Ponukajep la tnáod1 1 .4 .do2 2 .4 . 20 18 a lebodov yp redan iazá sob . B ICYKLU JEM . AKOTY . LUKÁŠHLAVATÝ ZT ÍMUINTERSPORT , RÁDZDOLÁVAKOPCENAKOLESÁCH . Luká šodpo rú ča: 29 "ho r sk ýb i c yke l» Impa c t3 .8« Rám :h l in ík7005P .G . Raden ie /pá čk yraden ia : 24 -Gg .Sh imanoA ce ra / Sh imanoSL -M3 10Rap id f i reP lu s B r zd y :h yd r .d i sk yT ek t roHD -M 285 V id l i ca : Sun tou rXCT -DSHLO2 9 " K ľuka /p rešm ýka č : Sh imanoFC TY50 1 / Sh imanoFD TY 700 Ve ľkos t irámu :3 9 ,43 ,48 ,53cm [ 1 9 1 28 20 ] 42 9 , 9 9 5 99 , 9 9 26 "dám sk yho r sk ýb i c yke l»Me l i s sa26« Rám :h l in ík60 6 1P .G .dám skageome t r ia Raden ie /pá čk yraden ia :2 1 -Gg .Sh imanoT ou rne y / Sh imanoSL -RS3 6Re vo sh i f t B r zd y :T ek t ro855A luV -b r zda V id l i ca : Sun tou rM -3030Co i l K ľuka /p rešm ýka č : Sh imanoFC TY30 1 / Sh imanoT ou rne y Ve ľkos t irámu : 34 ,38 ,4 2 ,4 7cm [ 1 90830 1 ] 299 , 9 9 399 , 9 9 skve l ývýbe r-sve tovéznačky-šp ičkovýse rv is-odbo rnépo radens tvo- in te rspo r t .sk

1 .Dám sk yc yk l i s t i ck ýd re s»Ca la i s« T e chno lóg iaD r yP lusp reod vodv lhk os t i , s i l ik óno v ýpás iknado lnomleme ,v re ck o naz ips , ma te r iá l :100 %po l yes te r . [4303364 ] 24, 9 9 4 9 , 9 9 50%zľava 1 2 .Dám skešo r tk y »Bagg yI tan ia« 2 T e chno lóg iaD r yP lusav lo žka Coo lmaxza is ťu júod vodpo tu ap r í jemnénosen ie ,v ybe ra te ľné vnú to rnénoha v i ce ,e las t i cké . 95 %po l yes te r ,5 %e las tan . [43 17227 ] 39 , 9 9 5 69 , 9 9 ROČNÁ ZÁRUKA NAB ICYKLE EXKLUZ ÍVNE P la t ínarámb i c yk laod26 " .B l i ž š ie in fo rmá c ie z í sk a t evp r ed a jn i a ch INTERSPORTan ain te r spo r t . sk . C yk l i s t i ckáp r i lba»Range rE vo« INMOLDTEC ,ven t i lá c ia-14o t vo ro v ,s ie ťkap ro t ihm y zu . V e ľ .54 -58 ,58 6 2cm[ 1 9 7 2543 ] 19 , 9 9 29 , 9 9 C yk l i s t i ckáp r i lba»Sup ra« De t skác yk l i s t i ckáp r i lba»YANGSTA« Kon š t ruk c iaInmo ldT e c ,SOLOF i tp r i spô soben ie , s ie ťkap ro t ihm y zu .V e ľ .54 6 1cm[ 1 9 7 2 60 7 ] 1 2o t vo ro v ;p re s ta ven ieve ľk o s t ik o l ie sk omsLED ; s ie ťkap ro t ihm y zu .V e ľ .48 -5 2 ,5 2 -5 6 cm[ 1 9 7 1 1 7 7 ] 39 , 9 9 14 , 9 9 4 9 , 9 9 24, 9 9 Pán sk yc yk l i s t i ck ýd re s » I rm in io« Zľahk ého ,v zdu šného ar ý ch lo s chnú ceho ma te r iá lu D r yP lu s ,naz ip s ,v re ck o nach rb te ;100 %po l ye s te r . [430 645 6 ] 29 , 9 9 59 , 9 9 50%zľava Pán sk yc yk l i s t i ck ýd re s »RCT eam20S /SL« 1 /4z ip sat r ik la s i ck év re ckánach rb te ,s i l ik óno v ýpá s ik naspodnomleme ,100 %po l ye s te r .[430 64 75 ] 39 , 9 9 4 9 , 9 9 Pán skec yk l i s t i ckénoha v i ce Regu lu júv lhk o s ť ,ve ľm ie la s t i ck é , k va l i tnégé lo vév lo žk y ,š i rok ý s i l ik óno v ýpá s iknalemenoha v í c , 80 %po l yam id ,20 %e la s tan . [43 1 1303 ] 39 , 9 9 69 , 9 9 42%zľava

