Ponukajep la tnáod14 .3 .do25 .3 . 20 18 a lebodov yp redan iazá sob . BEHÁM . AKOTY . DAN IELMADLEŇÁK ZT ÍMUINTERSPORT , S IRÁDPOPRÁC IZABEHÁ Dan ie lodpo rú ča: Pán ska Dám ska Pán skašpo r to váobu v »A i r MaxIn fu r ia te2Low« P r vok Ma xA i rvpä tet lm íná ra z y , v láknaF l yw i rep red ynam i ckúf i xá c iu , v y s tu žen ýlem ,odo lnáv r s t vap ro t iode ru . [3 6 1 9 234 ] 5 9 , 9 9 79 , 9 9 T ra i lo vábe že ckáobu v»XAP ro3DGTX« Ľahká ,odo lnáobu v ,vodeodo lná memb ránaGORE TEX®. Pán ska /Dám ska :[3 6 20 958 ][3 630885 ] 1 1 9 , 9 9 159 , 9 9 25%zľava 25%zľava skve l ývýbe r-sve tovéznačky-šp ičkovýse rv is-odbo rnépo radens tvo- in te rspo r t .sk

POČ ÍTAČOVÁANAL ÝZA CHOD IDLA ana l ý zat ypu apo z í c iechod id la po raden s t vop r iv ý be re sp rá vne jobu v ivov yb ran ý ch p reda jn ia ch V ia cnain te rspo r t .sk Dám ska Pán ska Dám ska Pán ska Pán ska T ra i lo vábe že ckáobu v»Am s te rdamT ra i l« Z v r šoks ie ťo v ina / s yn te t ika ,t ra i lo vápod rá žkaTPR . Pán ska /Dám ska :[3 6 20 9 98 ][3 6308 1 9 ] 1 9 , 9 9 39 , 9 9 50%zľava Dám ska Špo r to váobu v»OZ3 .0« In teg ro vanéšnu ro van ie .P re va žnebe z š vo vésp ra co van ie , v lo žkaO r tho l i te .Un i se x :Ve ľ .36 -4 7[3 6 2 2000 ][3 63 2000 ] 39 , 9 9 79 , 9 9 50%zľava Be že ckáobu v»GT10006« Jemnák on t r o lap r oná c ie .Gé lvzadne jča s t i ,v ý s tuh yDuoma x , r e f le xnép r vk y .Pán sk a /Dám sk a :[ 3 6 2 200 2 ][ 3 6 3 200 2 ] 6 9 , 9 9 1 1 9 , 9 9 Dám ska Pán ska Pán skaobu vnavo ľn ýča s»MDRunne r2« Ko žen ýz v r šok ,p r iedu šná ,gumenápodo š va . [34 68 108 ] 4 9 , 9 9 64, 9 9 Pán skašpo r to váobu v»A i rVe r s i t i leI I« P r iedu šná ,dob ráf i xá c iachod id la ,A i rSo levpä tet lm í ná ra z y .[3 6 1 9 13 7 ] 54, 9 9 6 9 , 9 9 Be že ckáobu v»Ge lIka ia7« Gé lo vét lmen ievpä te ,p r iedu šná ,re f le xnép r vk y . Pán ska /Dám ska :[3622007 ][3632005 ] 4 9 , 9 9 6 9 , 9 9

