r tk y »Supe r ven t« P r iedu šnés ie ťo vé v sadk ypos t raná ch , s t re čo válá tka4 -W a y p relep š ípoh yb .[4 1 14 1 70 ] 44, 9 9 HEATGEAR®: Ľahká ,p r iedu šná ah ladkátkan ina . MO ISTURE TRANSPORT SYSTÉM : p reop t imá ln y od vodpo tuodte la . Pán sket r i čk o»A c t i veT ee« V y sok ofunk čné ,v ýbo rneod vád za po todte la ,100 %po l ye s te r . [4 13 70 78 ] 14 , 9 9 29 , 9 9 -50% Dám skat rén ingo vá súp ra va»B iu -B ie l laIV« 100 %po l ye s te r . [44 100 28 ] 29 , 9 9 59 , 9 9 50%ZĽAVA Be že ckáobu v»E lex i r8« Z v r šok me sh / s yn te t ika ; gumo vávonka j š iapod rá žka . Pán ska /Dám ska :[3 6 20 9 9 6 ][3 6308 14 ] 24, 9 9 39 , 9 9 Pán skešo r tk y »A c t i ve W o ven« 8 6 %po l ye s te r , 14 %e la s tan . [4 1 14 2 9 6 ] 19 , 9 9 29 , 9 9

D ie v čen ská bunda»S ven ja« D ie v čen ské t r i čk o »ShannonV« 50 %po l ye s te r , 38 %ba v lna , 1 2 %v i sk ó za . V e ľ .1 1 6 1 7 6 [408 2300 ] 5, 9 9 14 , 9 9 60%ZĽAVA D ie v čen skét r i čk o »G raph i cT ee« 65 %ba v lna , 35% po l ye s te r . V e ľ .1 1 6 1 7 6 [4084088 ] V y sok ofunk čné , v ýbo rneod vád za po todte la , 100 %po l ye s te r . V e ľ .1 1 6 1 7 6 [408 2304 ] 24, 9 9 34, 9 9 19 , 9 9 2KUSY VSETE Jogg ingo vé noha v i ce»Su s iV« 65 %ba v lna , 35 %po l ye s te r . V e ľ .1 1 6 1 7 6 [44 9 148 6 ] 19 , 9 9 29 , 9 9 64, 9 8 27 , 9 9 D ie v čen skéleg ín y »A c t i ve« 95 %ba v lna , 5 %e la s tan . V e ľ .1 1 6 1 7 6 [403 1 2 9 6 ] 24, 9 9 2KUSY VSETE 44, 9 8 24, 9 9 Ch lap čen skét r i čk o »Ga s tonY« 60 %ba v lna , 40 %po l ye s te r . V e ľ .1 1 6 1 7 6[4 1 2 10 1 6 ] 5, 9 9 14 , 9 9 60%ZĽAVA Ch lap čen ská bunda »Gon t ranY« 60 %ba v lna , 40 %po l ye s te r . V e ľ .1 1 6 1 7 6 [44 640 6 2 ] 19 , 9 9 29 , 9 9 Ch lap čen skét r i čk o »T ee1« De t skávo ľno ča so vá obu v»92J r .« Gumenápodo š va ; špo r to v ýs t r ih . V e ľ .3 1 -38[34 64 2 60 ] 14 , 9 9 19 , 9 9 2KUSY VSETE Jogg ingo vé noha v i ce »Ge rma inY« 60 %ba v lna , 40 %po l ye s te r . V e ľ .1 1 6 1 7 6 [44 9 1 1 25 ] 14 , 9 9 19 , 9 9 4 9 , 9 8 27 , 9 9 100 %ba v lna . V e ľ .1 1 6 1 7 6[4 1 2 10 6 2 ] 19 , 9 9 2KUSY VSETE 39 , 9 8 Ch lap čen skéšo r tk y»FT« 24, 9 9 100 %po l ye s te r ;v re cká pos t raná chav zadu . V e ľ .1 1 6 1 7 6[4 10 1 108 ] 19 , 9 9 De t skášpo r to váobu v »OZP r o7JR /OZP r o7V /LJR« Z v r šok :p r iedu šná s yn te t i ckák o ža /me sh . Šnu ro van ie :V e ľ .35 -3 9[3 6400 90 ] Šnu ro van ieasu ch ýz ip s : V e ľ .2 2 -34[3 6400 9 1 ] 22, 9 9 39 , 9 9 VLOŽKAK IDS -F IT P rejednodu ché odme ran ie de t sk e jnoh y . De t skáha lo váobu v »Rebe lI IJR /Rebe lI IVLCJR« Z v r šok :p r iedu šnás yn te t i ckák o ža /me sh ; p r i ľna vágumenápod rá žka , k to ráne zane chá vašmuh y ; med z ipod rá žkaEVAsdob r ýmt lmen ím . V e ľ .28 -3 9[3 6 7 20 70 ]Su ch ýz ip s[3 6 7 20 73 ] 17 , 9 9 24, 9 9 VYSTRO JTEDET I DOŠKOL Y VPR ÍRODE ZAVÝHODNÉ SETOVÉCENY .