AJNA SPLÁ TKY ! 29 "ho r sk ýb i c yke lPede le c»Ma c inaA lp29« Rám /s y s tém :h l in ík60 6 1 MTB /3 6VBo s chPe r fo rman ceCX ,14Ah /500 Whl í t io vo ióno v ý akumu lá to r ,250Wp re vodo v ý mo to rvs t rede ;Raden ie /pá čk yraden ia :9 -p r .Sh imano Deo reShadow /Sh imanoA l tu sRap id f i reP lu s ;B r zd y :h yd r .d i sk ySh imanoBR -M3 15 ; V id l i ca : Sun tou rXCR3 2Co i lLO ;K ľuka : KTMDe l taIS IS ;D isp le j :In tu v iaLCD ; Ve ľkos t irámu : 43 ,48 ,53cm[ 1 9 1 6 6 2 6 ] 24 99 , 9 9 29 "ho r sk ýb i c yke l»A lpComp29« Rám :h l in ík60 6 1 ;Raden ie /pá čk yraden ia :2 7 -p r .Sh imanoDeo reXT /Sh imanoA l tu s Rap id f i reP lu s ;B r zd y :h yd r .d i sk ySh imanoBR -M3 15 ;V id l i ca : Sun tou rXCTLo ck ou t ; K ľuka /p rešm ýka č : Sh imanoFC -MT 100 /Sh imanoA l tu s ;Ve ľkos t irámu : 43 ,48 ,53cm [ 1 9 1 2 253 ] 699 , 9 9 899 , 9 9 2899 , 9 9 Dám sk y mode l AJNA SPLÁ TKY ! 27 ,5 "dám sk yho r sk ýb i c yke l»He lenaD i s c27 ,5« Rám :h l in ík7005P .G .dám skageome t r ia ;Raden ie /pá čk yraden ia : 24 -p r .Sh imanoA ce ra / Sh imanoSL -M3 10Rap id f i reP lu s ;B r zd y :h yd r .d i sk yT ek t roHD -M 28 6 WS ; V id l i ca : Sun tou rXCT -DSHLO2 7 .5 " ;K ľuka /p rešm ýka č : Sh imanoFC TY50 1C / ľkos t irámu :3 7 ,4 2 ,4 7cm[ 1 90 95 28 ] Sh imanoFD TY 700 ;Ve 44 9, 9 9 599 , 9 9 28 "k ro so v ýb i c yke l»SpeedC ro s sSX1 .8« Rám :h l in ík7005 ;Raden ie /pá čk yraden ia :2 1 -p r .Sh imanoT ou rne y /Sh imanoSL -RS3 6 Re vo sh i f t ;B r zd y :T ek t ro83 7A luV -b r zda ;V id l i ca : Sun tou rM -30 10P ;K ľuka /p rešm ýka č : Sun tou rXCC /Sh imanoFD TY5 10 ;Pán sk y :Ve ľkos t irámu :4 6 ,50 ,54 ,58cm[ 1 90 6530 ] ľkos t irámu :4 2 ,4 7 ,5 2cm[ 1 905530 ] Dám sk y :Ve 299 , 9 9 399 , 9 9 S ve t lá»SL 1Sa fe t y« 1k ssb ie l yma1k s sče r ven ýms ve t lom LED .2LEDv rá t .ba té r i í . [ 1 1 9 10 64 ] 5, 9 9 9 , 9 9 POČ ÍTAČOVÁ ANALÝZAPOSEDU VOVYBRANÝCH PREDAJN IACH * INTERSPORT . 16 "ch lap čen sk ýb i c yke l»Ma t r ix16« Rám :H i T en ,V -b r zdavp redu /pedá lo váb r zdav zadu , s to jan .[ 1 9 10480 ] 159 , 9 9 169 , 9 9 P r ikúpeno véhob i c yk la vINTERSPORT ena s ta ven ie ZDARMA Me l i s sa12 P r ikúpede t sk éhob i c yk la do s tane šs ve t lo Pumpa»A i rPowe rI I« Rám :h l in ík ,V -b r zdavp redu ,pedá lo váb r zdav zadu .[ 1 9 10 2 9 1 ][ 1 9 10 28 2 ] D vo j i táh la va ,upe vňo va c ia páka ,p rev še tk yven t i l y , s manome t rom do ma x .1 1ba r .[ 1 934555 ] 169 , 9 9 29 , 9 9 12 "de t sk ýho r sk ýb i c yke l» MX12 /Me l i s sa12« 1 19 , 9 9 14 , 9 9 ZDARMA *V ia cin fo rmá c i ívp reda jn i anain te r spo r t .sk .

