Ponuka je platná od 3.1.2018 až do vypredania zásob. www.intersport.sk CHCEM LEN NAJLEPŠIE PONUKY. AKO TY. SALE! % VÝPREDAJ! Zľavy až do - 60 % už od 3.1.2018 Najširšiu ponuku značkových lyží nájdete v INTERSPORTe! % % ⁹⁹ namiesto 229 99⁹⁹ -56% Lyžiarska prilba s priezorom pre dospelých „B-Yond Visor“ Ultraľahká a odolná In-Mold konštrukcia, polykarbonátový priezor s UV ochranou, nastaviteľné vetranie. [0845070] % Vyhrajte s INTERSPORTom 2x LYŽIARSKY POBYT pre 2 osoby! www.zellamsee-kaprun.com ⁹⁹ namiesto 169 % 119⁹⁹ -29% % Pánska funkčná bunda „Prymo Hooded jkt“ Páperová optika, zateplenie Syntetic Down (280g), vodeodolná úprava, elastické ukončenie na spodnom okraji a rukávoch. [6481360] skvelý výber - svetové značky - špičkový servis - odborné poradenstvo % TIEŽ ONLINE www.intersport.sk

r e n tf a s t e r . P O Ž I Č A J T ES IL Y Ž E P R EC E L ÚR OD IN U ! N á j d e t en á s : •2 xŠ t r b s k éP l e s o •2 xT a t r a n s k áL om n i c a •H o r n ýSm o k o v e c •S t a r ýSm o k o v e c •J a s n á •R u ž om b e r o k b ef a s t e r . SALE ! SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SAL y tk lá jnasp A Kúpou toh top roduk tu z ískašv s tup doBENEF IT s y s tému . * 9 to249 ies nam 9 to599 ies nam 9 299 De t ská l y ž ia r skap r i lba„Sk i t t yCSJun io r “ % -50 Inmo ldk on š t ruk c ia ,na s ta v i te ľnáve ľk o s ť ;ven t i la čnép r vk y , odn íma te ľnávnú to rnáv lo žkaach rán i čeu š í . Ve ľ . :48 -56cm[0840098 ] De t skél y ž ia r ske oku l ia re„F ree ze “ 9 9 14 % -40 Po v lakp ro t izahm l ie van iusk ie l . V e ľ . :de t i /m láde ž ;jednodu chésk lá ; 100 %UVo ch rana .[0860042 ] % % 9 to999 ies nam De t skél y ž ia r ske oku l ia re„V o l t “ % -40 9 9 21 D vo j i tášo šo vkav y v inu tá ko ch ranede t sk éhoz raku ,o ch ranaUV ap ro t izahm l ie van iu .[0860181 ] % -42 L y ž ia r skap r i lbap redo spe l ý ch„B -S t y le “ 9 499 % -44 L y ž ia r skap r i lbap redo spe l ý ch„B -Fun “ ABSk on š t ruk c iazabe zpe ču jev y sokúodo lno s ť aab so rp c iuná ra zo v ,in teg ro vanáven t i lá c ia , na s ta v i te ľnáve ľk o s ť .[0844423 ] % -27 T r iFo rceCons t ruc t ionp reop t imá ln yp renoss i l y nah ranul yže ,obú van ieEas yS tep in ,4 m ik ronas ta v ite ľnéh l in ík .p racky,Com fo r tF i tHea tread yl ine r ,H igh T rac t ionSo les ,š í rka102mm ,F lex80 .[3020988 ] % y tk lá jnasp A U l t ra ľahkáaná ra zuodo lnáIn -Mo ldk on š t ruk c ia , in teg ro vanáven t i lá c ia ,na s ta v i te ľnáve ľk o s ť ,iba390g . [0844074 ] 9 to899 ies nam 9 9 159 Pán skel y ž ia rk y„Spo r tma ch ineSP80 “ 9 to379 ies nam 9 599 9 199 to2 ies nam Kúpou toh top roduk tu z ískašv s tup doBENEF IT s y s tému . * % 9 to799 ies nam 9 399 % -50 L y ž ia r skeoku l ia rep redo spe l ý ch„No vaI “ Un i ve r zá lnad vo j i tášo šo vkaV e rm i l lonGunvhodná doka ždéhopo ča s ia ,Ca rboG la s sso ch ranoup ro t iUV , zahm l ie van iuapo šk r iaban iu .[0863430 ] 9 to1999 ies nam 9 9 159 % -20 Dám skel y ž ia rk y„Spo r tma ch ine65 “ Vnú to rnátopánkaCom fo r tF i t Woman ,obú van ieEas y S tep in ,4 m ik ronas ta v i te ľnéh l in íko vép racky ,H igh T rac t ionSo lesš í rka102mm ,F lex65 .[3010687 ] *P r inákupesINTERSPORTzáka zn í ck ouka r tounad100€z í ska va tep r í s tupdoBene f i ts y s témusoz ľa vam ia ž-50%vtopl y ž ia r sk y chs t r ed i ská chnaS lo ven sku .P r edpok ladomjepo sk y tnu t ýe -ma i lo v ýk on tak tasúh la ssoza s ie lan ímin fo rmá c i í . Záka zn í ckuka r tuvámv y s ta v ímenapok ladn i .