Pán sk e Dám sk e Ou tdoo ro vét r i čk o»A c t i ve Ma lena« T e chno lóg iaD r yP lusod vád zapo t ,UVo ch rana15+, Po l yg ienezab raňu jev zn ikuzápa chu . 65 %po l yes te r ,35 %ba v lna . Pánske /Dámske :[5885 149 ][5886472 ] 9 , 9 9 24, 9 9 UPF15 60%ZĽAVA Ou tdoo ro vét r i čk o»A c t i veJa f fa« T e chno lóg iaD r yP lu sE coregu lu jeod vodv lhk o s t i . Po l yg ienezab raňu jev zn ikuzápa chu ,100 %PES . Pán sk e /Dám sk e :[5885 14 6 ][588 6438 ] 9 , 9 9 29 , 9 9 Pán sk e UPF15 66%ZĽAVA Dám sk e Pán skeou tdoo ro vénoha v i ce X -L igh t»Sa lem« P r iedu šné ,D r yP lu se cop reod vod v lhk o s t i ,UPF50 ,9 1 %PES9 %EL . [5 63 1 988 ] 39 , 9 9 99 , 9 9 60%ZĽAVA Dám skeou tdoo ro vénoha v i ce A c t i ve»Ca swe l l« P r iedu šné .D r yP lu se cop reod vod v lhk o s t i ,UPF50 ,94 %PA6 %EL , s t re čo v ina .[5 630 70 1 ] 39 , 9 9 89 , 9 9 55%ZĽAVA

Ou tdoo ro váobu v»Kan sa sAQB« Dám ska Snep remoka vou memb ránouAquaba se , r ý ch lo šnu ro van ie . Pán ska /Dám ska : [34 20548 ][34 104 93 ] Dám ska 39 , 9 9 99 , 9 9 Pán ska Pán ska Ou tdoo ro váobu v»NagoAQX« 60%ZĽAVA Nep remoka vá memb ránaAquama x . rá žka . V onka j š í ma te r iá l :k o ža ,V ib ram® pod Pán ska /Dám ska :[34 20 103 ][34 10053 ] 69 , 9 9 1 19 , 9 9 Dám ska Pán ska De t skát rek ingo váobu v»San t iagoP roAQX« Pe vnák o ža ,p r iedu šnév lo žk yCo rdu ra ,v y s tu žen ie zume le jk o že .Nep remoka vé .[34 90 10 2 ] V e ľ .25 -35 T rek ingo váobu v»D i s co ve rM idAQX« Ľahkáaun i ve r zá lnašpo r to váobu v , nep remoka vá memb ránaAquama x . Pán ska /Dám ska :[34 70 63 2 ][3480453 ] 59 , 9 9 1 19 , 9 9 39 , 9 9 89 , 9 9 -55% De t sk ýtu r i s t i ck ýba toh »Nap ie r20« Ob jem :20 l[ 10 100 7 7 ] 15 , 9 9 34, 9 9 54%ZĽAVA V e ľ .3 6 -3 9 50%ZĽAVA 44, 9 9 99 , 9 9 -55% Če lo válampa»HP 1« 5LED(4 xb ie la ,1 xče r vená ) ; 3s ve te lnére ž im y ;o to čn ý s ve te ln ýku že ľ ;v rá t .ba té r i í . [ 1 1 9 1 2 2 1 ] 7 , 9 9 2 15 , 9 9 4 6 50%ZĽAVA 1 5 3 1 Ľ ahkáv rs tvazos ie ťov inyposky tu je op t imá lnuc i rku lác iuvzduchu . 3 -d ie lnet rek ingo vépa l i ce »D i s co ve r y /D i s co ve r yLad y« Dám sk e 2 S ie ťov inových rbá tza ruču je max imá lneve t ran ieaven t i lác iu . 3 E rgonom ickébed rovépop ruhy posky tu júa jp r id lhš íchtú rach max .pohod l ie . 4 A na tom ickyfo rmovanépop ruhys p res tav i te ľnýmh rudnýmpásom . H l in ík ,ø18 / 1 6 / 14 mm ,ana tom i cká ruk o vä ť ,pú tk oAu toma t i c ,h ro t sk o runk ou ,a s fa l to vák r y tka , ma x .d ĺ žka :140cm .[ 1 105 6 78 ] [ 1 105 20 7 ] Tu r i s t i ck ýba toh»A i r tou rVT26« 29 , 9 9 69 , 9 9 19 , 9 9 Ob jem :2 6l ;hmo tno s ť :700g ;v rá tane p lá š tenk y ;k ompa t ib i ln ýsp i tn ým s y s témom ;e la s t i ck ébo čnév re cká ; ch rb to v ýs y s témVENT .[ 10 20350 ] 29 , 9 9 -57% 5 J ednoduchéaop t imá lnep r ispôsoben ie pod ľaže lane jd ĺžkych rb ta . 6 D vetva rovanésk r íženéh l in íkové výs tužeposky tu jús tab i l i tuap renáša jú zá ťažnabed rovýpop ruh .