De t skék o l ie sk o vék o r ču le»Comp« Ve ľk os ť / t v rdos ťk o l iesok :72 /76 mm /82A ; lo ž iská :ABEC5 ;k ompo z i tnál iš ta , nas ta v i te ľnáve ľ . :29 -32/33 -36/37 -40 [ 1580 193 ][ 1580 194 ] 4 9, 9 9 99 , 9 9 50%zľava 3 -d ie lnade t skásúp ra va ch rán i čo v »Le i su re l ine2 .0J r .« ruk y /k o lená / lak te Ve ľ .S -L[ 1587 106 ] 12 , 9 9 24, 9 9 Dám ska Pán ska Ko l ie sk o vék o r ču le»F reedom80« V e ľk o s ťk o l ie sok :80 mm ,t v rdo s ťk o l ie sok :80A , lo ž i ská :ABEC5 ;h l in ík o vál i š ta . Pán sk e /Dám sk e[ 158 2 2 1 2 ][ 158 1 1 1 7 ] 109 , 9 9 159 , 9 9 Ko lobe žka»C i t y« H l in ík o vérá f ik y :1 6 " / 1 2 " ,V -b r zd yvp reduav zadu ; za ťa žen iedo1 20kg ;o ce ľo v ýrám .[ 15 7 1 15 9 ] 59 , 9 9 14 9 , 9 9 60%zľava Dám ska Dám ska Pán ska Ko l ie sk o vék o r ču le»Ze t rab lade« Pán ska Ko l ie sk o vék o r ču le»SPARK84« Kompo z i to v ýnô ž / rám .Ko l ie ska80 /8 2A .Lo ž i skáSG3 . Pán sk e /Dám sk e[ 158 20 23 ][ 158 1045 ] H l in ík o v ýnô ž / rám .Ko l ie ska84 /84A .Lo ž i skáSG5 . Pán sk e /Dám sk e[ 158 20 2 7 ][ 158 10 18 ] 1 19 , 9 9 179 , 9 9 12 "k o lobe žka H l in ík o vák o lobe žka »A r row120« 99 , 9 9 1 2 "h l in ík o vérá f ik y ,2 xVb r zd y ,do100kg , v ý škar iad id ie l :74 -8 1cm ,o ce ľo v ýrám .[ 15 7 1 1 63 ] 39 , 9 9 129 , 9 9 69%zľava 139 , 9 9 1 20 mmk o l ie ska ,lo ž i skáABEC5 , ma x .no sno s ť :do50kg , sk lada c ia .[ 15 7 13 73 ] 19 , 9 9 59 , 9 9 66%zľava

Dám ska Dám ska Pán ska Ou tdoo ro váobu v»Ka ibabGTX /Zeo l i teUnaGTX« Memb ránaGORE TEX®,p r iedu šnév sadk y me sh . Pán ska /Dám ska[34 2055 1 ][34 10583 ] 4 9, 9 9 1 19 , 9 9 Dám ska Pán ska 58%zľava Pán ska Ou tdoo ro váobu v»Redwood3« V ýbo rnát rak c iapod rá žk y ,te chno lóg iaSen s iF i t™chod id lo be zpe čneobopne .Pán ska /Dám ska :[34 20845 ][34 10 63 1 ] 59 , 9 9 89 , 9 9 Ou tdoo ro váobu v»E f fe c tGTX« Memb ránaGORE TEX®,v ýbo rnát rak c iapod rá žk y . Pán ska /Dám ska :[34 200 94 ][34 10058 ] 89, 9 9 109 , 9 9 Dám ska Pán ska Ou tdoo ro váobu v»MTR7 1LowGTX« Ľahkáap r iedu šná .Vďaka memb ráneGORE TEX® nep remoka vé .Pán ska /Dám ska :[34 20 158 ][34 10 108 ] 89, 9 9 Dám skaou tdoo ro váobu v»E vo someAQB« Vďaka memb ráneAquaba sesúnoh yvsu chu , r ý ch lešnu ro van ie .