Ponuka je platná od 4.1.2017 až do vypredania zásob. CHCEM LEN NAJLEPŠIE PONUKY. AKO TY. 99 69, 4 o t s ie m na 99 329, -29% ží kových ly č a n z u k ponu ! Najširšiu e v INTERSPORTe nájdet do - 50 % Zľavy až .2017 už od 4.1 Zjazdové lyže + viazanie „Pursuit 400 LDT/Axium 110 Tpi²“ Prop Tech absorbuje zmeny terénov, poskytuje lepší kontakt hrany so svahom a perfektný prenos energie. Celodrevené lyže. • Dĺžky: 156, 163, 170 cm • Šírka lyže (mm): 126–74-110 [0121171] [0310642] SALE! % 99 269, namiesto 99 Dámske lyže + viazanie „Unique/Xelium Saphir 100“ Ľahko ovládateľné, pre začiatočníčky a mierne pokročilé lyžiarky. • Dĺžky: 142, 149, 156 cm • Šírka lyže (mm): 125-70-105 [0110515] [0310443] 199, -25% ORTom P S R E T N I Súťažte s lyžiarsky pobyt e a v y h ra j t o d i n u ! r p re c e l ú % VÝPREDAJ! www.zellamsee-kaprun.com

•S •S S Ú Ť A Ž• S Ú Ť A Ž ! Ú Ť A Ž Ú Ť A Ž ! i n t e r s p o r t . s k / r e n t DON ’ TWORR Y L Y Ž EPR EC E LÚROD INU ! N á j d e t en á s : •2 xŠ TRBSK ÉP L ESO •2 xT A TRANSKÁLOMN ICA •HORN ÝSMOKOV EC •S T AR ÝSMOKOV EC •JASNÁ •RU ŽOMB EROK HLA VNÁVÝHRA : 1xr od inn ýpob y tp r e2do sp .o sob y a2de t ina5dn í/4no c iv4 *ho te l i spo lopen z iou ,v rá tanesk ipa so vvr eg ióne Ze l lamSee -Kap run ! DAĽŠ IEVÝHR Y : 4 xpob y tp r e2o sob y na4dn i/3no c iv4 *ho te l i spo lopen z iou ,v r á tane sk ipa so vvr eg ióne Ze l lamSee -Kap run! Nakúp tevp reda jn ia chINTERSPORTnad100€ av yh ra j tejedenz5pob y to vvZe l lamSee -Kap run ! V ia cna :www . ze l lamsee -kap run in te r spo r t .eu SK IHAPP Y ! !SALE LE A S ! E L A S ! !SALE !SALE LE A S ! E L A S ! !SALE !SALE E L A S ! E L A !S !SALE !SALE E L A S ! E L A !S LE V y zd v ihn i s ina j lep š ie l y že . Dám skez ja zdo vél y že + v ia zan ie„Sa f ine   In f in i t y / L T100 WB80ET “ L y ž ia r skap r i lba soš t í tom„B -Y ondV i so r “ Un i ve r zá lne ,vďakate chno lóg i i Ro ck e rve ľm iob ra tné adob reo v láda te ľné . Kon š t ruk c iaCAP ,d re venéjad ro . D ĺ žk y : 144–160cm Členen ie :116 /73 /102 mm Rád ius : 12 ,4 /152 cm [0110488 /0311051 ] InMo ldk on š t ruk c ia ;in teg ro van ýven t i la čn ý s y s tém ,C l i ck to -F i t ,odn íma te ľnék r y t yu š í , v ybe ra te ľnáap ra te ľnápod š í vka ;PCp r ie zo r . V e ľ .54 -6 1cm[0845070 ] ,99 to149 s ie nam , to349 s ie nam 99 99 , 9 16 51% L y ž ia rk y„Pu l se70 “ F le x :70 š í rka :103mm 4spon y . V e ľ .41 -47[3020248 ] - ,99 to199 s ie nam 99 , 9 3 1 -30% D vo j i tápo la r i za čná šošo vkaPOLAR IZED VERM ILLONCAT .2 . 99 , 9 1 1 -20% L y ž ia r skeoku l ia re „NOVAI I “ Ideá lnep r is lne čnompo ča s í ; o ch ranaUVA /UVB ;P80+ p rém io váv r t s vap ro t izahm l ie van iu ;d vo j i tápena ;Ca rbo G la s sv r s t vap ro t ipo šk r iaban iu ;F lowT e chp redok ona lé p rúden iev zdu chu .Un i se x :V e ľ .M /L[0863430 ] ,99 to109 s ie nam 99 , 59 -45% Hoke jo váobu v„Sup remeP ro “ Z ja zdo vél y že+v ia zan ie „RC4SUPERCOMP PROPWR/RS10PWR “ Dám skel y ž ia rk y „Sa f inePea r l50 “ F le x :50 š í rka :103mm 4spon y . V e ľ .37 -41[3010288 ] , to149 s ie nam 99 99 , 9 9 -33% ! y tk lá jnasp a Ka tegó r iaRACEste chno lóg iou OnP i s teRo ck e r ;jad ro : Ca rbonT e ch /Sem iS idewa l l . S y s témo vév ia zan ie RS10Powe r ra i l(D IN  3–10 ) . D ĺ žk y : 155–175 cm Členen ie :118 /72 /104 mm Rád ius : 16m /170 cm [0140614 ][0310370 ] , to499 s ie nam 99 99 , 299 -40% K va l i tn ýd r ž iakTuukL igh t speedP roano žeS ta in le s s p reop t imá ln yp reno ss i l ynaľade . Dospe l í :V e ľ .40 ,5–48[3350031 ] ,99 to99 s ie nam 99 , 59 -40% Jun io r i :V e ľ .33 ,5–38 ,5 [3350053 ] ,99 to89 s ie nam 99 , 54 -38%

5.1.-15.2.2017 5X ZIMNÁ DOVOLENKA www.zellamsee-kaprun.com ediskách T BENEFIT! INTERSPOR ako 15 top lyžiarskych str T! RT INTERSPOOR iac Lyžujte vo v OU. V A s 50% ZĽ RSPfit.sk! niac INh TEbe prned iaajch ne Viac infodvaj a intersport Viac info v pre !S SALE! SALE ! E L A S ! E L SA ALE! SALE! S ! E L A S ! E SAL ALE! SALE! S ! E L A S ! E L E! SALE! SA ! SALE! SAL Detská lyžiarska prilba „Skitty CS Junior“ INMOLD pre bezpečnú ochranu pred nárazom; ventilačné prvky na cirkuláciu vzduchu; vyberateľná podšívka a odnímateľné ušné kryty. Veľ. 48-56 cm [0840098] namiesto 59, 99 29,9-590% Detský lyžiarsky overal „Rover“ Vetru a vodeodolný vďaka membráne AQUABASEpro 2 000 mm. 100 % PES. Veľ. 092–140 [8700081] namiesto 59, 99 39,9-393% Detské hokejové korčule „Canadian“ Karbónový oceľový nôž pre optimálnu stabilitu. Veľ. 28–35 [3373044, 3373043] namiesto 49, 99 29,9-490% Detská zimná súprava „Rufus“ Vďaka AQUAMAX Elite nepremokavá, vetruodolná a priedušná. Protisnehový pás, lepené švy, odnímateľná kapucňa. 100 % polyester. Veľ. 86–140 [8600015] namiesto 89, 99 44,9-590% Pánska outdoorová obuv „Eskape GTX“ Advanced Chassis™ pre úsporu energie a stabilizáciu nohy. Medzipodrážka: vstrekovaná EVA pena; OrthoLite® stieľka. Nepromokavá membrána GORE-TEX®. Veľ. 6,5-11,5 [3420464] namiesto 119, 99 99 , 9 6 -41% Detské lyžiarske okuliare „Freeze“ Jednoduché sklá, filter proti zahmlievaniu, 100 % UV ochrana. Veľ. deti/mládež. [0860042] namiesto 24, 99 14,9-490% Dámska outdoorová obuv „Ellipse Aero“ Medzipodrážka: vstrekovaná EVA pena. OrthoLite® stieľka. Zvršok: rýchloschnúca priedušná sieťovina. Veľ. 3,5-8 [3410177] namiesto 84, 99 49,9-491%

! % SALE % KOUČODPORÚČA : PoV iano c ia chdákek i lodo leda ť . SINTERSPORT omdásaľahkov ykona ť . VYUŽ INAŠUŠPEC IÁLNU NOVOROČNÚPONUKUAUŠETR I ! L y ž ia r skeoku l ia re„MONARCH “ P80+p rém io váv r t s vap ro t izahm l ie van iu ;d vo j i tápena ; Ca rboG la s sv r s t vap ro t ipo šk r iaban iu ;F lowT e ch zabe zpe ču jedok ona lép rúden iev zdu chup ree l im iná c iu ro sen ia .Un i se x :V e ľ . M[0863279 ] De t ská / jun io r ská l y ž ia r skap r i lba„Snow fox y “ Ideá lnap reza č ia to čn ík o v ; sna s ta ven ímve ľk o s t i ;odn íma te ľnéu šnék r y t y , ABSšk rup ina .V e ľ .48 -57cm[08401 1 1 ] ,99 to49 s ie nam ,99 to89 s ie nam 99 , 24 -50% 99 , 44 -50% L y ž ia r skepa l i ce naf ree s t y le„W a l l r ide r “ H l inn ík18 mm ,nas ta v i te ľnépú tka . D ĺžky : 1 10-130cm ,105-125cm . [0210272 ] S ymbo l i ck éfo tk y D vo j i tášošo vka ROSEGOLDC AT .2 . ,99 to29 s ie nam 99 , 14 -50% De t ská / jun io r ská ha lo váobu v„C la s s i cIN “ Z v r šok : mäkká , pe vnás yn te t i ckák o ža ; vonka j š iapod rá žka ne zane chá vašmuh y . V e ľ .30 -37[3583305 ] ,99 to29 s ie nam 99 , 4 1 -50% Pán skat rek ingo váobu v„E va s ion M idGTX “ Fu tba lo válop ta„Rea c t “ 60 %guma ,15 %po l yu re tán , 13 %po l ye s te r ,12 %EVA . ,99 to16 s ie nam [ 1201 146 ] 99 , 9 1% -4 Med z ipod rá žka :v s t rek o vanáEVApena ;O r thoL i te® s t ie ľka .Nep romoka vá memb ránaGORE -TEX®. Ma te r iá lnep romoka váve lu ro vák o ža / vodeodo lnáte x t í l ia . P r i ľna vávonka j š iap ro f i lo vápod rá žkaCon tag r ip . V e ľ .6 ,5 -12 ,5[347064 1 ] ,99 to139 s ie nam 99 , 89 -35% Pán skat ra i lo váobu v„XAP ro3DGTX “ Op t imá lnet lmen ieak on t ro lap roná c iedoná ro čného te rénu .3DAd van cedCha s s i s™z v y šu jeú spo ruene rg ie as tab i l i zu jenohu . Med z ipod rá žka :v s t rek o vanáEVApena . t ie ľka .Nep romoka vá memb ránaGORE -TEX®. O r thoL i te® s P rak t i ck ýšnu ro va c ís y s témQu i ck la ce . V e ľ .6 ,5 -13 ,5[3620455 ] ,99 to149 s ie nam 99 , 99 -33% VÝPREDAJ !SALE !VÝPREDAJ!SALE !VÝPREDAJ!SALE !VÝPREDAJ!SALE !VÝPREDAJ!SALE !VÝPREDAJ! ON L INE N A V Š T Í V T Ewww . i n t e r s p o r t . s k, P R E Z R I T ES In a š up o n u k u * aR E Z E R V U J T EO N L I N E ! * p r i l e t á k o v ý c hp r o d u k t o c h r e z e r v á c i an i e j em o ž n á . omINTERSPORTu ik š taňsafanú S “ ito isa m č ina„pá ikn l K ! ý n a v o rm fo yin žd abuďv W i2016_ IS -SK_FB_04 Jan17 VYBER TES IvINTERSPOR T e Ponuk a jep la tnáod4 .1 .2017a ždov yp r edan iazá sob . N iev še tk ya r t ik lesúdo s tupnévka žde jp reda jn iINTERSPORT . F a r ebnéod t ienesa mô žul í š i ť .Zach yb yv zn iknu tévt la č ine ru č íme . U vedenénam ie s toc en ysúoddodá va te ľo v / v ý r ob c o vne zá vä zne dopo ru č enép r eda jnéc en y .Z ľa v yv y jad r enévpe r c en tá ch súzaok rúh lenénado l . Ak tuá ln yle ták nas t iahnu t ietu : in te r spo r t .sk B ra t i s la va : AV IONShopp ingPa rk ,I vanskáces ta1 6B ra t i s la va : Aupa rkShopp ingCen te r ,E in s te ino va18B ra t i s la va : OCCen t r a l , Me todo va6B ra t i s la va : Bo r y Ma l lČad ca :u l .S lobod y3093 /4CDo ln ýKub ín :A le jS lobod y13 /G Duna j skáS t r eda : OCFAM IL YCENTER ,Ga lan t sk ác e s ta1888 /19 Humenné :Š te f án ik o vau l .24 Ko š i ce : OCOPT IMA ,Mo lda v sk ác e s ta32 Le v i ce : OCC i t yPa rk ,Tu reck ýrad1 3 Ma r t in : OCTUR IEC N i t ra :Ga lé r iaML YN Y ,Š te f án ik o va t r ieda61Pop rad : OCFORUM ,Námes t ieS v .Eg íd ia–3290 /1 24Po va žskáBys t r i ca : OCFam i l yCen te rP r e šo v : Gene r á laS vobodu2AP r ie v id za :Náb r e žná7 /ARu žombe r ok :u l .Za r e vú ca5051Sp i š skáNo váV e s :OC Mada r a s T opo ľ čan y :u l .P .J i lemn i ck ého4887 /81 T ren č ín :NCLauga r i c io ,Be lá7271T rna va :C ITYARENA ,K o l lá r o va20 Z vo len :Ob chodná3Ž i l ina : OC DUBEŇ,V y sok o šk o lák o v52

    Zdieľať