NAPOTULKÁCH POKOPCOCHAROV INÁCH Fo to : mammu ta r ch i ve|Thoma sSen f Pán sk e Ou tdoo ro vé t r i čk o»Se i le« Regu la rF i t . 95 %ba v lna5 %EL . Pán sk e : [588535 7 ] 34, 9 9 24, 9 9 Dám sk e : [5888 203 ] 34, 9 9 22, 9 9 Pán skeou tdoo ro vé šo r tk y»Runbo ld« Odo ln ýape vn ýn y lono v ý ma te r iá l ,ve ľk ý pod ie ls t re čo v in y(4 -wa y )p revo ľn ýpoh yb , r ý ch lo s chnú ce ,p r iedu šné ,te chno lóg ia M ido r ip reod vád zapo todte la ;v re cká naz ip s ,A th le t i cF i t ,UV30+ .[5 6344 64 ] 54, 9 9 79 , 9 9 Dám sk e Dám skeou tdoo ro vénoha v i ce »Runbo ldL igh« S t re čo válá tka2 -W a ya4 -W a y p revo ľno s ťpoh ybu .Po v r cho váúp ra va DWRodpud zu jevodu .R ý ch lo s chnú ce ap r iedu šné ,A th le t i cF i t ,UV40+ . [5 63 6 1 94 ] 69 , 9 9 99 , 9 9

Pán skavo ľno ča so váobu v »C re s t« [34 68348 ] 39 , 9 9 4 9 , 9 9 V o ľno ča so váobu v p redo spe l ý ch »Can va sLowI I I« Pod rá žka :gumo vá ; pohod lnás t ie lka .[34 60 153 ] 12 , 9 9 29 , 9 9 56%ZĽA VA De t skáobu vnavo ľn ýča s »T a y lo rI IJ r .« Pod rá žka :gumo vá ; s t ie lka :te x t i l . V e ľ .2 2 -3 9[34 643 9 7 ] 12 , 9 9 19 , 9 9 G ra f i to várake ta »Tu rboA ce« V o ľno ča so váobu v p redo spe l ý ch »MegaNRGYKn i t« P le ten ýz v r šok ,p ro t i šm yk o vá pod rá žka .[34 68 23 7 ][34 6 6 150 ] 54, 9 9 74, 9 9 V e ľm iľahká ,ak va l i tná , p rerek rea čn ý ch ak lubo v ý chh rá čo v , z lo žen ie60%g ra f i t , 40%sk lo lam iná t , d ĺ žka68 ,5cm , váha2 65g , v y vá žen ie343 mm . [ 130 1 1 95 ] 59 , 9 9 79 , 9 9 De t skávo ľno ča so váobu v »Ca r son2« V e ľ .1 9 23[34 6404 7 ] 27 , 9 9 39 , 9 9 De t skáten i so várake ta »A ce2 1 /A ce23 /A ce25« V e ľm iľahkáadob reo v láda te ľná , zh l in íka ,p reza č ia to čn ík o v odc ca .5do9rok o v . 3d ĺ žk y :53cm( 2 1 ) ,58cm( 23 ) , 63 ,5cm( 25 ) .[ 13000 6 2 ] 24, 9 9 29 , 9 9