[34 105 74 ] 29 , 9 9 89 , 9 9 108 , 9 9 66%zľava Ruk sak»T ra i l20 /T ra i l10« Od ľah čen ýaun i ve r zá ln y ,re f le xnép r vk y ,bo čnév re cká , s y s témnau ch y ten ievakunavodu .[ 10 2 1 6 73 ] 20l : 4 9, 9 9 64, 9 9 Pán ska Dám ska So f t seh l lo vábunda »Ken toL igh tSO« Ľahkáae la s t i ckábunda , vodeave t ruodo lná . [5 6 9555 7 ] 99 , 9 9 148 , 9 9 Pán skeou tdoo ro vé noha v i ce»H ik ingPan t s« Tu r i s t i ck énoha v i ce svode -odpud i vouúp ra vou aUVo ch ranou .[5 63 1 9 95 ] 69 , 9 9 98, 9 9 10l : 39 , 9 9 54, 9 9

1 .Dám skefunk čnét r i čk o »Gam ine lAd i va« P r iedu šn ýate rmo regu la čn ý ma te r iá l DRYPLUS ,100 %po l ye s te r .[40 9 70 98 ] 12 , 9 9 29 , 9 9 56%zľava 2 .3 /4leg ín y»Kapan ce« P r iedu šn ý ,e la s t i ck ýar ý ch lo s chnú c i ma te r iá l DRYPLUS ,75 %po l ye s te r ,25 %e la s tan . [404 14 65 ] 19 , 9 9 39 , 9 9 50%zľava 1 1 3 .Leg ín y»K r i s t inaI I« 3 P r iedu šn ý ,e la s t i ck ýar ý ch lo s chnú c i ma te r iá l DRYPLUS ,75 %po l ye s te r ,25 %e la s tan . [404 14 6 6 ] 24, 9 9 59 , 9 9 58%zľava 2 Dám ska Pán ska Be že ckáobu v»Down sh i f te r8« Ľahk ýp r iedu šn ýz v r šok me sh ,p ru žnás t ie lkaPh y lon . Pán ska /Dám ska :[3 6 20 94 7 ][3 630 7 7 7 ] 44, 9 9 59 , 9 9 Dám skabe že ckáobu v»Wmn sF reeRN« Z v r šok me shsv láknam iF l yw i rep rep r i spô soben ie sapoh ybu ,p ru žnápod rá žkaT r i s ta r .[3 63 13 9 9 ] 69 , 9 9 109 , 9 9 Pán skašpo r to váobu v»T an junRa ce r« P ru žné ,ľahk ét lmen ie . [34 68 20 7 ] 54, 9 9 69 , 9 9 Pán ska Dám ska DUOMAX : Kon t ro las tab i l i t y , k o r igu jenadme rnú p roná c iu . Pán skašpo r to váobu v»MambaRage« P r iedu šnák on š t ruk c iaF l ywea ve ,pod rá žkap reľahk é t lmen ieaop t imá l lnut rak c iu .[3 6 1 9 23 1 ] 89, 9 9 109 , 9 9 Pán skabe že ckáobu v»Ge lZone5« T lmen ieGe l ,s y s témT ru s s t i c ,Gu idan ceL ine , re f le xnép rú žk y3M .[3 6 2 200 6 ] 79 , 9 9 99 , 9 9 Be že ckáobu v»OZ2 .0« P r iedu šn ý me sh ,p re va žnebe zš v ík o v ,s t ie lkaPh y lon ; v lo žkaO r tho l i te .Pán ska /Dám ska :[3 6 20880 ][3 63083 7 ] 39 , 9 9 69 , 9 9