Fu tba lo váobu v»Supe r f l y6A cadem y MG« N í zk ylemD ynam i cF i tas yn te t i ck ýz v r šok .D vo jd ie lnapod rá žka ste chno lóg iouPodu la rnap r í rodnéaume lét rá vn ik y . Pán ska :[35 20 7 25 ] 89 , 9 9 7 4, 9 9 De t ská :V e ľ .3 2 -38 ,5[35004 63 ] 6 9 , 9 9 39 , 9 9 Fu tba lo válop ta»RPLNKPTCH« [ 1 20 1538 ] 19 , 9 9 Ch rán i čep í š ťa l p redo spe l ý ch »Me r cu r ia lL i te« De t skéb ranká r skeruka v i ce »N IKEGKJR MTCH« Pe r fek tnézo v re t ievďakala te xo ve jpene , na s ta v i te ľnáš í rka man že t y ,pe r fo ro vané p r s t ynaz lep šen iep r iedu šno s t i . Ve ľ .3 -8[ 1564050 ] Ana tom i ck yobop ína júnohu , za ru ču júo ch ranup redná ra zm i . Ma te r iá l :6 9K -Re s in ,3 1EVA . [ 15 2000 9 ] 14 , 9 9 24, 9 9 Dám ska De t skášpo r to váobu v »OZP ro7V /LJRVe l c ro /La ce« V yn ika júcet lmen ie ,v lo žkaK ids -F i t . Šnu ro van ieasuch ýz ips :Ve ľ .22 -34[364009 1 ] Šnu ro van ie :Ve ľ .35 -39[3640090 ] Pán ska 22, 9 9 39 , 9 9 SYSTÉMK IDS -F IT Be že ckáobu v»Re vo lu t ion4EU« P r iedu šná ,sv y s tu žen ím , mäkk ýná š ľap ,t lm ia ca med z ipod rá žka .Pán ska /Dám ska :[3 6 2 2005 ][3 63 2003 ] 39 , 9 9 4 9 , 9 9 De t skábe že ckáobu v»R idge runne rVAQB« Nep remoka vá ,r ý ch lešnu ro van ie .v ybe ra te ľnáv lo žka K id s -F i t .V e ľ .28 -3 9[3 6400 18 ] 27 , 9 9 59 , 9 9 VLOŽKAK IDSF IT PREJEDNODUCHÉ ODMERAN IE DETSKEJNOH Y .

Dám skaobu vnavo ľn ýča s»V ikk yP la t fo rm« Vpod rá žk ete chno lóg iaSo f tFoam ,p repo c i tľahk o s t i . [34 6 23 9 2 ] 4 9 , 9 9 6 9 , 9 9 Pán skaobu vnavo ľn ýča s»Sma shV2« P reka ždodennénosen ie , mäkkýsem išo výzv ršok . [34 6834 6 ] 39 , 9 9 57 , 9 9 Obu vnavo ľn ýča s»Sma shv2L« P reka ždodennéno sen ie , mäkk ýsem i šo v ýz v r šok . [34 600 7 2 ] 39 , 9 9 54, 9 9 Ha lo váobu v»Sp i r i tIT« Mäkk ýav y sok oodo ln ýs yn te t i ck ýv r chn ý ma te r iá l . Pán ska :[35850 15 ] Jun io r skáobu vnavo ľn ýča s»Sma shv2R ibbon« Mäkk ýsem i šo v ýz v r šok .V e ľ .35 ,5–3 9[34 640 9 7 ] 34, 9 9 4 9 , 9 9 Jun io r skáobu vnavo ľn ýča s»CabanaRa ce rSL« V e ľ .35 ,5–3 9[34 64 28 9 ] 25, 9 9 37 , 9 9 29 , 9 9 44, 9 9 De t ská / jun io r ská :V e ľ .28 -38 ,5[358300 7 ] 24, 9 9 37 , 9 9

Pán skabunda »Gon t ranY« Ma te r iá l :60 %ba v lna 40 %po l ye s te r ; mäkká ,tep lá ač ia s to čnee la s t i cká tep lák o v ina F ren chT e r r y . [44 630 65 ] 24, 9 9 39 , 9 9 Pán ske jogg ingo vé noha v i ce»Ge rma inY« Ma te r iá l :60 %ba v lna , 40 %po l ye s te r ; mäkká , tep láč ia s to čnee la s t i cká tep lák o v inaF ren chT e r r y . [44 93 197 ] ĽAHKÁTKAN INAZNAJKVAL ITNEJŠ IEHO NOVOZÉLANDSKÉHO MER INAPR Í JEMNÉ NADOTYK ,VÝBORNEREGULU JETELESNÚ TEPLOTU ,ODVÁDZAVLHKOSŤAODOLÁVA NEPR Í JEMNÉMUZÁPACHU . 19 , 9 9 29 , 9 9 2KUSY VSETE 2 9 , 9 9 6 9 , 9 8 Pán skat rén ingo vásúp ra va »N swT rkSu i tF l cGx« 80 %ba v lna ,20 %po l ye s te r .[4420 188 ] 4 9 , 9 9 7 4, 9 9 Dám sk e Pán sk e 57%zľava T r i čk oSpe c to rSSC rew »App roa chAdm i ra l /Sh ine Me t ro« P lo chéš v ynap le c ia chzab raňu júode romodruk saku . Pán sk e /Dám sk e :[5884 683 ][588 6 735 ] 4 9 , 9 9 65, 9 9 V o ľno ča so váobu vp redo spe l ý ch »SBZoomDe l taFo r ceVu l c« Z v r šok :p r í rodnák o ža , mäkkáv lo žkat lm ia caná ra z y . [3890039 ] 39 , 9 9 54, 9 9 Pán skavo ľno ča so váobu v »Re c rea t ion M id« Pohod ln ýba sk e tba lo v ýd i za jn .Z v r šok :k o ža . [34 6804 1 ] 54, 9 9 6 9 , 9 9 Pán sk e Dám sk e Pán sket r i čk oSpe c to rSSC rew»Mon soon« [5883 6 7 9 ] 39 , 9 9 55, 9 9 V o ľno ča so váobu vp redo spe l ý ch »SBChe ckSo la r« Z v r šok :p r í rodnák o ža ,f le x ib i lnápod rá žka . [3890080 ] 44, 9 9 59 , 9 9 Pán skavo ľno ča so váobu v »CFSw i f tRa ce r« K va l i tnáobu v ,p ro t i šm yk o vápod rá žka .Z v r šok :te x t i l . [34683 18 ] 4 9 , 9 9 59 , 9 9 Dám sket ie lk o»A r iaS coopT ank« P red ĺ žen ýs t r ihvhodn ýnav r s t ven ie .[588 248 6 ] 39 , 9 9 4 9 , 9 9