2 .Pán skec yk l i s t i ckéšo r tk y»Bagg yI ton io« P r iedu šnéar ý ch lo s chnú cevďaka memb ráneD r yP lu s ; v ybe ra te ľnévnú to rnénoha v i ce ,e la s t i ck é , 95 %po l ye s te r ,5 %e la s tan . [43 10 2 95 ] 39 , 9 9 69 , 9 9 1 2 2 1 .Pán sk y c yk lod re s»Ca l v ie« Memb ránaD r yP lu s , ma lév re ck onaz ip s , s i l ik óno v ýpá s iknaleme , 100 %po l ye s te r . [430 644 9 ] 17 , 9 9 39 , 9 9 KOUČODPORÚČA 55%ZĽAVA V yu ž išpec iá lnuak c io vúponukuauše t r i ! PLAT ÍLEN14 .5 .-20 .5 .20 18 SOZÁKAZN ÍCKUKARTOU ! Pán skebe rmud y »C y r i l l« 60 %ba v lna , 40 %v i sk ó za . [ 63 24 1 14 ] Fu tba lo válop ta »Me r cu r ia lF ade /P i t chT eam« V e ľ .005[ 1 20 1 14 7 ][ 1 20 14 10 ] 14 , 9 9 29 , 9 9 Kúpa c ieš ľapk y»Bena s s iJD I« 16 , 9 9 P ro t i šm yk o váúp ra vapod rá žk y ,ana tom i ck yt va ro vaná s t ie lka ,un i se x .[384 70 75 ] 19 , 9 9 19 , 9 9 25, 9 9 Pán sk e Dám sk e Ruk sak »SBI conBKPK« Fu tba lo vá /ba ske tba lo válop ta»A s fa l t« Nat v rdé ,a s fa l to vépo v r ch y ,e x t rémnepe vná gumaodo lnáp ro t iode ru . Fu tba lo válop ta :V e ľ .5[ 1 20 200 2 ] 12 , 9 9 19 , 9 9 Ba sk e tba lo válop ta :V e ľ .7[ 1 2 13 10 1 ] M ie s to p reska teboa rd , v re cká soz ip som . [ 10 980 70 ] 39 , 9 9 29 , 9 9 Ko l ie sk o vék o r ču le»Fo rmu la90« H l in ík o vál i š ta ,k o l ie ska90 / 78A ,lo ž i skáSG9 . Pán sk e /Dám sk e :[ 158 2034 ][ 158 10 6 2 ] 14 , 9 9 1 19 , 9 9 19 , 9 9 Ponukajep la tnáod1 1 .5 .do20 .5 .20 18a lebodov yp redan iazásob .N iev še tk y a r t ik lesúdos tupnévka žde jp reda jn iINTERSPORT .Je mo žnéi chv šak vjedno t l i v ý chp reda jn ia chob jedna ť .Fa rebnéod t ienesa mô žul íš i ť .Zach yb y v zn iknu tévt la č ine ru č íme .U vedenénam ies tocen ysúoddodá va te ľo v / v ý rob co vne zá vä znedopo ru čenép reda jnécen y .Z ľa v yv y jad renévpe r cen tá ch súzaok rúh lenénado l . B ra t i s la va : AV IONShopp ingPa rk ,I vanskáces ta1 6B ra t i s la va : Aupa rkShopp ingCen te r ,E in s te ino va18B ra t i s la va : OCCen t ra l , Me todo va6B ra t i s la va : Bo r y Ma l lČad ca :u l .S lobod y3093 /4C Do ln ýKub ín :A le jS lobod y13 /GDuna j skáS t reda : OCFAM IL YCENTER ,Ga lan t skáce s ta1888 /19 Humenné :Š te fán ik o vau l .24Ko š i ce : AUPARKSHOPP INGCENTER ,Nám .o s lobod i te ľo v1Ko š i ce : OCOPT IMA , Mo lda v skáce s ta32Le v i ce : OCC i t yPa rk ,Tu reck ýrad13L ip tovský M iku láš : Ka mennépo le4556 /10 Ma r t in : OCTUR IEC Pop rad : OCFORUM ,Námes t ieS v .Eg íd ia–3290 /1 24 PovažskáBys t r i ca : OCFam i l yCen te rP re šo v : Gene rá laS vobodu2AP r ie v id za :Náb r e žná7 /A Ružombe rok :u l .Za re vúca5051Sp i š skáNo váV e s :OC Mada ra sT opo ľ čan y :u l .P .J i lemn i ck ého 4887 /81T ren č ín : NCLauga r i c io ,Be lá7271 T rna va :C ITYARENA ,Ko l lá r o va203Z vo len : Ob chodná 3Ž i l ina : OC DUBEŇ,V y sok o šk o lák o v52 139 , 9 9 in te r spo r t .sk INTERSPORTzáka zn í cka ka r tap la t ívov še tk ý ch p reda jn ia chINTERSPORT vSR ,o zna čen ý cht ým to s ymbo lom .

    Zdieľať