De t skášpo r to váobu v »Am s te rdamIVVLC« VLOŽKAK IDS -F IT P rejednodu ché odme ran ie de t sk e jnoh y . P r iedu šn ýz v r šok me shs yn te t ika . V e ľ .28 -3 6[3 64005 2 ] 16 , 9 9 24, 9 9 De t skávo ľno ča so váobu v»Sma shv2LVPS« V e ľ .28 -35[34 6404 2 ] 27 , 9 9 39 , 9 9 De t skávo ľno ča so váobu v»Sma shv2LVIn f« V e ľ .1 9 2 7[34 640 6 2 ] 24, 9 9 34, 9 9 Pán skebe že ckét r i čk o»MNkZn lC lRe la yT op« P r iedu šné ,N ik eZona lCoo l ingo ch lad zu jenamáhané ob la s t i ,re f le xnép r vk y ,100 %po l ye s te r .[45 24544 ] 24, 9 9 39 , 9 9 De t skávo ľno ča so váobu v»STRunne rv2NLVPS« Pán skebe že ckéšo r tk y»MNkF lxCh l lg rSho r t« Me sho vév sadk yp reod ve t rá van ie ,D r i -F i t p reod vodpo tu ,100 %po l ye s te r .[450 24 1 1 ] 19 , 9 9 29 , 9 9 De t skábe že ckáobu v»Re vo lu t ion4(PSV )« Ľahk ýp r iedu šn ýz v r šok me shbe zš v ík o v . V e ľ .2 7 ,5 -35[3 64 2350 ][3 64 235 2 ] 26, 9 9 34, 9 9 V e ľ .28 -35[34 640 70 ] 27 , 9 9 39 , 9 9 De t skávo ľno ča so váobu v»STRunne rv2NLVIn f« V e ľ .1 9 2 7[34 6408 7 ] 24, 9 9 34, 9 9 Pán ska Dám ska Ba toh»Fo r ce« Špo r to váobu vp redo spe l ý ch»NRGYCome t« Kom fo r tnáobu vvhodnáa jnarek rea čn ýbeh . Pán ska /Dám ska :[3 6 740 6 9 ] 39 , 9 9 54, 9 9 Pán skavo ľno ča so váobu v»Cou r tBo rough« Ko žen ýas yn te t i ck ýz v r šok ,p r í jemnét lmen ie . [34 6803 7 ] 44, 9 9 59 , 9 9 Ro zme r y :30 x 15 x4 9cm ,odn íma te ľn ývak me sh nalop tu ,po l s t ro van ých rbá t .[ 1080480 ] 14 , 9 9 19 , 9 9 Ba toh»NKSBCRTHSBKPK« H la vn ýp r ie č inoknalap top ,bo čnév re cká ,h rudn ý pop ruhad r ž iaknaska teboa rd .[4 7 904 7 9 ] 39 , 9 9 54, 9 9

Tu r i s t i ck ýba toh»Dena l iVT25« Ob jem :25l ,hmo tnos ť :730g , s ie ťo van ých rbá ts y s témVen t , v rá t .p láš tenk y , mo žnos ťupe vnen ia tu r is t i ck ý chpa l í c ,k ompa t ib i ln ý svak omnavodu .[ 10203 18 ] 29 , 9 9 6 9 , 9 9 KOUČODPORÚČA 57%zľava V yu ž išpec iá lnuak c io vúponukuauše t r i ! Pán ska PLAT ÍLEN16 .4 .–22 .4 .20 18 SOZÁKAZN ÍCKOUKARTOU ! Dám ska Špo r to váobu v »Am s te rdamIV« Z v r šok me sh / s yn te t ika . Pán ska /Dám ska : [3 6 20 154 ][3 630 14 1 ] Pán sket r i čk o»T e chSho r t s l .T« ® 100 %po l ye s te r ,Hea tGea r , Mo i s tu re T ran spo r ts y s témp reod vodv lhk o s t i , An t i -Odo r .