PREMEŇ PREKÁŽKY NAVÝZVY APREKONAJ SEBASAMÉHO ! Dám ska T rek ingo váobu v »Mu la zIVAQX« Znubuk o ve jk o že . Memb rána AQUAMAX, pod rá žkaV IBRAM®. [34 70308 ] 1 29 , 9 9 79 , 9 9 Ou tdoo ro váobu v »Ma ineAQB« Memb ránaAquaba seud r ž ia va va šenoh yvsu chu . Pán ska /Dám ska : [34 20080 ][34 10 1 18 ] 29 , 9 9 6 9 , 9 9 57%zľava De t skát rek ingo váobu v »San t iagoP roAQX« De t skát rek ingo váobu v »Kona M idI IAQX« Nep remoka vá memb ránaAQX . V e ľ .28 -3 7[34 90058 ] 29 , 9 9 7 4, 9 9 60%zľava Pe vnák o ža ,p r iedu šnév lo žk yCo rdu ra , v y s tu žen ie .Nep remoka vá memb ránaAQX .[34 90 102 ] Ve ľ .25 -35 39 , 9 9 89 , 9 9 V e ľ .3 6 -3 9 44, 9 9 99 , 9 9 55%zľava Pán ska

Pán ska De t ská FAREBNÉPREVEDEN IA PRECHLAPCOV FAREBNÉPREVEDEN IA PRED IEVČA TÁ So f t she l lo vábunda »E ve re s t« V e t ruodo lná ,p r iedu šná ,ud r ž ia vatep lo . Ma te r iá l :100 %po l ye s te r ,odn íma te ľná kapu cňa ,re f le xnép r vk y . Pán ska /Dám ska : [5 6 9554 7 /5 6855 1 2 ] Če lo vka»Neo« 39 , 9 9 1Powe rLEDd ióda ,3r e ž im ys v ie ten ia(pow e r ,lowab l ik an ie ) ; ma x .90lumeno v , ma x .v ýd r ž :40h ,vodo te sná .V y vá žen ýba lan s vďak aba te rk ev zadu .Zo zaduč e r venáb l ik a čk a .[ 1 1 9 1 2 13 ] 79 , 9 9 De t ská :V e ľ .1 1 6 1 7 6 5 6 75 285 /5 6 75 284 ] Dám ska 29 , 9 9 59 , 9 9 50%zľava Pán sk e Ou tdoo ro vénoha v i ce »M -TECBe i ra / M -TECBe i raI I« S t re čo vé ,ve ľm iľahk é , p r iedu šnéar ý ch lo s chnú ce vďakaD r yP lu s . Ma x .vo ľno s ť poh ybu ,zo s i lnenév sadk y . 9 2% ,PA8 %EL . Pán sk e /Dám sk e : [5 63 1838 /58 63084 ] 99 59 , 99 1 1 9 , UPF30 Dám sk e 50%zľava 17 , 9 9 29 , 9 9