L y ž ia r skepa l i ce „Moun ta inS tab “ 5 to299 ies nam 9 9 14 H l in ík o vé ,ø18 mm , š tanda rdnáruk o vä ť sna s ta v i te ľn ýmpú tk om . D ĺ žk y :110–135   cm [0210201 ] % -49 INTERSPORTBENEF IT ! L yžu j tevov ia cako15top l yž ia rsky chs t red iská ch 50%ZĽAVOU. s Z ja zdo vél y že+v ia zan ie „Expe r ien ce75CAA l l “ Z ja zdo vél y že+v ia zan ie „Pu r su i t400 “ Konš t ruk c iaAu toTu rnRocke r . Od ľahčenášp ičkaA i rT ip . Jad ro :d re vo . D ĺžky :152 /160 /168cm Vyk ro jen ie : 120 75 1 10 mm Rád ius :15m(168cm ) [0120692 ][0120785 ] P ro f i lPowe rTu rnRocke r :rých l y zač ia tokob lúku ,P ropT ech : p r ispôsob i výto rzn ýf lex . Jad ro :d re vo ,send v ičkonš t ruk c ia . D ĺžky : 149 /156 /163cm /1 70 /1 77cm Vyk ro jen ie :126 74 1 10 mm Rád ius : 14m(1 70cm ) . [0120556 ] 9 to3489 ies nam 9 9 199 9 2999 Kúpou toh top roduk tu z ískašv s tup doBENEF IT s y s tému . * % -42 % V ia c in fovp reda jn ia ch INTERSPORTa in te rspo r tbene f i t .sk ! 9 to4999 ies nam % -40 y tk lá jnasp A ALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE ! í veden re tomp l jvž A Dám skebe že cképa l i ce „Sa f ine W20 “ % Kompo z i tnák on š t ruk c ia (20Ca rbon ) ,ruk o vä ťzp r í rodného k o rku ,rem ienk yPowe rS t rap , d ĺ žk y :125 -165cm .[0270049 ] 9 to499 ies nam % Kúpou toh top roduk tu z ískašv s tup doBENEF IT s y s tému . * 9 249 % -50 Be že cképa l i ce p redo spe l ý ch „A c t i veALU2 .0 “ Ľahkáh l in ík o vák on š t ruk c ia , ruk o vä ťzp r í rodnéhok o rku p rev ýbo rnéu chopen ie . Rem ienok :b ia t lon . [0270183 ] 9 to299 ies nam 9 9 19 % -33 9 to799 ies nam Be že ckáobu v „U l t raP roP ro l ink / Son i cP ro “ % 9 599 % -25 Sp ro f i lompod rá žk yNNNnak la s i ck ébe žk y . P rek r y téšnu ro van iep rejednodu chéobú van ieao ch ranu vo č iv lhk o s t i ,ľaduasnehu .S y s témd vo chl í š t-P ro l ink . Pánska /Dámska[3120073 ][3120098 ] Kúpou toh top roduk tu z ískašv s tup doBENEF IT s y s tému . * 9 to1899 ies nam 9 299 1 % 1 -3 % Be žk yp redo spe l ý chv rá tanev ia zan ia „A c t i veSK IN /D ynam i capá s y “ Ideá lnel y žep reza č ia to čn ík o v ašpo r to v ý chbe ž co v . D ĺ žk y : 177-207 V yk ro jen ie : 51 -48 -50cm V op redzmon to vanésv ia zan ím , in teg ro vanés túpa c iepá s y .[01 70142 ] Be žk yp redo spe l ý ch„A c t i ve8G2G r ip / Sa f ineA c t i ve8G2 “ S túpa c iapomô ckaG2ajad roDen so l i tesas ta ra jú obehbe známah y . D ĺ žk y : 177–205cm/170–198   cm V yk ro jen ie : 52 -47 -49 [01 70166 ][01 70168 ] 99 nam ies to99 ,9 97 9 , Be že ckév ia zan ie„P ro l inkA c ce s sCL “ Za lo ženénas y s témeSa lomonP ro l ink nak to rom mô žeb y ťpou ž i táakák o ľ vekobu v sp ro f i lomNNNak onap r .v še tk y mode l ybe že ck e j obu v iF i s che r ,Sa lomonP ro l ink ,T e cnop roP ro l ink . Manue l lP ro f i lS y s tem ,un i se x ,P ro l ink T e chno log y . [0380038 ] 99 nam ies to44 ,9 93 9 , t lnyse ie -d 2 e i zan ia v žky+ be 8 to1449 ies nam 9 999 % 1 -3 3