[4 1300 65 ] 1 9 , 9 9 15 , 9 9 29 , 9 9 24, 9 9 Fu tba lo váobu v»Sp i r i tFG« Tu r fo váfu tba lo váobu v »Sp i r i tTT« Pán skep la vk o véšo r tk y »SOL IDSHSL« Vnú to rnáv r s t vaz me shu , 100 %po l yam id .[54 9 1 24 1 ] Pán ska :[35 2034 7 ][35 950 24 ] 29 , 9 9 37 , 9 9 24, 9 9 1 9 , 9 9 44, 9 9 Pán skek o l ie sk o vék o r ču le »Speed Man« Fu tba lo válop ta »KAB igCa tBa l l« [ 1 20 1 2 1 6 ] 9 , 9 9 14 , 9 9 H l in ík o vál i š ta ,ve ľk o s ť / t v rdo s ťk o l ie sok :90 mm /8 2A ; lo ž i ská :ABEC9 .[ 158 2 230 ] a jvč ie rne j 6 9 , 9 9 1 6 9 , 9 9 58%zľava Ponukajep la tnáod1 1 .4 .do22 .4 .20 18a lebodov yp redan iazásob .N iev še tk y a r t ik lesúdos tupnévka žde jp reda jn iINTERSPORT .Je mo žnéi chv šak vjedno t l i v ý chp reda jn ia chob jedna ť .Fa rebnéod t ienesa mô žul íš i ť .Zach yb y v zn iknu tévt la č ine ru č íme .U vedenénam ies tocen ysúoddodá va te ľo v / v ý rob co vne zá vä znedopo ru čenép reda jnécen y .Z ľa v yv y jad renévpe r cen tá ch súzaok rúh lenénado l . B ra t i s la va : AV ION Shopp ing Pa rk ,I vanskáces ta 1 6B ra t i s la va : Aupa rk Shopp ing Cen te r , E in s te ino va18 B ra t i s la va : OC Cen t ra l , Me todo va6B ra t i s la va : Bo r y Ma l lČad ca :u l .S lobod y 3093 /4CDo ln ýKub ín :A le jS lobod y13 /GDuna j skáS t reda : OCFAM IL YCENTER ,Ga lan t skáce s ta :Š te fán ik o vau l .24 Ko š i ce : AUPARKSHOPP INGCENTER ,Nám .o s lobod i te ľo v1 1888 /19Humenné Ko š i ce : OCOPT IMA ,Mo lda v skáce s ta32 Le v i ce : OCC i t yPa rk ,Tu reck ýrad13 L ip tovskýM iku láš : Kamennépo le4556 /10 Ma r t in : OCTUR IECN i t ra : Ga lé r ia ML YNY ,Š te fán iko vat r ieda6 1 Pop rad : OCFORUM , Námes t ieS v .Eg íd ia–3290 /1 24PovažskáBys t r i ca : OCFam i l yCen te r P re šo v : Gene rá laS vobodu2A P r ie v id za :Náb r e žná7 /ARužombe rok :u l .Za re vúca5051 Sp i š ská No váV e s :OC Mada ra sT opo ľ čan y :u l .P .J i lemn i ck ého4887 /81T ren č ín : NCLauga r i c io ,Be lá7271 T rna va :C ITYARENA ,Ko l lá r o va203Z vo len : Ob chodná3 Ž i l ina : OC DUBEŇ,V y sok o šk o lák o v52 in te r spo r t .sk INTERSPORTzáka zn í cka ka r tap la t ívov še tk ý ch p reda jn ia chINTERSPORT vSR ,o zna čen ý cht ým to s ymbo lom . So I2018_ IS -SK_FB_11Ap r18_ao 24, 9 9 De t ská :[350004 7 ][35 9300 1 ]

    Zdieľať