Pán skatu r i s t i ckábunda „Mend l ingPa c l i te “ [5 6 9 24 2 2 ] 229 , 9 9 1 29 , 9 9 KOUČODPORÚČA 43%zľava V yu ž išpec iá lnuak c io vúponukuauše t r i ! Pán skatu r i s t i ckábunda»Len« [5 6 9 6 15 9 ] 79 , 9 9 1 29 , 9 9 38%zľava PLAT ÍLEN19 .3 .-25 .3 .20 18 SOZÁKAZN ÍCKOUKARTOU ! Ch lap čen skát rén ingo vá súp ra va»YBT IBER IOTSCH« Ma te r iá l :100 %po l ye s te r , bo čnév re cká , e la s t i ck ýpá ssošnú rk ou . V e ľ .1 1 6 1 7 6[4400 1 93 ] 29 , 9 9 4 9 , 9 9 20 "de t sk ýho r sk ýb i c yke l»Boo s te r20 /Su r y20« Rám :H i T en ,6 s tupňo véraden ieSh imanoT ou rne y /Re vo sh i f t , b r zd yV -B rak e ,v id l i caak ľuk y :o ce ľ ,ve ľk o s ťk o l ie s :20 “[ 1907370 / 190737 1 ] 14 9 , 9 9 24 9 , 9 9 40%zľava Ponukajep la tnáod14 .3 .do25 .3 .20 18a lebodov yp redan iazásob .N iev še tk y a r t ik lesúdos tupnévka žde jp reda jn iINTERSPORT .Je mo žnéi chv šak vjedno t l i v ý chp reda jn ia chob jedna ť .Fa rebnéod t ienesa mô žul íš i ť .Zach yb y v zn iknu tévt la č ine ru č íme .U vedenénam ies tocen ysúoddodá va te ľo v / v ý rob co vne zá vä znedopo ru čenép reda jnécen y .Z ľa v yv y jad renévpe r cen tá ch súzaok rúh lenénado l . B ra t i s la va : AV IONShopp ingPa rk ,I vanskáces ta1 6B ra t i s la va : Aupa rkShopp ingCen te r ,E in s te ino va18B ra t i s la va : OCCen t ra l , Me todo va6B ra t i s la va : Bo r y Ma l lČad ca :u l .S lobod y3093 /4C Do ln ýKub ín :A le jS lobod y13 /GDuna j skáS t reda : OCFAM IL YCENTER ,Ga lan t skáce s ta1888 /19 Humenné :Š te fán ik o vau l .24Ko š i ce : AUPARKSHOPP INGCENTER ,Nám .o s lobod i te ľo v1Ko š i ce : OCOPT IMA , Mo lda v skáce s ta32Le v i ce : OCC i t yPa rk ,Tu reck ýrad13L ip tovský M iku láš : Ka mennépo le4556 /10 Ma r t in : OCTUR IEC N i t ra : Ga lé r ia ML YNY ,Š te fán iko vat r ieda6 1 Pop rad : OCFORUM ,Námes t ieS v .Eg íd ia–3290 /1 24PovažskáBys t r i ca : OCFam i l yCen te r P re šo v : Ge r ie v id za :Náb r e žná7 /ARužombe rok :u l .Za re vúca5051Sp i š skáNo váV e s : ne rá laS vobodu2AP OC Mada ra sT opo ľ čan y :u l .P .J i lemn i ck ého4887 /81T ren č ín : NCLauga r i c io ,Be lá7271T rna va : C ITYARENA ,Ko l lá r o va203Z vo len : Ob chodná3 Ž i l ina : OC DUBEŇ,V y sok o šk o lák o v52 T a ška»FORCE« H la vnév re ck onaz ip svt va reU ,2z ip s ynabo čn ý chv re cká ch ,odn íma te ľn ý ana s ta v i te ľn ýramenn ýpop ruh .Ve ľ .M :60 x 2 6 x30cm[ 1080486 ] 1 9 , 9 9 34, 9 9 in te r spo r t .sk 42%zľava INTERSPORTzáka zn í cka ka r tap la t ívov še tk ý ch p reda jn ia chINTERSPORT vSR ,o zna čen ý cht ým to s ymbo lom . So I2018_ IS -SK_FB_14Ma r18 40%zľava

    Zdieľať