SÚŤA Ž • SÚŤAŽ • SÚ ŤAŽ Vyhrajte s INTERSPORTom lyžiarsky pobyt! UŽI SI RADOSŤ NAPLNO! www.zellamsee-kaprun.com 2x LYŽIARSKY POBYT pre 2 OSOBY na 4 DNI • 3 noci • 4* hotel s polpenziou 3.1.-31.1.2018 (vrátane skipasov) Nakúpte v predajniach INTERSPORT nad 100 € a vyhrajte jeden z 2 pobytov v Zell am See-Kaprun! Viac na: www.zellamsee-kaprun-intersport.eu Detská trekingová obuv „Baby Trek jr.“ Pánska zimná obuv „Nathan AQX“ Suchý zips; nubuk/mesh. Veľ.: 22-27 [3490037] Nepremokavá AQUAMAX membrána. [3280227] namiesto 39⁹⁹ namiesto 99⁹⁹ 49⁹⁹ 15⁹⁹ -50% -60% Krosový trenažér „XT 520p“ S magnetickým brzdovým systémom nenáročným na údržbu; manuálne nastavenie odporu pre jednoduché riadenie tréningu; LCD počítač s veľkým displejom meria: čas, rýchlosť, vzdialenosť, pulz, spotrebu energie; max. nosnosť: 120 kg. [1243094] namiesto 499 Aj na splátky ⁹⁹ 329⁹⁹ -34% Lyžiarky „X Access X 70/X Access X60 W“ Technológie Twinframe, Oversized Pivot a Intuitive Overlap podporujú výkonnosť a optimálne nastavenie, komfortná a teplá vnútorná topánka: Sport+/ Hypersoft Footprint, 4 mikronastaviteľné hliníkové spony. Pánske/Dámske [3020326] [3010268] Ponuka je platná od 3.1. 2018 až do vypredania zásob. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Farebné odtiene sa môžu líšiť. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny. Zľavy vyjadrené v percentách sú zaokrúhlené nadol. Staň sa fanúšikom INTERSPORT Klikni na „páči sa mi to“ a buď vždy informovaný! Aktuálny leták na stiahnutie tu: ⁹⁹ namiesto 199 149⁹⁹ -25% INTERSPORT zákaznícka karta platí vo všetkých predajniach INTERSPORT v SR, označených týmto symbolom. TIEŽ ONLINE www.intersport.sk WI2017_IS-SK_FB_03Jan18 Bratislava: AVION Shopping Park, Ivanská cesta 16 Bratislava: Aupark Shopping Center, Einsteinova 18 Bratislava: OC Central, Metodova 6 Bratislava: Bory Mall Čadca: ul. Slobody 3093/4C Dolný Kubín: Alej Slobody 13/G Dunajská Streda: OC FAMILY CENTER, Galantská cesta 1888/19 Humenné: Štefánikova ul. 24 Košice: AUPARK SHOPPING CENTER, Nám. osloboditeľov 1 Košice: OC OPTIMA, Moldavská cesta 32 Levice: OC City Park, Turecký rad 13 Liptovský Mikuláš: Kamenné pole 4556/10 Martin: OC TURIEC Nitra: Galéria MLYNY, Štefánikova trieda 61 Poprad: OC FORUM, Námestie Sv. Egídia – 3290/124 Považská Bystrica: OC Family Center Prešov: Generála Svobodu 2A Prievidza: Nábrežná 7/A Ružomberok: ul. Zarevúca 5051 Spišská Nová Ves: OC Madaras Topoľčany: ul. P. Jilemnického 4887/81 Trenčín: NC Laugaricio, Belá 7271 Trnava: CITY ARENA, Kollárova 20 3 Zvolen: Obchodná 3 Žilina: OC DUBEŇ, Vysokoškolákov 52

    Zdieľať